Wat is Tawheed Asma wa Sifaat?

Deze vorm van Tawheed houdt in wat de Namen en Eigenschappen van Allah zijn. Deze informatie komt van de Quran en profetische overleveringen. Allah Beschrijft Zichzelf vaak in de Quran. Op die manier leren we wie Allah is en hoe we Hem het best kunnen aanbidden. Op die manier vergaren we kennis over de Eenheid van Allah.

Tawheed Asma wa Sifaat in de Quran

Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Eeuwig Bestaande.
(Soera Al-Imran, 2)

Allah! Geen heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij! Hem behoren de Schone Namen toe.
(Surah Ta Ha, 8)

Allah! Er is geen godheid dan Hij (die het recht heeft aanbeden te worden), de eeuwig Levende, de Zelfstandige. Sluimer noch slaap kan Hem treffen. Hij is de Bezitter van de hemelen en de aarde, en al wat er zich in bevindt. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn toestemming? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. Zij kunnen niets van Zijn kennis onthullen, tenzij Hij dat wil. Zijn Troon strekt zich uit (ver) over de Hemelen en de Aarde, (maar) het waken hierover vermoeit Hem helemaal niet. Hij is de meest Verhevene, de Almachtige.
(Surah Al-Baqara, 255)

Zij achten Allah niet met de achting die Hem toekomt, terwijl Hij op de Dag der Opstanding de aarde volledig in Zijn greep heeft, en de hemelen in Zijn RechterHand opgerold zullen zijn. Verheerlijkt is Hij, en Verheven boven alles wat zij als deelgenoten aan Hem toekennen!
(Koran 39:67)

(Allah) zei: “”O Iblies! Wat weerhoudt je om voor degene die Ik met Mijn beide Handen Geschapen heb, neer te knielen? Ben jij te trots of ben jij één van hen die hoog verheven is?”
(38:75 Quran)

Iedereen op aarde zal vergaan
(55:26 Koran)

En er zal het Gezicht van uw Heer blijven, de Bezitter van Grootsheid en Eer.
(55:27 Koran)

en niet één is er aan Hem gelijkwaardig."
(112:4 Quran)

Tawheed Asma wa Sifaat in Hadith

Abu Huraira overleverde:
Allah heeft 99 Namen, 100 min één, en wie gelooft in de betekenissen en ernaar handelt, zal het Paradijs betreden. Allah is oneven (één) en houdt van de oneven getallen.
(Bukhari boek 48, Hadith 6)

De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Sleutels van de onzichtbare kennis zijn vijf die niemand kent behalve Allah. Niemand weet: wat er morgen zal gebeuren, wat er in de baarmoeder is, wat hij morgen zal winnen, op welke plaats hij zal sterven en wanneer het zal regenen."
(Bukhari Book 15, Hadith 34)

Abu Huraira meldde dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei dat Allah tegen hem zei:
"Besteed (sadaqa), Ik zal je schenken." En de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: De RechterHand van Allah is vol en de uitgaven (de rijkdommen) royaal gedurende dag en nacht zullen niet verminderen (de middelen van Allah). Zie je niet wat (een enorme hoeveelheid middelen) Hij heeft Uitgegeven sinds Hij de hemel en de aarde Schiep, en dat wat in Zijn RechterHand niet is afgenomen? Zijn Troon is boven het water. En in Zijn andere Hand is de dood, en Hij verheft en degradeert (wie Hij wil).
(Bukhari Boek 12, Hadith 46)

'Abd al-Wahhab b. Ata 'meldde in verband met de woorden van Allah, de Verhevene en de Glorierijke:
"We zouden tegen de hel op de dag van de verlossing zeggen: ben je helemaal vol geweest? En het zou zeggen: is er iets meer? En hij verklaarde op gezag van Anas b. Malik dat de profeet van Allah (ﷺ) zei: "(De zondaars) zouden erin worden gegooid en het zou blijven vragen: Is er iets meer, totdat Allah, de Verhevene en Glorierijke, Zijn Voet daarin zou houden en een deel van zijn deel zou nader tot de ander komen en het zou zeggen: Genoeg, genoeg, bij Uw eer en bij Uw Waardigheid, en er zou genoeg ruimte zijn in het Paradijs totdat Allah een nieuwe schepping zou scheppen en Hij hen die vrije plaats in het Paradijs zou laten herbergen."
(Sahih Muslim Boek 53, Hadith 48)

Hoe worden de Eigenschappen geinterpreteerd?

De Uiterlijke Eigenschappen van Allah dienen letterlijk genomen te worden zonder daar een interpretatie aan te koppelen. Dat is hoe de Salaf Saliheen het deden. Salaf Saliheen zijn de vrome moslim geleerdes in de eerste eerste generatie tijdens de leven van de profeet (ﷺ) en de twee generaties na de profeet (ﷺ) zijn dood.

De profeet (ﷺ) zei: "De beste mensen zijn die van mijn generatie, en dan degenen die na hen zullen komen (de volgende generatie), en dan degenen die na hen zullen komen (dwz de volgende generatie). Er zullen dan mensen komen wiens getuigenis aan hun eden zullen voorafgaan, en wiens eden hun getuigenis zullen voorafgaan."
Bukhari Boek 81, Hadith 18

- Abdur-Rahman Bin Al-Qasim ( 191 H.) [de metgezel van Imam Malik] zei: "Het is niet toegestaan voor iemand om Allah te beschrijven behalve met datgene waarmee Hij Zichzelf Beschreef in de Quran, en iemand kan Allah niet Zijn twee Handen vergelijken, noch zijn Gezicht met wat dan ook, maar hij moet zeggen: 'Hij (Allah) heeft twee Handen zoals Hij Zichzelf beschreef in de Quran, en Hij heeft een Gezicht zoals Hij Zichzelf Beschreef'. Hij moet stoppen bij wat Allah over Zichzelf Beschreef in het Boek (Quran), er is geen gelijkenis met Hem, noch een soortgelijke, Hij is Allah, la ilaha illa huwa (geen godheid is aanbidding waard dan Hij) zoals Hij Zichzelf Beschreef."
(Ibn Abi Zamanin in “Usool As-Sunnah” (p.75))

- Sufyan Ibn 'Uyaynah (198 H.) zei: Alles waar Allah Zichzelf mee Beschreef in de Quran, de interpretatie ervan is de recitatie, zonder (te vragen) hoe, en zonder Hem te vergelijken (met de schepping).
(Kitab As-Sifat” by Ad-Daraqutni (p.70))

- Awza'i (157 H.) zei: Ik vroeg az-Zuhri en Makhul over de verzen die het over de Attributen van Allah hebben. Ze zeiden: "Laat het hoe het er staat (zonder te interpreteren)."
(Sharh Usool I'tiqaad 3/340, Dhammul-Kalaam 18)

"De verzen die over de Attributen van Allah hebben moet je laten staan hoe het er staat, zonder te vragen 'hoe'"
(Sharh Usool I'tiqaad #875)

- Al-Waleed Ibn Muslim (197 H.) zei: Ik vroeg Malik ibn Anas, Awza'i, Layth Ibn Sa'd en Sufyan Ath Thawri moge Allah hen genadig zijn, over de overleveringen die het hebben over de Attributen van Allah. Ze zeiden allemaal: "Laat het hoe het is zonder te vragen 'hoe'."
(Sharh Usool I'tiqaad pagina 118)

- Wakee` Ibn Al-Jarrah (197 H.) zei: met betrekking tot de Attributen van Allah: "Wij onderwerpen deze Ahadith zoals die zijn gekomen, en we zeggen niet: 'Hoe is dit?' noch 'Waarom werden deze neergezonden?"
(Overgeleverd door Abdullah, de zoon van Imam Ahmad in zijn boek "As-Sunnah")

De Salaf Saliheen waren tegen het feit dat mensen de Attributen van Allah figuurlijk namen. Ze geloofden dat het niet mag om Allah tegen te spreken als Hij Zichzelf Beschrijft in de Quran. En elke moslim dient de Salaf Saliheen te volgen in hun begrip van de Quran. Zij zijn de beste generaties verkozen door de profeet (ﷺ).

en niet één is er aan Hem gelijkwaardig."
(112:4 Quran)

Ibn 'Abbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei:
"De Koersiy (voetenbank) is de plaats van de twee Voeten, en de grootte van de Troon kan niet worden gekend."
(Al-‘Arsh nummer 61 van Ibn Abi Shaybah)

en niet één is er aan Hem gelijkwaardig."
(112:4 Quran)


Overgeleverd 'Abdullah:
Ad-Dajjal werd genoemd in de aanwezigheid van de Profeet. De Profeet (ﷺ) zei: "Allah is niet verborgen voor jou; hij is niet eenogig", en wees met zijn hand naar zijn oog, terwijl hij eraan toevoegde: "Al-Masih Ad-Dajjal is blind in het rechteroog en zijn oog ziet eruit als een uitpuilende druif. "
(Sahih al-Bukhari 7407)

Ad-Dārimi zei: “De uitleg van de uitspraak van Allah's Boodschapper, 'Voorwaar, Allah is niet eenogig' is dat Hij de Alziende is die twee Ogen heeft, niet zoals de eenogige [Dajjāl]. "
(An-Naqd ‘alā Bishr Al-Mareesee, p.48)

Zeggende: “Leg hem in een kistje en leg het in de rivier, dan zal de rivier het op een oever laten stranden en daar, zal een vijand van Mij en een vijand van hem, hem nemen.” En Ik voorzag je van Mijn liefde zodat je onder Mijn Ogen opgevoed zou worden.
(20:39 Koran)

en niet één is er aan Hem gelijkwaardig."
(112:4 Quran)

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen