Wat is Tawheed?

In Islam kent de Tawheed een groot belang waar elke moslim zich aan dient te houden. Het refereert naar de Eenheid van Allah. Tawheed houdt de stricte monotheïsme in waarbij Allah, oftewel God, zonder partners aanbeden wordt. Het wordt ook wel geschreven als Tawhied of Tawhid.

De Tawheed heeft bovendien ook te maken de eerste pilaar van de Islam: Shahada. Moslims spreken dagelijks de Shahada uit waarin de pure monotheïsme wordt erkent.

De Eenheid van Allah kan men slechts praktiseren wanneer polytheïsme (Shirk) wordt verworpen. Shirk is het tegenovergestelde van Tawheed.

Een persoon kan zich in Islam alleen moslim noemen als de monotheïsme wordt nageleefd. Tawheed staat nauw verbonden met de eerste pilaar van geloof (Imaan): Geloof in Allah. Er wordt pas in Allah gelooft als Hij wordt gekend zoals Hij Zichzelf heeft beschreven. En dat leren we uitgebreid in de drie vormen Tawheed.

Inhoud
  1. Vormen van Tawheed
  2. Wie de vormen indeelde

Vormen van Tawheed

Allah benadrukt Zijn Eenheid omdat het de basis van de religie is. Het is essentieel voor een moslim om in dit concept te geloven. De Tawheed kent drie vormen.

1. Tawheed Asmaa wa Sifaat in de Quran

De Namen en Eigenschappen van Allah (Asma wa Sifaat) is een van de categorieën waarbij Allah kenbaar maakt wat Zijn Namen en Eigenschappen zijn.

Allah heeft 99 van Zijn Namen kenbaar gemaakt via de Quran en Ahadith. Het is voor de moslim een grote gunst deze te kennen en te memoriseren. Daarnaast geeft Allah informatie over Zijn Eigenschappen.

Allah! Er is geen godheid dan Hij (die het recht heeft aanbeden te worden), de eeuwig Levende, de Zelfstandige. Sluimer noch slaap kan Hem treffen. Hij is de Bezitter van de hemelen en de aarde, en al wat er zich in bevindt. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn toestemming? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. Zij kunnen niets van Zijn kennis onthullen, tenzij Hij dat wil. Zijn Troon strekt zich uit (ver) over de Hemelen en de Aarde, (maar) het waken hierover vermoeit Hem helemaal niet. Hij is de meest Verhevene, de Almachtige.
(Surah Al-Baqara, 255)

Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Eeuwig Bestaande.
(Soera Al-Imran, 2)

Allah! Geen heeft het recht om aanbeden te worden behalve Hij! Hem behoren de Schone Namen toe.
(Surah Ta Ha, 8)

2. Tawheed Rububiyyah

Deze vorm houdt in dat Allah alle macht heeft over Zijn creatie. Hij heeft de macht over: de zon, de regen, de aarde, de mensen etc. Hij zorgt voor leven en Hij zorgt voor dood.

Niemand beschikt de kracht en macht om de creatie onder controle te hebben behalve Allah. De term Rububiyyah (Heerschappij) komt van het woordje 'Rabb', wat 'Heer' betekent in het Arabisch.

Hun Boodschappers zeiden: “Wat! Kan er twijfel bestaan over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?" Hij roept jullie opdat Hij jullie moge vergeven voor jullie zonden en om jullie uitstel te geven voor een vastgestelde termijn.” ...
(Surah Ibrahiem, 10)

En als jij hen vraagt: “Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?” Zullen zij zeker zeggen: “De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen.”
(al-Zukhruf, 9)

(Musa) zei: “Waarlijk, u weet dat deze Tekenen door niemand anders dan door de Heer van de hemelen en de aarde, als duidelijk Bewijs naar beneden zijn gestuurd. En ik denk zeker O Farao dat u tot de vernietiging gedoemd bent!”
(al-Isra’ 17:102)

3. Tawheed Uluhiyyah

Deze vorm gaat over de aanbidding van Allah. Hij heeft als enige het recht om aanbeden te worden. Allah benadrukt Tawheed Uluhiyyah vaak in de Quran. Zo waarschuwt Hij van de afgodendienaars en de eindbestemming van degenen die grote Shirk plegen.

En als het kwaad de mensen raakt, dan roepen zij oprecht om alleen hun Heer, zich tot Hem in berouw kerend, maar als Hij hen Zijn Genade laat proeven, zie! Een deel kent dan een groep van deelgenoten in de aanbidding aan hun Heer toe.
(Surah Ar-Rum, 33)

Hun zijden verzaken hun bedden, Zij roepen hun Heer aan vol hoop en vrees, en geven uit (aan liefdadigheid) van hetgeen waarmee Wij hen hebben Voorzien..
(Surah As-Sajda, 16)

Roep daarom Allah aan, en laat (jullie) aanbidding volledig voor Hem (alleen) zijn. Hoe sterk de ongelovigen het ook haten.
(Surah Ghafir, 14)

En jullie Heer zei: “Roep Mij aan "en Ik zal jullie Verhoren. Waarlijk! Degene die Mijn aanbidding minachten zullen zeker in vernedering de Hel binnentreden!”
(Surah Ghafir, 60)

Wie de vormen indeelde

Er zijn verschillende geleerden geweest die de Tawheed becategoriseerden. Deze leefden voornamelijk in de 7e eeuw van de Islamitische kalender. De vroegste van de geleerden is Ibn Battah, die in het jaar 387 van de Islamitische kalender overlad.

Ibn Battah Al 'Ukbaree was een jurist en theoloog geboren in een stad genaamd 'Ukbara (stad in Irak). Hij begon op jonge leeftijd met het verkrijgen van kennis over de religie, en groeide op tot grote geleerde in Fiqh en Aqeedah.

Het fundament van Al-Emaan (geloof) in Allah, bestaat uit drie zaken:

De eerste van hen: Dat de slaaf gelooft in Zijn Heerschappij over de gehele schepping, zodat hij zich daardoor afscheidt van de leer der loochenaars die geen Maker (Schepper) bevestigen. (Tawheed Rububiyyah)

En de tweede: Dat hij gelooft in Zijn enige recht om aanbeden te worden, zodat hij zich hierdoor afscheidt van de mensen van shirk (polytheïsme) die de Maker (Schepper) bevestigen, maar Hem anderen in aanbidding toekennen. (Tawheed Uluhiyyah)

En de derde: Dat hij gelooft dat Hij wordt beschreven met Eigenschappen die slechts tot Hem toebehoren, zoals kennis ('ilm), macht (qudrah), wijsheid (hikmah) en alles waarmee Hij Zichzelf heeft Beschreven in Zijn Boek. (Tawheed Asma wa Sifaat)

Bron: al-Ibaanah 2/172-173 van Ibn Battah

Wil je testen hoeveel je van Tawheed afweet? Met de kleine quiz van vijf vragen krijg je daar een beter beeld van.

Question Text

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om kennis van de eerste drie moslim generaties te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen die bij het lezen van onze pagina's bij je op zijn gekomen? Of heb je algemene vragen waar je graag antwoord op wilt krijgen? We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Mijn vraag stellen