Wat is de Shahada?

De eerste pilaar van de Islam; de Shahada. De uitspraak die moslims dagelijks doen tijdens hun gebed en bepaalde smeekbedes. Wat houdt de Shahada dan precies in? Kun je het gewoon uitspreken, of moet je voldoen aan een aantal voorwaardes om het geldig te maken?

Wat betekent de Shahada?

De letterlijke betekenis van de Shahada is: er is geen god behalve Allah. Als we dieper duiken in deze uitspraak, dan is de betekenis net wat anders. Het wordt dan namelijk: Er is niets of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Deze uitspraak heeft dus best een diepe betekenis, want hoe aanbidden we Allah zonder partners toe te kennen?

Eerste deel van de Shahada

'Laa ilaha' is een verwerping van alles dat aanbeden wordt naast Allah. Wanneer moslims deze uitspraak doen in hun dagelijkse leven, dan duiden ze de pure Tawheed aan. Het is dus essentieel om alle valse goden (Tawaghiet) te verwerpen om deze uitspraak geldig te kunnen uitspreken.

Tweede deel van de Shahada

'Illa Allah' is een bevestiging van dat Allah als enige het recht heeft om aanbeden te worden. Moslims spreken de volledige Shahada dus uit met een sterke betekenis. Het zijn dus niet alleen een paar woordjes die ze uitspreken, maar het heeft echt een betekenis waaraan vastgehouden moet worden. De bevestiging van Allah is essentieel om de Shahada geldig uit te kunnen spreken.

Kan iedereen de Shahada uitspreken?

In Islam is het zo dat iedereen de Shahada kan uitspreken als de voorwaarden van de Shahada maar niet verbroken worden. Zo zijn er zeven voorwaarden waaraan vastgehouden dient te worden. Je kunt de geloofsovertuiging dus altijd zelf uitspreken in de comfort van je eigen huis. Het is bovendien ook een uitspraak die een persoon doet voor bekering naar de Islam.

De uitspraak van de Shahada

Wanneer een persoon zich wilt bekeren tot de Islam, dient deze persoon de Tawheed te hebben begrepen en de valse goden te verafschuwen. Zo is het namelijk belangrijk dat de persoon baatvolle kennis opdoet over de basis van de religie: Tawheed. Dat zal de fundament zijn van de bekering.

Na de Tawheed onder de knie te hebben, kan de persoon de geloofsbelijdenis uitspreken. Zo kan je dat doen door de volgende uitspraak: 'Esh-hedoe an laa ilaha illa Allah wa esh-hedoe enna Muhammadan rasulullah'. Dat is de volledige uitspraak van de Shahada wanneer een persoon zich wil bekeren naar de Islam.

7 voorwaarden van de Shahada

Deze voorwaarden zullen toegepast moeten worden om de Shahada geldig uit te spreken. Mocht een persoon één van deze condities niet vasthouden, dan wordt de Shahada ongeldig uitgesproken.
Kennis

Weet dus dat er geen god is dan Allah, (vertrouw dus alléén op Hem) en vraag om vergiffenis voor jouw zonden en voor (de zonden van) de gelovige mannen en de gelovigen vrouwen. En Allah kent jullie bezigheden (op aarde) en jullie verblijfplaats (in het Hiernamaals).
(47:19 Koran)

En degenen die zij naast Hem aanroepen hebben geen macht voor bemiddeling; behalve degenen die van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben.
(43:86)

Dus de eerste conditie is kennis. Kennis over wie Allah is moet iemand hebben. Dit leert men in Tawheed.

Zekerheid

De gelovigen zijn degenen die geloven in Allah (als hun Heer), en in (Mohammed als Zijn profeet en) Boodschapper (door gehoorzaamheid te betonen) en daarna (aan dit geloof) niet twijfelen, maar zich met hun welvaart en hun levens voor de Zaak van Allah inspannen. Zij zijn de waarachtigen (die de titel ‘moe- minoen’ – ‘gelovigen’ toekomt).
(49:15 Koran)

De tweede conditie is zekerheid dat Allah enige God is en Mohammed (ﷺ) de laatste profeet is.

Acceptatie

Daarna zijn jullie (Joden) degenen geworden die elkaar doden en een deel van jullie (eigen volk) uit jullie woonplaatsen verdrijven, jullie steunen elkaar in zondigheid en vijandschap. En wanneer zij (andere Joden) als gevangenen tot jullie komen, dan kopen jullie hen vrij, hoewel hun uitbanning voor jullie verboden was. Geloven jullie dan in een deel van de geschriften en verwerpen jullie de rest? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, behalve schande in het leven van deze wereld en op de Dag der Opstanding zullen zij de zwaarste bestraffing toegewezen krijgen. En Allah is zich niet onachtzaam van wat jullie doen.
(2:85 Quran)

De derde conditie is acceptatie dat Allah de enige God is.

Overgave

Maar keer in berouw en in gehoorzaamheid, met een waar geloof tot jullie Heer en onderwerp je aan Hem, voordat de bestraffing over jullie komt waarna jullie niet geholpen worden.
(39:54 Quran)

En wie heeft er een betere godsdienst dan degene die zich (zuiver en alléén) aan Allah onderwerpt, de (oprechte) weldoener is en de godsdienst van Ibrahim ‘Hanifa’ volgt. En Allah heeft Ibrahim als boezemvriend genomen.
(4:125 Quran)

Bij jullie Heer, zij kunnen geen geloof hebben tot zij jou voor al hun geschillen tot hun rechter maken en bij zichzelf geen weerstand voelen in jouw beslissingen en zij aanvaarden (het dan) volledig.
(4:65 Quran)

De vierde conditie is overgave aan Allah.

Eerlijkheid

En er zijn er onder de mensen die zeggen: “Wij geloven in Allah en de laatste dag” terwijl zij geen gelovigen zijn. Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, terwijl zij slechts zichzelf bedriegen en zij beseffen (het) niet. In hun harten is een ziekte en Allah heeft de ziekte doen toenemen. Er is voor hen een pijnlijke bestraffing, want zij hadden de gewoonte om leugens te vertellen.
(2: 8-10 Koran)

De vijfde conditie is eerlijkheid naar Allah.

Zuiverheid

Waarlijk, Wij hebben het Boek aan jou (O Mohammed) in Waarheid neergezonden; aanbidt dus (alleen) Allah, Hem zuiver aanbiddend.
(39:2 Quran)

En hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem volgens 'Hanif'. En (ook) het gebed te verrichten en de zakaat te geven en dat is de juiste godsdienst.
(98:5 Quran)

De zesde conditie is om de religie geheel toe te wijden aan Allah en er zuiver is te zijn alleen voor Hem. De religie moet zuiver zijn voor Allah en voor niemand anders. Het mag niet gedaan worden om dichterbij iemand te komen anders is deze conditie niet behaald.

Liefde

En van de mensheid zijn er die anderen naast Allah als deelgenoten aannemen. Zij houden van hen zoals zij van Allah houden. Maar degenen die geloven houden meer van Allah. Als degenen die onrecht pleegden zouden weten, wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in de bestraffing.
(2:165 Quran)

De zevende conditie is om Allah meer lief te hebben dan alles en iedereen. Niets moet met Hem op dezelfde niveau worden gehouden.


De boodschap van de profeten

En Wij hebben geen enkele Boodschapper vόόr jou gezonden, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij dus.
(21:25 Koran)


Profeet Nuh 'alayhi salam
Voorwaar, Wij hebben Nuh naar zijn volk gestuurd en hij zei: “O, mijn volk! Aanbidt Allah! Jullie hebben geen andere god behalve Hem. Zeker, ik vrees voor jullie de bestraffing van de grote dag!”
(Koran 7:59)

Profeet Hud 'alayhi salam
En tot (het volk van) ‘Ad (stuurden Wij) hun broeder Hoed. Hij zei: “O, mijn volk! Aanbidt Allah! Jullie hebben geen andere god dan Hem. Zullen jullie (Allah) niet vrezen?”
(7:65 Koran)

Profeet Ja'koeb 'alayhi salam
Of waren jullie getuigen toen Ja'koeb de dood nabij was? Toen hij tegen zijn zonen zei: “Wat zullen jullie na mij aanbidden?” Zij zeiden: “Wij zullen jouw God aanbidden, de God van jouw vaderen, Abraham, Ismaël en Ishaaq, Eén God en aan Hem onderwerpen wij ons.”
(2:133 Quran)

Profeet Sjoe'aib 'alayhi salam
En tot (het volk van) Madyan (stuurden Wij) hun broeder Sjoe'aib. Hij zei: “O, mijn volk! Aanbidt Allah, jullie hebben geen andere god dan "Hem. Voorwaar er is tot jullie een duidelijk Teken van jullie Heer gekomen; geef dus de volle maat en het volle gewicht en benadeel de mensen niet met hun zaken en sticht geen onheil op aarde nadat het geordend is, dat is beter voor jullie als jullie gelovigen zijn.”
(7:85 Quran)

Profeet Salih 'alayhi salam
En (het volk van) de Thamoed stuurden Wij hun broeder Salih. Hij zei: “O mijn volk! Aanbidt Allah, jullie hebben geen andere god dan Hij. Hij Bracht jullie Voort uit de aarde en liet jullie daarop plaatsnemen, vraag dan vergeving van Hem en keer je tot Hem in berouw. Zeker, mijn Heer is dichtbij, Verhorend.”
(11:61 Quran)

Profeet Mohammed (ﷺ)
Zeg: “O, mensheid! Waarlijk, ik ben tot jullie gestuurd als de Boodschapper van Allah – aan wie het rijk van de hemelen en aarde toebehoort. Geen god is er dan Hij; Hij doet leven en Hij doet sterven. Geloof dus in Allah en in Zijn Boodschapper, de Profeet die niet kan lezen of schrijven, die in Allah gelooft en in Zijn Woorden, volg hem, zodat jullie Geleid zijn.
(7:158 Quran)

Profeet Mohammed (ﷺ)
Zeg: “Ik ben slechts een waarschuwer en er is geen god behalve Allah. De Ene, de Overweldiger.
(38:65 Quran)

Dit zijn de door Allah vastgestelde bepalingen en iedereen die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar rivieren onderdoor stromen. Daar zullen zijn in verblijven en dat zal een groot succes zijn.
(64:13 Quran)

Allah Heeft boodschappers gezonden naar hun volk om de boodschap: La ilaha illa Allah te verkondigen. Er is geen god behalve Allah. Dit was de simpele boodschap die elke boodschapper heeft gekregen om te verkondigen. De boodschap dat bovendien samengaat met de Fitrah (natuurlijke aanleg).

Samenvatting

De Shahada betekent: Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah. La ilaha | illa Allah. De eerste deel van de uitspraak verwerpt alle valse goden. De tweede bevestigt dat slechts Allah het recht heeft om aanbeden te worden. Zo is de Shahada een uitspraak dat bestaat onder verwerping en bevestiging. Een persoon die deze uitspraak doet zonder de valse goden te verwerpen, heeft een uitspraak gedaan die niet geldig is. De uitspraak wordt dan dus niet van diegene geaccepteerd. Een persoon dient daarnaast ook alleen Allah te aanbidden. Verwerp dus alle valse goden en aanbidt Allah alleen.

De Shahada is een uitspraak die een persoon zal moeten doen om moslim te worden. Deze uitspraak is niet geldig als het wordt uitgesproken terwijl diegene niet weet wat het inhoudt of betekent. la ilaha illa Allah. Wie is Allah? Dat leert men in Tawheed. Zonder Tawheed weet men niet wat de Shahada inhoudt. De Shahada is meer dan alleen een uitspraak. Zo heeft de Islamitische geloofsbelijdenis zeven voorwaarden. Kennis, Zekerheid, Acceptatie, Zuiverheid, Overgave, Eerlijkheid en Liefde. Dat zijn de voorwaarden van de Shahada.

Allah heeft boodschappers Gezonden naar elk volk. Al deze boodschappers kwamen met dezelfde boodschap namelijk: er is geen god behalve Allah. Zo heb je verschillende boodschappers die zijn benoemd in de Quran, die de boodschap verkondigden. Elke boodschapper kwam met de boodschap om Allah alleen te aanbidden en om valse goden te vermijden.