Wat is Tawheed?

Tawheed is een belangrijk concept in Islam. Dit betekent dat Allah één is en ondeelbaar. De term wordt ook wel geschreven als 'Tawhid' of 'Tawhied'.

Tawheed verwijst naar de eenheid van Allah, wat ook wel monotheïsme genoemd wordt. Het tegenovergestelde van Tawheed is Shirk, wat polytheïsme en afgoderij betekent. Het concept van Tawheed valt bovendien ook onder de geloofsleer van islam (Aqeedah).

Een moslim moet Allah één houden in Zijn namen, eigenschappen, heerschappij en aanbidding. Het is belangrijk voor een moslim om Tawheed te praktiseren om het geloof te behouden.

Tawheed komt ook voor in de Shahada, de belijdenis van het Islamitische geloof, waarin bevestigd wordt dat alleen Allah aanbeden mag worden.

Belang van Tawheed

Tawheed is zo belangrijk omdat het de basis is van Islam. Als eerste leer je als je islam omarmt dat Allah (God) één is en geen partners heeft.

Het geloof in Allah is de eerste zuil van Imaan (geloof) en het is belangrijk om Hem één te houden om Monotheïsme te volgen.

Tawheed geeft een sterk houvast voor een moslim en het verlies hiervan staat gelijk aan het verlies van het geloof. Het concept van Tawheed is bekend bij alle stromingen van Islam, maar het Soennisme legt hier extra nadruk op.

Tawheed is wat een persoon een moslim maakt. Als je de Tawheed loslaat, maar wel alle Islamitische rituelen praktiseert, worden al die goede daden teniet gedaan.

De Boodschap van de Profeten

Allah heeft Boodschappers naar verschillende gemeenschappen gezonden om mensen te waarschuwen en uit te nodigen om Hem alleen te aanbidden. Dit heeft Hij gedaan om mensen te helpen om het juiste pad te volgen en om de Tawheed, de eenheid van Allah, te behouden.

De Boodschappers waren mensen die door Allah uitgekozen waren om Zijn boodschap naar de mensen te brengen. Ze waren voorbeelden van goedheid en gehoorzaamheid aan Allah en dienden als leiders voor hun gemeenschappen.

In de islam worden de Boodschappers gerespecteerd en geëerd vanwege hun belangrijke rol in het overbrengen van de boodschap van Allah.

En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt alleen Allah en vermijdt de Taghut (degene die wordt aanbeden naast Allah).
[16:36 Quran]

Profeet Ibrahim als een uitstekend voorbeeld

Allah zegt in de Quran dat Profeet Ibrahim een uitstekend voorbeeld is bij het verkondigen van Tawheed.

Voorwaar, er was een uitmuntend voorbeeld voor jullie in Ibrahim en degenen die met hem waren [de andere Profeten], toen zij tegen hun volk zeiden: "Waarlijk, wij zijn niet verantwoordelijk voor jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen jullie en ons een vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, totdat jullie alleen in Allah geloven."
[60:4 Quran]

De Quran moedigt moslims ook aan om de Profeet Ibrahim te volgen vanwege zijn standvastigheid in het aanbidden van Allah alleen. Hij was al van jonge leeftijd moedig en heeft een belangrijke rol in islam gespeeld.

Zijn zoon Ismael was de voorouder van de Arabieren en zijn zoon Ishaaq was de voorouder van de gemeenschap genaamd Benu Israel (de zonen van Israel, ook wel bekend als de Profeet Ya'qub).

Allah beveelt de religie van Ibrahim, ook wel bekend als Hanif, op te volgen omdat deze overeenkomt met de natuurlijke aanleg (Fitrah) die Allah ons heeft gegeven.

De Fitrah is de natuurlijke staat van de mens waarin hij geneigd is om te geloven in Allah en Zijn enige aanbidding te accepteren.

Richt je tot aanhanger van de religie 'Hanif' en wees nooit een van de afgodenaanbidders.
[Quran 10:104]

Keer je aangezicht dus tot de religie 'Hanif', overeenkomstig met de natuurlijke aanleg waarmee Allah de mensheid heeft geschapen.
[Quran 10:104]

De islam bevat de tradities van Ibrahim's religie (Hanif). Profeet Ibrahim is een belangrijke voorbeeld voor moslims van hoe Allah aanbeden dient te worden.

Vormen van Tawheed

Allah benadrukt Zijn eenheid omdat dit de basis van de Islamitische religie is en het is belangrijk voor een moslim om in dit concept te geloven.

De Tawheed, de eenheid van Allah, wordt ook wel ingedeeld in drie vormen, vooral bekend onder de Soennieten. Sommigen delen de Tawheed in één of vier vormen in, wat hetzelfde betekent omdat Allah Zijn namen, eigenschappen, heerschappij en recht op aanbidding daarin allemaal worden erkend.

De vormen van Tawheed zijn ingedeeld door Islamitische geleerden op basis van hoe Allah Zichzelf in de Quran heeft beschreven.

Het monotheïsme in islam omvat de aanbidding van Allah op de manier hoe Hij dat van ons wilt. Om Hem te kunnen aanbidden, moet een moslim Hem erkennen zoals Hij Zichzelf heeft beschreven.

1. Tawheed Asmaa wa Sifaat

Deze vorm van Tawheed houdt de Eenheid van Zijn Namen en Eigenschappen in. Hij heeft Zichzelf middels de Quran en Profetische overleveringen (Ahadith) aan de Ummah beschreven. Dat is een grote gunst voor eenieder om meer over Allah te weten te komen.

Allah heeft 99 van Zijn Namen kenbaar gemaakt via de Quran en Ahadith. Het is voor de moslim een grote gunst deze te kennen en te memoriseren, maar ook om ernaar te handelen. Daar wordt de moslim dan ook voor beloont.

Abu Huraira overleverde dat Allah's Boodschapper (ﷺ) zei: "Er zijn negenennegentig Namen van Allah; hij die ze memoriseert, zal het Paradijs betreden. Voorwaar, Allah is Oneven (Hij is één, en dat is een oneven aantal) en Hij houdt van oneven getallen." En in de overlevering van Ibn 'Umar (voegt het toe): "Hij die er (ook) naar handelt." [Sahih Muslim 2677a]

Daarnaast geeft Allah informatie over Zijn Eigenschappen. Die betreffen Zijn Essentie, Zijn Daden en Zijn Uiterlijk.

Allah! Er is geen god dan Hij, de Levende, de Eeuwig Bestaande.
(Soera Al-Imran, 2)

2. Tawheed Rububiyyah

Deze vorm houdt in dat Allah alle macht over Zijn creatie heeft. Hij heeft de macht over: de zon, de regen, de aarde, de mensen etc. Hij zorgt voor leven en Hij zorgt voor dood.

Niemand beschikt de kracht en macht over de creatie, behalve Allah. De term Rububiyyah (Heerschappij) komt van het woordje 'Rabb', wat in het Arabisch 'Heer' betekent.

Hun Boodschappers zeiden: “Wat! Kan er twijfel bestaan over Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde?" Hij roept jullie opdat Hij jullie moge vergeven voor jullie zonden en om jullie uitstel te geven voor een vastgestelde termijn.” ...
(Surah Ibrahim, 10)

En als jij hen vraagt: “Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen?” Zullen zij zeker zeggen: “De Almachtige, de Alwetende heeft hen geschapen.”
(al-Zukhruf, 9)

(Musa) zei: “Waarlijk, u weet dat deze Tekenen door niemand anders dan door de Heer van de hemelen en de aarde, als duidelijk Bewijs naar beneden zijn gestuurd. En ik denk zeker O Farao dat u tot de vernietiging gedoemd bent!”
(al-Isra’ 17:102)

3. Tawheed Uluhiyyah

Deze vorm gaat over de aanbidding van Allah. Hij heeft als enige het recht om aanbeden te worden. Allah benadrukt in de Quran meerdere malen Zijn alleenrecht op aanbidding, ook wel bekend als Tawheed Uluhiyyah. Zo waarschuwt Hij van de afgodendienaars en de eindbestemming van degenen die grote Shirk plegen.

En als het kwaad de mensen raakt, dan roepen zij oprecht om alleen hun Heer, zich tot Hem in berouw kerend, maar als Hij hen Zijn Genade laat proeven, zie! Een deel kent dan een groep van deelgenoten in de aanbidding aan hun Heer toe.
(Surah Ar-Rum, 33)

Hun zijden verzaken hun bedden, Zij roepen hun Heer aan vol hoop en vrees, en geven uit (aan liefdadigheid) van hetgeen waarmee Wij hen hebben Voorzien..
(Surah As-Sajda, 16)

Roep daarom Allah aan, en laat (jullie) aanbidding volledig voor Hem (alleen) zijn. Hoe sterk de ongelovigen het ook haten.
(Surah Ghafir, 14)

En jullie Heer zei: “Roep Mij aan "en Ik zal jullie Verhoren. Waarlijk! Degene die Mijn aanbidding minachten zullen zeker in vernedering de Hel binnentreden!”
(Surah Ghafir, 60)

Wie de vormen indeelde

Er zijn verschillende geleerden geweest die de Tawheed becategoriseerden. Deze leefden voornamelijk in de zevende eeuw van de Islamitische kalender. De vroegste van deze geleerden is Ibn Battah, die in het jaar 387 van de Islamitische kalender overlad.

Ibn Battah Al 'Ukburee was een jurist en theoloog geboren in een stad genaamd 'Ukbara (stad in Irak). Hij begon op jonge leeftijd met het verkrijgen van kennis over de religie, en groeide op tot grote geleerde in Fiqh en Aqeedah.

Het fundament van Al-Emaan (geloof) in Allah, bestaat uit drie zaken:

De eerste: Dat de slaaf gelooft in Zijn Heerschappij over de gehele schepping, zodat hij zich daardoor afscheidt van de leer der loochenaars die geen Maker (Schepper) bevestigen. (Tawheed Rububiyyah)

En de tweede: Dat hij gelooft in Zijn alleenrecht op aanbidding, zodat hij zich hierdoor afscheidt van de mensen van Shirk (polytheïsme) die de Maker (Schepper) bevestigen, maar Hem anderen in aanbidding toekennen. (Tawheed Uluhiyyah)

En de derde: Dat hij gelooft dat Hij wordt beschreven met Eigenschappen die slechts tot Hem toebehoren, zoals kennis ('ilm), macht (qudrah), wijsheid (hikmah) en alles waarmee Hij Zichzelf heeft Beschreven in Zijn Boek. (Tawheed Asma wa Sifaat)

Bron: al-Ibaanah 2/172-173 van Ibn Battah

Hoe praktiseer je Tawheed?

Het praktiseren van Tawheed houdt in dat je Allah één houdt. Dit gebeurt met verschillende manieren. Je dient Hem één te houden in Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en recht op aanbidding door het met niemand anders te delen.

Nu is het belangrijk hoe je Hem precies één kunt houden. Waar dien je op te letten, en wat zijn belangrijke onderdelen van Tawheed?

Hoe je Tawheed praktiseert:

Als je alles van het bovenstaande doet, kan je ervan uitgaan dat je de Tawheed praktiseert. De Fitrah (natuurlijke aanleg) speelt een belangrijke rol bij het praktiseren van de Tawheed.

Het is mogelijk om de Tawheed, de eenheid van Allah, te praktiseren zonder enige boeken, lessen of informatie te hoeven lezen of te ontvangen. Dit komt vanwege de Fitrah, de natuurlijke staat van de mens waarin hij geneigd is om te geloven in Allah en Zijn enige aanbidding te accepteren.

De Fitrah leidt tot het praktiseren van Tawheed, wat betekent dat mensen instinctief de eenheid van Allah zullen erkennen en Hem alleen zullen aanbidden.

Feitjes omtrent Tawheed

De Tawheed is een belangrijk concept in Islam. Hier bestaan tegenwoordig enkele misconcepties over. Hieronder benoemen we deze samen met wat feitjes over de Tawheed.

  • De uitgestoken wijsvinger pose refereert naar de Eenheid van Allah
  • De vlag van Tawheed betreft de complete Shahada
  • Alle groeperingen van de moslim Ummah geloven dat Allah Één is in Zijn Namen/Eigenschappen, Heerschappij en recht op aanbidding
  • Het Soennisme is het strictste in het praktiseren van Tawheed
  • De inhoud van Tawheed is ons allen bekend door de Fitrah (natuurlijke aanleg)
  • Sommigen geloven dat de Tawheed in vier vormen ingedeeld kan worden (extra vorm: Tawheed Hakimiyyah, Eenheid van Allah bij het maken van wetten). De inhoud van deze vorm valt in werkelijkheid al onder Tawheed Asma wa Sifaat, omdat de alleenrecht op het maken van wetten onder Zijn Eigenschappen valt

Wil je testen hoeveel je van Tawheed afweet? Met de kleine quiz van vijf vragen krijg je daar een beter beeld van.

Question Text

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen