Wat is Ahlu Sunnah?

De woorden Ahlu Sunnah komen uit het Arabisch. Het betekent: groep die op de Sunnah bevindt. De term wordt vaak uitgebreid tot Ahlu Sunnah wal Jama'ah (groep die zich op de Sunnah bevindt en de moslimgemeenschap is). Velen schrijven zich aan deze groep toe, en dat wordt het onduidelijk wie gelijk heeft.

In dit artikel lees je alles over Ahlu Sunnah. Hoe het is ontstaan, wat het belang is om het te volgen en welke geleerden zich tot de groep hebben gevestigd.

Het belang bij het volgen van Ahlu Sunnah

Nu is de vraag: waarom is het volgen van Ahlu Sunnah dan belangrijk? Kan het ook via een andere route, of moet het altijd via Ahlu Sunnah?

Er wordt ons in de Ahadith verteld dat er 73 groeperingen in Islam zijn. Van de groeperingen is er één die naar het paradijs gaat. Die groep is Ahlu Sunnah. De andere sekten gaan naar het hellevuur. Dat komt vanwege hun dwaling en innovaties.

Om het paradijs te betreden moet dus de juiste weg bewandeld worden. De juiste weg is dat van de Profeet en zijn metgezellen. De groep die hen volgt bevindt zich op waarheid.

Overgeleverd 'Abdullah bin' Amr:
dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Wat benu Israel overkwam, zal mijn Ummah stap voor stap overkomen, zoals er iemand zou zijn die gemeenschap zal hebben met zijn moeder in de openbaarheid, er iemand van mijn Ummah zou zijn die dat doen. Inderdaad, de benu Israel splitsten zich in 72 sekten, en mijn Ummah zal opsplitsen in 73 sekten. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één. " Hij zei: "En welke is het O Boodschapper van Allah?" Hij zei: "Wie mij volgt en mijn metgezellen."
Jami` at-Tirmidhi 2641
Geclassificeerd als Hasan door Tirmidhi.

Waar komt de term vandaan?

De naam werd door de Sahabi Ibn 'Abbas radiyAllahu 'anhu gebruikt. De term is dus afkomstig van de vrome voorgangers, en niet zomaar verzonnen door mensen die hier geen autoriteit voor hebben.

Ibn 'Abbas zei:
“Met betrekking tot de vers: 'Op die Dag zullen er gezichten wit worden en zullen er gezichten zwart worden.' [Al Imran: 106]. Degenen wiens gezicht wit zullen worden op Dag des Oordeels zijn Ahlu Sunnah. Degenen wiens gezichten zwart zullen worden op Dag des Oordeels zijn Ahl Bid'ah/Ahl Dalala (Dalala = dwaling)."
(Sharh Usool I’tiqaad 1/72 van Imam Lalika'ee)

De naam Ahlu Sunnah is dus benoemd door Ibn 'Abbas radiyAllahu 'anhu. Het is een term die door velen naast de Sahabi, is benoemd. Zo zul je verder in dit artikel te zien krijgen welke vrome voorgangers het nog meer gebruikte.

Een Sunni lijstje van geleerden

 • Malik bin Anas (Imam Malik)
 • Al-Awzaa'ee
 • Sufyan Al-Thawri
 • 'Abdullah ibn Mubarak
 • Fudhayl ibn 'Iyadh
 • Al-Shafi'i (Imam Shafi'i)
 • Ahmad bin Hanbal (Imam Ahmad)
 • Al-Qasim bin Sallaam
 • Ishaq ibn Rahawayh
 • Mohammad ibn Ismail al-Bukhari (Imam Bukhari)
 • Muslim ibn al-Hajjaj (Imam Muslim)
 • Abu Dawud as-Sijistani (Imam Abu Dawud)
 • Abu 'Isah Al Tirmidhi (Imam Tirmidhi)
 • Al-Barbahari
 • Ibn Battah Al-'Uqbaree
 • Abu Bakr Al Khallal

Herken je al een paar namen van dit lijstje? Er zijn vast wel een paar waar je niet van afwist. Zo zijn er nog vele andere geleerden die niet zijn benoemd in dit lijstje, die een grote status hebben vanwege hun kennis over de religie.

Waarom is het belangrijk om te weten wie tot Ahlu Sunnah wal Jama'ah behoort?

Tegenwoordig bestaat er veel onduidelijkheid over wie weldegelijk behoort tot Ahlu Sunnah. Het is daarom van uiterst belang om te weten welke geleerden van het verleden, behoorde tot de geredde sekte binnen de Ummah. We krijgen veel namen op ons afgevuurd die we dagelijks te zien krijgen in berichten op Social Media, maar juist de geleerden die hun leven hebben gegeven aan de religie, worden nauwelijks opgemerkt of benoemd.

Er heerst een trend van namen die afkomstig zijn van de khalaf (mensen die leefden na de eerste 3 generaties van moslim geleerdes). Zo heb je vast wel gehoord van de namen: Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Ibn Hajar, Nawawi en Ibn Qayyim. Zij leefden ongeveer 700 jaar terug.

De moslims dienen niet te keren naar deze namen, maar naar de geleerden die een vele malen grotere status hebben binnen de religie. Zij zijn de Sahaba, hun studenten en de studenten van hun. Die tijdsperiode staat bekend als de gouden eeuwen van Islam. Laten we kijken naar enkele citaten van de Salafu Saliheen.

Citaten van de Salafu Saliheen

Imam Ayyub Al-Sakhtiyānī zei:
"Wanneer ik hoor dat een persoon van Ahlu Sunnah is overleden, is het alsof ik een deel van mijn lichaam heb verloren."
(Sharh Usool I’tiqaad 1/46 van Imam Lalika'ee)

Hammad ibn Zayd zei:
"Ik was bij Ayyūb Al-Sakhtiyānī terwijl hij [het lichaam] van Shu'ayb ibn Al-Habhab aan het wassen was, zeggende: ‘Iedereen die de dood wenst van een persoon uit Ahl Al-Sunnah, heeft gewenst dat het licht van Allah gedoofd zou worden; maar Allah zal Zijn licht compleet houden, ook al haten de ongelovigen het. Refererend naar: Sūrah Al-Saff vers 8"
(Sharh Usool I’tiqaad 1/52 van Imam Lalika'ee)

Asad ibn Musa zei:
“We waren bij Sufyān ibn ‘Uyaynah toen hij op de hoogte werd gebracht van de dood van Al-Darāwardī, en hij werd zichtbaar bedroefd. [Al-Darāwardī] was niet echt gestorven, dus zeiden we: ‘We dachten niet dat je bedroefdheid op zo'n niveau zou bereiken.’ Hij ['Sufyan ibn 'Uyaynah] zei: ‘[Al-Darāwardī] komt van Ahl Al-Sunnah.’"
(Sharh Usool I’tiqaad 1/72 van Imam Lalika'ee)

Imam Ahmad zei:
“De graven van Ahlu Sunnah die grote zonden begingen zijn tuinen (van het Paradijs), terwijl de graven van de ketters (Ahlu Bid'ah) die asceten waren, putten zijn (van het Vuur). De zondaars van Ahlu Sunnah zijn de geliefde (awliyā`) van Allāh, terwijl de asceten van Ahl Bid’ah de vijanden van Allāh zijn."
(Tabaqat Al Hanabilah Volume 1 pagina 182)

Al Sha'bi leverde over:
"Zayd bin Thābit radiyAllahu 'anhu bereidde zijn rijdier om erop te rijden, dus nam Ibn ‘Abbas radiyAllahu 'anhu de teugels vast [om hem te dienen door zijn rit te leiden]. Toen hij dit deed, zei Zayd (uit respect voor hem): 'Doe dit niet o neef van Allah's Boodschapper ﷺ' Ibn ‘Abbās zei: 'Dit is wat ons is verteld te doen met onze geleerden (d.w.z. respecteer hen en dien hen).' Zayd zei: "Laat me je hand zien.' Ibn ‘Abbās stak zijn hand uit, en Zayd kuste het en zei:' En dit is wat ons is verteld te doen met de Ahl Al-Bayt (Familie) van onze Profeet - Allah's lof en vrede zij met hem.'"
(Al-Mujalasah wa Jawahir Al-‘Ilm 4/146 van Abu Bakr Al-Daynuri)

Eigenschappen van Ahl Sunnah wal Jama'ah

Imam Ahmad verteld in Tabaqatul Hanabilah 1/294-295 over de eigenschappen van Ahl Sunnah:

1
Wie getuigt dat Allah als enige het recht heeft om aanbeden te worden, en Mohammed (ﷺ) Zijn laatste boodschapper is.
2
Hij bevestigt alles waarmee de profeten en boodschappers mee zijn gekomen, en hij gelooft in zijn hart wat hij manifesteerd.
3
Hij twijfelt niet aan zijn Emaan (is dus zeker over zijn geloof).
4
Hij verricht geen Takfir op eenieder van Ahl Tawheed (volgers van Tawheed) vanwege een zonde, maar laat het over aan Allah waar hij niet van op de hoogte is. Hij stelt zijn vertrouwen op Allah en garandeert geen veiligheid van Allah na het plegen van een zonde.
5
Hij weet dat alles gebeurt omdat Allah het wilt en vanwege Qadr; de goede en de slechte ervan.
6
Hij hoopt een Muhsin (de goede doener) te zijn en vreest voor degene die het slechte doet.
7
Hij oordeelt een moslim niet te bevinden in Paradijs of Hel vanwege iets goeds of slechts dat een persoon heeft gedaan, omdat Allah dat beslist.
8
Hij volgt de waarheid die is overgebracht van de best verkozen Sahaba.
9
Hij prefereert Abu Bakr, daarna Umar, daarna Uthman, daarna 'Ali, Talha, Zubayr, Abd'ur Rahman ibn Awf, Sa’d ibn Abi Waqqas en Sa’id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl over de rest van Sahabah (de metgezellen). Inderdaad, zij zijn de negen die met Mohammed (ﷺ) waren op de berg van Hira toen Mohammed (ﷺ) zei: “Wees kalm Hira, want je hebt een Nabi (Profeet) op je, een Siddiq (waarheidsgetrouwe) en een Shahid (martelaar). " En Mohammed (ﷺ) is de tiende van hen (Die Jennah zijn beloofd).
10
Hij spreekt het goede uit over de metgezellen, zowel jong als oud. En hij laat gaan waarin zij geschilden.
11
Hij bidt de 'Eid gebeden, Jumuah en Salatul Khawf achter elke Islamitische leider, ongeacht of hij rechtvaardig of slecht is.
12
Het wrijven over de sokken tijdens een reis of zonder reis.
13
Verkorten van gebeden tijdens het reizen.
14
Hij gelooft dat de Quran Kalamullah (Woord van Allah) is en het (de Quran) niet is geschapen.
15
Emaan bestaat uit woorden (woorden van het hart en tong) en daden. Het stijgt en het daalt.
16
Jihaad zal blijven bestaan vanaf de tijd dat Allah de boodschapper (ﷺ) zond tot de laatste groep die zal vechten tegen Dajjal. Ze zullen niet geschaad worden door wangedrag van de boosdoener.
17
Kopen en verkopen is halal, totdat Dag des Oordeels aanbreekt, volgens de Quran en Sunnah.
18
Het zeggen van de Takbir bij Salatul Janazah is vier keer.
19
Dua voor verbetering en rechtvaardigheid is voor de leiders van de moslims. Kom niet in opstand tegen hen en blijf in jullie huizen bij tijden van Fitnah.
20
Geloof hebben in de bestraffing van het graf.
21
Geloof hebben in de bevraging van Munkar en Nakir.
22
Geloof hebben in Hawd en de Shafa'ah op Dag des Oordeels.
23
Geloof hebben in dat de mensen van Paradijs hun Heer zullen zien.
24
Geloof hebben dat de Muwahideen die naar hellevuur zullen gaan, eruit zullen komen zoals de Ahadith aangeven.
We geloven in de waarheid ervan en we maken er geen enkele analogie mee. Dit is waar de geleerden van alle steden het mee eens zijn (dat dit de eigenschappen zijn van een persoon van Ahlu Sunnah).

De 'Ik zit op het juiste pad' trend

We zien vandaag de dag vaak dat mensen links en rechts de juiste pad claimen te volgen. Zoals je al een beetje hebt kunnen zien wat Ahlu Sunnah inhoudt, merk je dat er veel sekten wegvallen. Zoals aangegeven bij 'Eigenschappen van Ahlu Sunnah', is al meteen te zien dat de Shia en Khawarij wegvallen.

De sjieten geloven namelijk niet dat het vegen over de sokken van de Sunnah is, en de Khawarij geloven dat een persoon niet behoort tot Ahl Tawheed (moslims). Dat is de reden waarom die kenmerken zijn benoemd, om valse sekten weg te filteren. Bekijk daarom dus altijd wat een persoon in werkelijkheid gelooft, omdat het makkelijk is om wat te claimen.

De ware Ahlu Sunnah in deze tijd

De mensen die zich in waarheid toeschrijven tot Ahlu Sunnah, zullen zich niet bevinden in grote aantallen. Zij zullen als vreemd en anders worden ervaren door de menigte. Ze zijn vaak niet opvallend en gaan tegen de menigte in.

Ze volgen geen claims van anderen en zijn niet makkelijk over te halen. Ze zijn zeer kritisch als het gaat om van wie ze aannemen, omdat er in deze tijd veel Shirk en Kufr wordt begaan. Ahlu Sunnah kun je dus herkennen aan de kleine aantallen.

Zoals je misschien al weet, wordt de tijd steeds slechter naarmate Dag des Oordeels zal aanbreken. De moslims komen steeds in lagere aantallen te staan en daarom is het waardeloos om je te hechten aan hoeveelheden. Laten we kijken wat Awza'ee rahimahullah te zeggen heeft over de volgers van Ahlu Sunnah.

Awza'ee zei:
“Islam zal niet verdwijnen, maar het is Ahlu Sunnah dat zal verdwijnen tot het punt dat maar liefst een persoon ervan zal overblijven per land."
(Sharh Usool I’tiqaad #19 van Imam Lalika'ee)

Ook Sufyan Ath-Thawri rahimahullah heeft zich uitgesproken over de realiteit van Ahlu Sunnah:

Sufyan Ath Thawri zei:
“Zorg goed voor de volgers van Ahlu Sunnah, want ze zijn vreemdelingen."
En hij zei: "De aantallen van Ahlu Sunnah wal Jama'ah zijn weinig."
(Sharh Usool I’tiqaad 1/64 van Imam Lalika'ee)

De leefwijze van een Soenniet

De daadwerkelijke volgers van Salaf Saliheen (Salafi's) zijn leden van Ahlu Sunnah. De leden van Ahlu Sunnah worden ook wel Soenieten genoemd.

Nu is het lastig om je te kunnen distantiëren van alle andere sekten. Alhoewel het een moeilijke opdracht is, is het welzeker mogelijk. De moslims krijgen advies via overleveringen en uitspraken van de Salafu Saliheen.

Ibn Battah heeft in zijn boek verschillende uitspraken opgenomen die afkomstig zijn van de Salafu Saliheen. Zo nam hij in zijn boek op dat Sufyan Ath Thawri bevroeg wat de Aqeedah van een persoon was. Hij wilde zichzelf beschermen door eerst te weten hoe die persoon denkt en wat hij gelooft. Zo kwam Sufyan Ath Thawri achter dat deze persoon niet behoorde tot de volgers van Ahlu Sunnah.

Yahya ibn Al-Qattan zei:
“Toen Sufyān Ath-Thawrī Basrah binnenging, begon hij zich te verdiepen in de zaak van Ar-Rabī' Ibn Subayh en zijn status bij de mensen. Dus vroeg hij: 'Wat is zijn geloofsleer?' Ze antwoordden: 'Zijn geloofsleer is niet anders dan de Sunnah." Dus vroeg Sufyan: 'Wie zijn zijn goede vrienden?' Ze zeiden: 'De mensen die de Qadr ontkennen (Qadariyyah).' Hij zei: "Dan is hij een Qadarī, en geen volger van Ahlu Sunnah."
(Al Ibanah #426 van Ibn Battah)

Ibn Battah gaf hier commentaar op en zei:
“Moge Allah's genade zijn met Sufyān Ath-Thawrī. Hij sprak inderdaad met wijsheid en sprak de waarheid. Hij sprak met kennis die in overeenstemming is met het Boek en de Sunnah. En [hij heeft gesproken] in overeenstemming met wat nodig is door wijsheid, waargenomen met de ogen en bekend bij de mensen van inzicht en opleiding.

Allah (de Allerhoogste) verklaarde:
“O jullie die geloven! Neem niet degenen buiten uzelf (d.w.z. buiten Ahlus-Sunnah) als uw metgezellen, aangezien zij niet zullen nalaten hun best te doen om u te bederven. Ze willen je ernstig schaden."

Het advies in een tijd van veel sekten

Het is aan ons om te kijken wie waarlijk de juiste pad volgt. Het vertrouwen ligt dus algemeen lager wanneer meerderheid zich bevinden op dwaling. De Profeet (ﷺ) gaf advies voor deze situatie. Zie wat Hudhayfa ibn Al-Yaman radiyAllahu 'anhu vroeg en wat het antwoord van de profeet (ﷺ) was.

Hudhaifa bin Al-Yaman vertelde:
"De mensen vroegen Allah's Boodschapper (ﷺ) over het goede, maar ik vroeg hem altijd naar het kwaad uit angst dat het mij zou overvallen. Eens zei ik: 'O Boodschapper van Allah (ﷺ). We waren in onwetendheid en in het kwaad en Allah heeft ons het huidige goede geschonken; zal er door enig kwaad na dit goede?' Hij zei: 'Ja.' Ik vroeg: 'Zal er na dat kwaad goed zijn?' Hij zei: 'Ja, maar het zou met Dakhan (d.w.z kleine kwaad) zijn.'

Ik vroeg: 'Wat zal deze Dakhan zijn?' Hij zei: 'Er zullen sommige mensen zijn die (mensen) zullen misleiden door andere principes dan mijn traditie. Je zult hun daden zien en ze afkeuren.'

Ik zei: 'Zal er enig kwaad zijn na dat goede?' Hij zei: 'Ja, er zullen sommige mensen zijn die anderen zullen uitnodigen voor de deuren van de hel, en wie hun uitnodiging daarvoor accepteert, zal erin worden gegooid (door hen).' Ik zei: 'O Allah's Boodschapper (ﷺ). Beschrijf die mensen aan ons.' Hij zei: 'Ze zullen van ons zijn en onze taal spreken'.

Ik vroeg toen:' Wat beveel je me te doen als zoiets in mijn leven zou gebeuren? 'Hij zei: 'Houd je vast aan de Jama'ah en hun leider.'

Ik vroeg: 'Als er geen groep (van moslims) en geen leider is (wat moet ik dan doen)?' Hij zei: 'Blijf uit de buurt van al die verschillende sekten, zelfs als je had moeten bijten aan de wortelen van een boom, totdat je Allah ontmoet terwijl je nog in die staat bevind.'"
(Sahih al-Bukhari 3606)

Uit hoeveel bestaat de Jama'ah?

We denken dat de Jama'ah (groep moslims) moet bestaan uit een groot groep, maar dat is niet wat de vrome voorgangers van Islam hierover zeiden. Alles wat de waarheid is, is de Jama'ah, ookal ben je alleen. We zien vaak dat aantallen onterecht een rol spelen bij het bepalen van waarheid. Laten we kijken naar wat de Salafu Saliheen over de Jama'ah gezegd hebben.

Ibn Mas'oud radiyAllahu 'anhu zei:
"De Jama'ah is waar de Haqq is, zelfs al mocht je alleen zijn."
(Sharh Usool I'tiqaad 1/122 nr.160)

Nu'aym ibn Hammad zei:
"Als de gemeenschap corrupt raakt, moet je aan de praktijk houden voordat deze corrupt werd. Zelfs als je alleen bent, dan zou jij de Jama'ah zijn."
(Sunan Tirmidhi 4/467)

Advies van een sahabi

’Abdullaah Ibn Mas’ood radiyAllahu 'anhu zei:
"Laat niet één van jullie blindelings een persoon volgen in zijn religie. Als hij gelooft, gelooft hij, en als hij niet gelooft, gelooft hij niet. Als je echt iemand zou moeten volgen, laat dat dan de mensen zijn die al zijn overleden, want de levenden zijn waarlijk niet veilig voor Fitnah."
(Sharh Usool I’tiqaad 1/130 van Imam Lalika'ee)

Sekten die zich in valsheid toeschrijven tot Ahlu Sunnah

Binnen de Ummah zijn er in totaal 73 sekten en groeperingen. Allemaal schrijven zich toe aan de geredde sekte, maar slechts één groepering behoort echt tot Ahlu Sunnah. Dat zijn de mensen die zich keren naar de juiste geloofsleer. Om te weten wat andere sekten geloven, dien je kennis op te doen over hun denkwijze. Zo kun je jezelf beschermen van valsheid.