Het fundament van Islam

Het concept van Tawheed houdt de Eenheid van Allah in. Hierin wordt duidelijk wie Allah is. Alle profeten kwamen met de boodschap om de valse goden te vermijden en om Allah zuiver en alleen te aanbidden. In dit artikel kom je alles te weten over Tawheed.

Inhoud
  1. Wat is Tawheed?
  2. Welke vormen kent Tawheed?
  3. Wie deelde de vormen in?

Wat betekent Tawheed?

Dit is toch wel een van de meest gevraagde vragen binnen de Islam. De Tawheed (ook wel gespeld als Tawhid of Tawhied) is eigenlijk best simpel, want het is de basis van de religie die de Shahada geldig maakt.

De term 'Tawheed' komt van de Arabische taal wat zich in het Nederlands vertaald naar: Het één maken. In Islam heeft het dus betrekking tot het monotheïsme. De tegenovergestelde van Tawheed is Shirk. Zo nemen ze afstand van afgoderij door de Eenheid van Allah te praktiseren.

Welke vormen kent Tawheed?

Allah Zegt in de Quran veel over Zijn Eenheid. Meer dan 70% van de Quran gaat er zo dus ook over. Allah benadrukt de Tawheed omdat het de basis van de religie is. Het is essentieel voor een moslim om in dit concept te geloven. Nu even over hoe dit concept is verdeeld in drie categorieën.

1. Tawheed Asmaa wa Sifaat in de Quran

De Namen en Eigenschappen van Allah (Asma wa Sifaat) is een van de categorieën waarbij Allah kenbaar maakt wat Zijn Namen en Eigenschappen zijn. Hij maakt kenbaar wat Hij wil laten weten aan de mensen die de Quran hebben gekregen. Zo is het een grote gunst om meer te weten te komen over Allah, omdat het de Emaan doet versterken.

Allah! Er is geen godheid dan Hij (die het recht heeft aanbeden te worden), de eeuwig Levende, de Zelfstandige. Sluimer noch slaap kan Hem treffen. Hij is de Bezitter van de hemelen en de aarde, en al wat er zich in bevindt. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn toestemming? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. Zij kunnen niets van Zijn kennis onthullen, tenzij Hij dat wil. Zijn Troon strekt zich uit (ver) over de Hemelen en de Aarde, (maar) het waken hierover vermoeit Hem helemaal niet. Hij is de meest Verhevene, de Almachtige.
(Surah Al-Baqara, 255)

Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Eeuwig Bestaande.
(Soera Al-Imran, 2)

Allah! Geen heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij! Hem behoren de Schone Namen toe.
(Surah Ta Ha, 8)

2. Tawheed Rububiyyah

Deze vorm houdt in dat Allah alle macht heeft over Zijn creatie. Hij heeft de macht over: de zon, de regen, de aarde, de mensen etc. Hij zorgt voor leven en Hij zorgt voor dood. Niemand beschikt de kracht en macht om de creatie onder controle te hebben behalve Allah. De term Rububiyyah (Heerschappij) komt van het woordje 'Rabb', wat 'Heer' betekent in het Arabisch.

Hun Boodschappers zeiden: “Wat! Kan er twijfel bestaan over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?" Hij roept jullie opdat Hij jullie moge vergeven voor jullie zonden en om jullie uitstel te geven voor een vastgestelde termijn.” ...
(Surah Ibrahiem, 10)

En als jij hen vraagt: “Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?” Zullen zij zeker zeggen: “De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen.”
(al-Zukhruf, 9)

(Musa) zei: “Waarlijk, u weet dat deze Tekenen door niemand anders dan door de Heer van de hemelen en de aarde, als duidelijk Bewijs naar beneden zijn gestuurd. En ik denk zeker O Farao dat u tot de vernietiging gedoemd bent!”
(al-Isra’ 17:102)

3. Tawheed Uluhiyyah

Uluhiyyah gaat over de aanbidding van Allah. Hij heeft als enige het recht om aanbeden te worden. Deze vorm van Tawheed wordt vaak benadrukt in de Quran. We zien dat Allah meerdere malen Zegt wat de eindbestemming zal zijn van de veelgodenaanbidders. Het is essentieel als moslim om de aanbidding volledig en alleen aan Hem toe te kennen te kennen.

En als de het kwaad de mensen raakt, dan roepen zij oprecht om alleen hun Heer, zich tot Hem in berouw kerend, maar als Hij hen Zijn Genade laat" proeven, zie! Een deel kent dan een groep van deelgenoten in de aanbidding aan hun Heer toe.
(Surah Ar-Rum, 33)

Hun zijden verzaken hun bedden, Zij roepen hun Heer aan vol hoop en vrees, en geven uit (aan liefdadigheid) van hetgeen waarmee Wij hen hebben Voorzien..
(Surah As-Sajda, 16)

Roep daarom Allah aan, en laat (jullie) aanbidding volledig voor Hem (alleen) zijn. Hoe sterk de ongelovigen het ook haten.
(Surah Ghafir, 14)

En jullie Heer zei: “Roep Mij aan "en Ik zal jullie Verhoren. Waarlijk! Degene die Mijn aanbidding minachten zullen zeker in vernedering de Hel binnentreden!”
(Surah Ghafir, 60)

Wie deelde de vormen in?

We horen vaak dat Ibn Taymiyyah degene was die Tawheed onderverdeelden in drie vormen, maar er is een geleerde geweest die hem voor was. Deze geleerde is Ibn Battah.

Ibn Battah Al 'Ukbaree was een jurist en theoloog geboren in een stad genaamd 'Ukbara (Irak). Hij begon op jonge leeftijd met het verkrijgen van kennis over de religie, en groeide op tot grote geleerde in Fiqh en Aqeedah. Ibn Battah is een Hanbali (volger van Hanbal wetschool). Hij leefde rond dezelfde tijd als dat Imam Barbahari.

Het fundament van Al-Emaan (geloof) in Allah, bestaat uit drie dingen:

De eerste van hen: Dat de slaaf gelooft in Zijn Heerschappij over de gehele schepping, zodat hij zich daardoor afscheidt van de leer der loochenaars die geen Maker (Schepper) bevestigen. (Tawheed Rububiyyah)

En de tweede: Dat hij gelooft in Zijn enige recht om aanbeden te worden, zodat hij zich hierdoor afscheidt van de mensen van shirk (polytheïsme) die de Maker (Schepper) bevestigen, maar Hem anderen in aanbidding toekennen. (Tawheed Uluhiyyah)

En de derde: Dat hij gelooft dat Hij wordt beschreven met Eigenschappen die slechts tot Hem toebehoren, zoals kennis ('ilm), macht (qudrah), wijsheid (hikmah) en alles waarmee Hij Zichzelf heeft Beschreven in Zijn Boek. (Tawheed Asma wa Sifaat)

Bron: al-Ibaanah 2/172-173 van Ibn Battah

Meer te weten komen over de vormen van Tawheed?