Wat is Tawheed?

Het concept van Tawheed is het belangrijkste fundament van Islam. De term stamt af van het Arabische taal wat letterlijk 'één maken' betekent. God is volkomen ondeelbaar, ondefineerbaar en volledig uniek.

De term schrijft men ook wel als 'Tawhid' of 'Tawhied'. Tawheed refereert naar de Eenheid van Allah en naar het Monotheïsme.

Het tegenovergestelde van Tawheed is Shirk (polytheïsme en afgoderij). Een moslim dient Allah Één te houden in Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en bij aanbidding.

Elke moslim dient de Tawheed te implementeren. Dat is bovendien een vereiste en eerste helft van de Shahada. Namelijk de bevestiging dat alleen Allah het recht heeft om aanbeden te worden.

De boodschap van de Profeten

Door het verleden zijn verschillende Profeten en Boodschappers gestuurd. Daarvan elk naar zijn eigen volk, verkondigend met de taal die het volk sprak.

En Wij stuurden geen Boodschapper behalve met de taal van zijn volk, zodat hij (de Boodschap) voor hen duidelijk kan maken.
[14:4 Quran]

Allah heeft naar elke gemeenschap een Boodschapper gezonden. Dat om de mensen te waarschuwen en uit te nodigen om Allah alléén te aanbidden. Hierin zien we ook dat elke Boodschapper de Boodschap van Tawheed verkondigde.

En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt alleen Allah en vermijdt de Taghut (degene die wordt aanbeden naast Allah).
[16:36 Quran]

Allah geeft in de Quran aan dat de Profeet Ibrahim een uitstekende voorbeeld was bij het verkondigen van Tawheed.

Voorwaar, er was een uitmuntend voorbeeld voor jullie in Ibrahim en degenen die met hem waren [de andere Profeten], toen zij tegen hun volk zeiden: “Waarlijk, wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen jullie en ons een vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, tot jullie alleen in Allah geloven.”
[60:4 Quran]

In Islam wordt in de Quran aangemoedigd om ook de Profeet Ibrahim te volgen. Dat komt vanwege zijn standvastigheid in het aanbidden van Allah alléén. Zijn moed was van kleins af aan te zien, en hij was het begin van de Arabische en Israëlische gemeenschappen.

Van zijn zoon Ismael kwamen de Arabieren en van Ishaaq de gemeenschap genaamd Benu Israel (Zonen van Israel (bijnaam van Profeet Ya'qub)).

Allah beveelt de religie van Ibrahim (genaamd Hanif) op te volgen. Want dat is overeenkomstig met de natuurlijke aanleg (Fitrah) die Allah ons allen heeft ingeschapen.

Richt je tot aanhanger van religie Hanif en wees nooit één van de afgodenaanbidders.
[Quran 10:104]

Keer je gezicht dus in de richting van de religie Hanif, overeenkomstig met de natuurlijke aanleg waarmee Allah de mensheid heeft geschapen.
[Quran 10:104]

De Islam bevat de tradities en religie van Ibrahim (Hanif), geheel aanbiddend van Één God. Profeet Ibrahim is een belangrijke voorbeeld voor moslims van hoe Allah aanbeden dient te worden.

Belang van Tawheed

De reden waarom Tawheed zo groot van belang is, heeft te maken met de fundament van Islam. Allah zei namelijk dat de mens en jinn geschapen zijn om Hem te aanbidden. Het toekennen van deelgenoten is ten strengste verboden, daarom dient de Tawheed aangehouden te worden.

Moslims zijn bevolen Hem alléén te aanbidden. Het aanhouden van Zijn Eenheid is ook een pilaar van de Shahada. Dagelijks wordt er uitgesproken dat alléén Allah het recht heeft om aanbeden te worden. Dit wordt vandaag de dag ondanks de veelvuldige uitspraken weinig nagevolgd.

Het verlaten van de Tawheed betekent dat je de Islam hebt verlaten. Dit concept is daarom een belangrijk onderdeel van de religie.

Het concept van Tawheed is bij elke stroming van Islam bekend. Het Soennisme legt hier de meeste nadruk op. Andere sektes praktiseren het niet tot het uiterst.

De Tawheed is wat een persoon moslim maakt. Laat je de Tawheed los maar praktiseer je wel alle Islamitische rituelen? Dan worden al die daden teniet gedaan en hebben ze geen waarde.

Vormen van Tawheed

Allah benadrukt Zijn Eenheid omdat het de basis van de religie is. Het is essentieel voor een moslim om in dit concept te geloven. De Tawheed wordt ook wel ingedeeld in drie vormen. Dit staat voornamelijk bekend onder de Soennieten.

Anderen delen de Tawheed in één of vier vormen in. Het komt op hetzelfde neer, want Allah Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en recht om aanbeden te worden worden daarin allemaal erkent.

De vormen van Tawheed zijn ingedeeld door Islamitische geleerden. Dat is gedaan op basis van hoe Allah Zichzelf in de Quran heeft beschreven.

Het monotheïsme omvat in Islam aanbidding van Allah zoals Hij aanbeden wilt worden. En om Hem te kunnen aanbidden dient de moslim hem te erkennen zoals Hij Zichzelf beschreven heeft.

1. Tawheed Asmaa wa Sifaat

Deze vorm van Tawheed houdt houdt de Eenheid van Zijn Namen en Eigenschappen in. Hij heeft Zichzelf middels de Quran en profetische overleveringen (Ahadith) aan de Ummah beschreven. Dat is een grote gunst voor eenieder om meer over Allah komen te weten.

Allah heeft 99 van Zijn Namen kenbaar gemaakt via de Quran en Ahadith. Het is voor de moslim een grote gunst deze te kennen en te memoriseren, maar ook om ernaar te handelen. Daar wordt de moslim zoals de Hadith conformeert, voor beloont.

Abu Huraira rapporteerde dat Allah's Boodschapper (ﷺ) zei: "Er zijn negenennegentig namen van Allah; hij die ze memoriseert, zou in het Paradijs komen. Voorwaar, Allah is Oneven (Hij is één, en het is een oneven aantal) en Hij houdt van oneven getallen." En in de overlevering van Ibn 'Umar (voegt het toe): "Hij die er (ook) naar handelt." Sahih Muslim 2677a

Daarnaast geeft Allah informatie over Zijn Eigenschappen. Die betreffen Zijn Essentie, Zijn Daden en Zijn Uiterlijk.

Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Eeuwig Bestaande.
(Soera Al-Imran, 2)

2. Tawheed Rububiyyah

Deze vorm houdt in dat Allah alle macht over Zijn creatie heeft. Hij heeft de macht over: de zon, de regen, de aarde, de mensen etc. Hij zorgt voor leven en Hij zorgt voor dood.

Niemand beschikt de kracht en macht om de creatie onder controle te hebben behalve Allah. De term Rububiyyah (Heerschappij) komt van het woordje 'Rabb', wat 'Heer' betekent in het Arabisch.

Hun Boodschappers zeiden: “Wat! Kan er twijfel bestaan over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?" Hij roept jullie opdat Hij jullie moge vergeven voor jullie zonden en om jullie uitstel te geven voor een vastgestelde termijn.” ...
(Surah Ibrahim, 10)

En als jij hen vraagt: “Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?” Zullen zij zeker zeggen: “De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen.”
(al-Zukhruf, 9)

(Musa) zei: “Waarlijk, u weet dat deze Tekenen door niemand anders dan door de Heer van de hemelen en de aarde, als duidelijk Bewijs naar beneden zijn gestuurd. En ik denk zeker O Farao dat u tot de vernietiging gedoemd bent!”
(al-Isra’ 17:102)

3. Tawheed Uluhiyyah

Deze vorm gaat over de aanbidding van Allah. Hij heeft als enige het recht om aanbeden te worden. Allah benadrukt Tawheed Uluhiyyah vaak in de Quran. Zo waarschuwt Hij van de afgodendienaars en de eindbestemming van degenen die grote Shirk plegen.

En als het kwaad de mensen raakt, dan roepen zij oprecht om alleen hun Heer, zich tot Hem in berouw kerend, maar als Hij hen Zijn Genade laat proeven, zie! Een deel kent dan een groep van deelgenoten in de aanbidding aan hun Heer toe.
(Surah Ar-Rum, 33)

Hun zijden verzaken hun bedden, Zij roepen hun Heer aan vol hoop en vrees, en geven uit (aan liefdadigheid) van hetgeen waarmee Wij hen hebben Voorzien..
(Surah As-Sajda, 16)

Roep daarom Allah aan, en laat (jullie) aanbidding volledig voor Hem (alleen) zijn. Hoe sterk de ongelovigen het ook haten.
(Surah Ghafir, 14)

En jullie Heer zei: “Roep Mij aan "en Ik zal jullie Verhoren. Waarlijk! Degene die Mijn aanbidding minachten zullen zeker in vernedering de Hel binnentreden!”
(Surah Ghafir, 60)

Wie de vormen indeelde

Er zijn verschillende geleerden geweest die de Tawheed becategoriseerden. Deze leefden voornamelijk in de 7e eeuw van de Islamitische kalender. De vroegste van de geleerden is Ibn Battah, die in het jaar 387 van de Islamitische kalender overlad.

Ibn Battah Al 'Ukbaree was een jurist en theoloog geboren in een stad genaamd 'Ukbara (stad in Irak). Hij begon op jonge leeftijd met het verkrijgen van kennis over de religie, en groeide op tot grote geleerde in Fiqh en Aqeedah.

Het fundament van Al-Emaan (geloof) in Allah, bestaat uit drie zaken:

De eerste van hen: Dat de slaaf gelooft in Zijn Heerschappij over de gehele schepping, zodat hij zich daardoor afscheidt van de leer der loochenaars die geen Maker (Schepper) bevestigen. (Tawheed Rububiyyah)

En de tweede: Dat hij gelooft in Zijn enige recht om aanbeden te worden, zodat hij zich hierdoor afscheidt van de mensen van shirk (polytheïsme) die de Maker (Schepper) bevestigen, maar Hem anderen in aanbidding toekennen. (Tawheed Uluhiyyah)

En de derde: Dat hij gelooft dat Hij wordt beschreven met Eigenschappen die slechts tot Hem toebehoren, zoals kennis ('ilm), macht (qudrah), wijsheid (hikmah) en alles waarmee Hij Zichzelf heeft Beschreven in Zijn Boek. (Tawheed Asma wa Sifaat)

Bron: al-Ibaanah 2/172-173 van Ibn Battah

Hoe praktiseer je Tawheed

Het praktiseren van de Tawheed houdt in dat je niemand aanbidt behalve Allah. Hieronder vallen de verschillende vormen van aanbidding. Denk bijvoorbeeld aan: smeekbedes, liefde, vrees, gehoorzaming etc.

Zo is het de bedoeling dat je alle vormen van aanbidding uitsluit tot Hem. Niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij.

De manier van praktiseren dient van de Islam afkomstig te zijn. Zo zijn de moslims bevolen de manier van Ibrahim 'alayhi salam te volgen. Zijn toewijding tot het praktiseren van Tawheed is in meerdere plekken van de Quran vermeld.

De zuivere aanbidding van Hem alléén is waar moslims naar zijn bevolen te doen. Vermijdt Shirk en haar volgers. Shirk is een daad van afgoderij waarbij je een ander naast Allah aanbidt.

En dat hoeft niet eens een fysieke aanbidding te zijn. Het kan namelijk ook zo zijn dat je een Eigenschap van Allah met een ander deelt. Dat zou ook Shirk zijn. Je kunt de daad dus zien als het weggeven van een recht die alleen Allah bezit.

Naast het verwerpen van Shirk dien je haar volgers niet als moslims te zien. Dit concept van praktisering heet Takfir. Het is de bedoeling dat je eenieder die afgoden aanbidt als ongelovig (Kafir) ziet.

Doe je dit allemaal? Dan praktiseer je de Tawheed zoals Allah in de Quran heeft bevolen. Een groot onderdeel bij het praktiseren van Tawheed is de Fitrah (natuurlijke aanleg). Uit nature zou je de Tawheed kunnen praktiseren, zonder dat je daar enige boeken, lessen of informatie over moest meekrijgen.

Leuke feitjes omtrent Tawheed

Er zijn wat zaken die de Tawheed betreft waar niet iedereen van afweet. Hieronder benoemen we een aantal van deze kwesties.

  1. De uitgestoken wijsvinger pose refereert naar de Eenheid van Allah
  2. De vlag van Tawheed betreft de complete Shahada
  3. Alle groeperingen van de moslim Ummah geloven dat Allah Één is in Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en recht om aanbeden te worden
  4. Het Soennisme is het strictste in het belang om Tawheed te praktiseren
  5. De inhoud van Tawheed is ons niet onbekend vanwege de Fitrah (natuurlijke aanleg)
  6. Sommigen geloven dat de Tawheed in vier vormen ingedeeld kan worden (extra vorm: Tawheed Hakimiyyah, Eenheid van Allah bij het maken van wetten). De inhoud van deze vorm valt in werkelijkheid al onder Tawheed Asma wa Sifaat, omdat de alleenrecht op het maken van wetten onder Zijn Eigenschappen valt

Wil je testen hoeveel je van Tawheed afweet? Met de kleine quiz van vijf vragen krijg je daar een beter beeld van.

Question Text

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen