Wat betekent Shirk?

Het plegen van Shirk houdt in dat je partners toekent aan Allah. Het woordje Shirk komt van het Arabische werkwoord 'Sharaka', wat 'delen' betekent. Het is de grootste zonde in Islam. Deze zonde kan een moslim uit de religie doen treden.

De daad kent twee vormen, namelijk kleine Shirk en grote Shirk. De kleine vorm brengt een moslim niet uit de religie, maar de grote vorm wel. In dit artikel lees je alles over de daad van afgoderij.

Inhoud
  1. Hoeveel vormen kent Shirk?
  2. Wat als je Shirk pleegt?
  3. Welke excuses kent Shirk?

Hoeveel vormen kent Shirk?

Net zoals Tawheed categorieën kent, bevat Shirk ook vormen. Het kent twee vormen: kleine Shirk en grote Shirk. Zo wordt niet elke persoon een afgodenaanbidder bij het plegen van kleine Shirk. Het is bovendien een kleine vorm wat leidt tot de grote variant van Shirk.

Wanneer een moslim dan de grote vorm pleegt, dan zal die zich daarvan moeten distantieren door taubah te verrichten en terug te keren middels het uitspreken van de Shahada.

1. Kleine Shirk (Shirk Asghar)

Deze categorie van afgoderij in Islam, ook wel bekend als Shirk Asghar, blijft vaak een beetje op de achtergrond wanneer het onderwerp van Shirk wordt besproken. Dit komt omdat deze categorie minder schade brengt dan de grote vorm. Een persoon die dit pleegt heeft bovendien wel een grotere misdaad begaan dan moord en het drinken van alcohol.

Het is dus wel een zaak die behandeld dient te worden waar mensen ervan op de hoogte zijn van de schades zijn bij het plegen van deze zonde. Maar welke daden zijn dan kleine Shirk?

Voorbeelden van de kleine vorm

De meest bekende voorbeelden zijn Ar-Riyaa en het zweren op een ander naast Allah. Het plegen van Ar-Riyaa houdt in dat een persoon aanbiddingen verricht om gedeeltelijk gezien en geprezen te worden. De intentie is dus voor Allah maar ook voor de mensen.

De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
"Voorwaar, mijn grootste angst voor jullie is de kleinere vorm van afgoderij." Ze zeiden: "Wat is kleine afgoderij, O Boodschapper van Allah?" De Profeet zei: "Het is het opscheppen in aanbidding. Allah de Almachtige zal tegen hen zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer mensen worden beloond voor hun daden: Ga naar degenen voor wie je geprezen wilde worden in de wereld en kijk of je jouw beloning bij hen vindt.”
(Musnad Ahmad hadith 23119)

We zien vandaag de dag vaak dat mensen zweren op anderen naast Allah. Of het nou de moeder is of een profeet waar ze op zweren, het is erger dan de daad van moord. Daarom is dit dus best een kwalijke zaak om te verrichten.

2. Grote Shirk (Shirk Akbar)

De grote vorm van afgoderij houdt in dat er partners toegekend worden aan Allah. Er worden dan rechten van Allah toegewezen of gedeeld met de creatie.

Bij het uitspreken van de Shahada leren we dat het essentieel is om te weten wie Allah is en wat Zijn Eigenschappen zijn. Deze Eigenschappen dienen we dan niet te delen met anderen om grote Shirk te voorkomen.

Allah heeft het in de Quran vaak gehad over afgoderij en waarom het de grootste misdaad is in Islam. Het is bovendien zo groot dat een persoon niet vergeven wordt als die ermee komt te sterven zonder er vergeving voor te hebben gevraagd.

Waarlijk, Allah vergeeft het niet als er met Hem deelgenoten worden toegekend, maar daarnaast vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan.
[Soera-Nisa' 4:48]

Enkele voorbeelden van de grote vorm

We kunnen verschillende scenario's bedenken wanneer het gaat over partners toekennen aan Allah. Deze scenario's worden verdeeld in drie vormen. Omdat Shirk de tegenovergestelde is van Tawheed, krijgen we te zien dat de drie scenario's tegen de vormen van Tawheed ingaan.

Shirk in Asmaa wa Sifaat (Namen en Eigenschappen)

Zo kunnen we bedenken dat het grote Shirk is wanneer een persoon Allah's Namen met anderen deelt. Bijvoorbeeld: Het claimen dat een persoon Ar-Rahmaan is naast Allah. Dat zal dan betekenen dat een ander persoon gelijk is aan Allah in het zijn van de Meest Genadevolle. En natuurlijk is dat niet mogelijk.

Shirk in Uluhiyyah (Aanbidding)

Het aanbidden van een persoon of object in liefde, gehoorzaming, vrees of daden. Dat zou dan grote Shirk zijn in de aanbidding van Allah, want niemand heeft het recht aanbeden te worden naast Allah.

Shirk in Rububiyyah (Heerschappij)

Ook wanneer een persoon bijvoorbeeld claimt dat een ander of een object in staat is om macht te hebben over de creatie. Niemand heeft die krachten behalve Allah en alleen Hij heeft macht over Zijn creatie.

Wat als je Shirk pleegt?

Bij het plegen van deze afschuwelijke daad, kan een persoon vervallen in twee scenario's. Afhankelijk van de categorie Shirk die een persoon dan pleegt, zijn er regelingen in straf, zowel in de Dunya als in de Akhirah.

1. Plegen van kleine Shirk

Bij het verrichten van daden die binnen de kleine variant van afgoderij liggen, wordt een persoon niet meteen aansprakelijk gebracht van de daad. Dit komt omdat de kleine Shirk wat verborgen ligt en pas echt gekend wordt met de Ahadith bronnen.

Bij het bidden leren we dat het volledig en zuiver gedaan moet worden voor Allah, dus wanneer een persoon opschept om gezien te worden door anderen, dan wordt de daad teniet gedaan in waarde en beloning. Allah geeft dus aan dat een persoon zich niet bezig moet houden bij het opscheppen bij de mensen.

De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
"Voorwaar, mijn grootste angst voor jullie is de kleinere vorm van afgoderij." Ze zeiden: "Wat is kleine afgoderij, O Boodschapper van Allah?" De Profeet zei: "Het is het opscheppen in aanbidding. Allah de Almachtige zal tegen hen zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer mensen worden beloond voor hun daden: Ga naar degenen voor wie je geprezen wilde worden in de wereld en kijk of je jouw beloning bij hen vindt.”
(Musnad Ahmad hadith 23119)

De kleine variant van Shirk wordt vergeven wanneer Allah dat wil. Dat kan inhouden dat een persoon dan meteen of op een later tijd vergeven wordt en zo dus eerst bestrafd wordt in het hellevuur.

Het is dus aan Allah wanneer een persoon wordt vergeven, omdat Shirk Asghar de vorm is die wordt vergeven en een persoon niet uit de religie doet treden.

2. Plegen van grote Shirk

Deze categorie weegt zwaarder en resulteert in dat een moslim uit de religie treedt. Een persoon wordt dan ongelovig en krijgt de classificatie 'Mushrik': iemand die Shirk pleegt. Hierdoor is het de grootste zonde binnen Islam en zal een persoon voor eeuwig in het hellevuur blijven.

Het is dus zeker een zaak waar we bij stil dienen te staan. Deze zonde is groter dan alle andere zondes vanwege het resultaat wat het meebrengt. En we weten nooit wanneer we te komen overlijden, daarom is het plegen van grote Shirk zo eng om over na te denken.

Voorwaar, degenen die ongelovig waren en stierven terwijl zij ongelovig waren, op hen rust de vloek van Allah en van de engelen en de mensen samen. Eeuwig levenden zijn zij daarin (de Hel). En voor hen zal de bestraffing niet verlicht worden, noch zal hen uitstel gegeven worden.
Quran 2:161-162

Welke excuses kent Shirk?

Binnen afgoderij heeft Allah aangegeven dat er wat excuses zijn voor de pleger. Deze excuses zijn gegeven om rechtvaardigheid te bieden aan de plegers. Wat zijn de excuses?

1. Onbewustheid

Wanneer een persoon dat onbewust is van een daad en het vervolgens pleegt, dan wordt hij niet aansprakelijk gebracht voor de daad. Dit geldt niet alleen bij Shirk, maar ook bij de andere slechte daden. Zo is het niet rechtvaardig om een persoon te bestraffen die mentaal gehandicapt is, omdat hij niet op de hoogte is van zijn daden.

Het was overgeleverd uit 'Aishah dat de profeet zei:
"De pen is opgeheven van drie (niet geregistreerd): van de slaper tot hij wakker wordt, van het kind tot hij puber wordt, en van de krankzinnige totdat hij weer bij zinnen komt of herstelt."
(Sunan An-Nasa'i Book 27, Hadith 44)

Wanneer een persoon zich dan in een dronken staat bevindt en uitspraken van Shirk doet, dan wordt deze persoon geëxcuseerd. Ook wanneer je een zin uitspreekt in een taal die je niet kent waaruit blijkt dat het een zin van afgoderij is, zoals: "Iedereen is God".

Allah bestraft alleen daden die gepleegd worden waarvan een persoon het bedoelde te doen. Zo is het belangrijk dat een persoon op de hoogte is van de daad en wat de betekenis ervan is.

En er rust geen zonde op jullie als jullie (onbewust) een fout begaan, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen. En Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.
(33:5 Quran)

2. Uit bedreiging

Een moslim die bedreigd wordt om een daad te verrichten van grote Shirk wordt geexcuseerd. Dit is een gunst van Allah aan de moslims wanneer ze in deze situatie komen te vervallen.

Zo kan het excuus niet vergist worden als lichte dwang waar leven niet onder gevaar ligt. Het is bijvoorbeeld geen excuus om grote Shirk te begaan wanneer een persoon een moslim dwingt om een koe te aanbidden zonder dat de moslim gevaar loopt.

Er is nog een andere voorwaarde voor dit excuus, namelijk dat het hart van de moslim niet opengesteld moet worden aan ongeloof. Dat houdt in dat het hart geloof moet behouden bij het plegen van grote Shirk in de situatie van bedreiging.

Iedereen die ongelovig aan Allah is nadat hij geloofd heeft, behalve die ertoe gedwongen wordt en in wiens hart nog geloof is – maar wie zijn hart voor het ongeloof openstelde – over hen is de Wraak van Allah en voor hen is een geweldige bestraffing.
(16:106 Quran)

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om kennis van de eerste drie moslim generaties te verspreiden.