De eerste pilaar van Islam

De Shahada is het eerste wat een persoon moslim maakt. Het is de eerste van de vijf pilaren waardoor er veel belang aan wordt gehecht. De uitspraak kent voorwaarden en een diepe betekenis. In dit artikel kom je alles te weten over wat de Shahada inhoudt inclusief de factoren die het verbreken.

Inhoud
  1. Wat betekent het?
  2. Wanneer wordt het uitgesproken?
  3. Wat zijn de voorwaarden?

Wat betekent het?

De betekenis van de Shahada (ook wel geschreven als Sjahada of Shahadah) betekent: Er is niets of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. De uitspraak kent twee delen: verwerping en bevestiging.

Eerste deel van de uitspraak

'Laa ilaha' is een verwerping van alles dat aanbeden wordt naast Allah. Wanneer moslims deze uitspraak doen in hun dagelijkse leven, duiden ze de pure Tawhied aan. De eerste deel van de geloofsbelijdenis is dus een verwerping van alles wat vals aanbeden wordt. Ook wel bekend als Kufr bi Taghut.

Tweede deel van de uitspraak

'Illa Allah' is een bevestiging dat Allah als enige het recht heeft om aanbeden te worden. De bevestiging van Allah is essentieel om de Shahada geldig uit te kunnen spreken en dus verbreekt onwetendheid over Allah de Shahada.

Bij welke scenario's wordt het uitgesproken?

Moslims spreken de Shahada dagelijks uit. Of het nou als gedenking is van Allah of dat het bedoeld is om een Islamitische plicht uit te voeren. De uitspraak brengt moslims terug naar de basis waardoor ze zich in daden en geloof kunnen versterken.

1. Bij het bekeren

Wanneer een persoon zich tot de Islam wil bekeren, dan dient deze persoon de Tawheed begrepen te hebben en alle valse goden te verafschuwen. Dat zal het fundament zijn van bekering.

Nadat een persoon volledig begrip en kennis over de Eenheid van Allah heeft vergaard, kan een persoon de Shahada uitspreken. Zo kun je dat doen met de volgende uitspraak:

In het arabisch أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله

Nederlandse vertaling Esh-hedoe ellaa ilaha illa Allah wa esh-hedoe enna Muhammadan rasulullah

Dat is de volledige uitspraak om zich te bekeren tot de Islam. Zo is het niet nodig om de wijsvinger op te steken tijdens de Shahada, omdat het geen basis kent in de soennitische bronnen.

Je kunt de geloofsbelijdenis dus altijd zelf uitspreken in het comfort van je eigen huis. Het is dus geen voorwaarde om naar een Imam te gaan of om een persoon op te stellen als getuige van bekering, alhoewel een getuige uitstekend zal zijn.

2. Eerste gebedsoproep (Adhaan)

Tijdens de dagelijkse gebedsoproep (adhaan) van de moslims, wordt de Shahada tweemaal uitgesproken, vijfmaal per dag. De moslims doen de gebedsoproep slechts in een moskee en gebed bijeenkomst. Zo is de adhaan bedoeld als eerste gebedsoproep voor moslims om op de hoogte te zijn dat het gebed is aangebroken.

Descriptie van de Adhaan Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Esh-hedoe allaa ilaha illa Allah. Esh-hedoe allaa ilaha illa Allah. Esh-hedoe ennaa Muhammadan rasulullah. Esh-hedoe ennaa Muhammadan rasulullah. Hayyaa 'ala Salaat. Hayyaa 'ala Salaat Hayyaa 'ala Falaah. Hayyaa 'ala Falaah Allahu akbar, Allahu akbar. Laa ilaha illa Allah.

3. Tweede gebedsoproep (Iqama)

Wanneer het gebed dan begint en de moslims in rijen achter de Imam staan om te bidden, wordt eerst de Iqama gedaan. Deze lijkt op de Adhaan, maar de zinnen worden niet tweemaal herhaald behalve één. Moslims doen de tweede gebedsoproep vaak thuis wanneer ze willen beginnen met bidden. Ook in de moskee en gebed bijeenkomst wordt dit gedaan.

Descriptie van de Iqama Allahu akbar, Allahu akbar. Esh-hedoe allaa ilaha illa Allah. Esh-hedoe ennaa Muhammadan rasulullah. Hayyaa 'ala Salaat. Hayyaa 'ala Falaah. Qad qamati Salaat, qad qamati Salaat. Allahu akbar, Allahu akbar. Laa ilaha illa Allah.

4. Na de rituele wassing

Elke moslim dient rein te zijn middels een rituele wassing (wudu) alvorens ze het gebed willen verrichten. Deze wassing kent zowel een kleine als een grote variant. Nadat de moslim klaar is met de wassing zegt hij de Shahada om de profeet (ﷺ) in zijn bevelingen en daden op te volgen.

Mohammed (ﷺ) zei: " Iedereen die het volgende reciteert na wudu, zal alle acht deuren van Jannah geopend hebben zodat hij naar binnen kan via welke van hen hij maar wil: Esh-hadoe allaa ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa esh-hadoe anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuluh (Ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, Degene zonder enige partners, en ik getuig dat Mohammed Zijn slaaf en profeet is). " Sahih Muslim hadith 552

5. Tijdens het gebed

Wanneer de moslims bidden en in een zittende positie komen met uitgestoken rechterwijsvinger, reciteren ze de Tashahhud. Deze wordt gereciteerd na een bepaalde set en in de zittende positie aan het einde van het gebed.

Recitatie van de Tashahhud التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‘At-tahiyatu lillahi, wa’s-salawatu wat tayyibat. As-salamu ‘alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatu’llahi wa barakatuhu. As-salamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis-salihin. Esh-hadoe alla ilaha illa Allah wa esh-hadoe anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluh. Authentieke overlevering in Sunan Tirmidhi hadith 289 De hadith verzamelaar (Imam Tirmidhi) geeft aan dat dit de meest authentieke overlevering is omtrent het onderwerp van de Tashahhud. Ook wordt deze recitatie gebruikt door de meeste metgezellen van de profeet (ﷺ), en wordt het gevolgd door de studenten van de metgezellen.

6. Voor het overleden

Het is aanbevolen om de geloofsbelijdenis uit te spreken voor het sterven. Zo zijn de woorden zwaar op de weegschaal van hasanaat (goede daden) en eindigt een moslim zo zijn leven met de hoop om vergeven te worden van slechte daden. Wel dient de persoon geleefd te hebben volgens de uitspraak door Tawheed te hebben gepraktiseerd en Shirk te hebben vermeden.

Mohammed (ﷺ) zei: "Spoor uw stervenden aan om laa ilaaha illa Allah te zeggen." Sahih Muslim hadith 916a

De 7 voorwaarden

1. Kennis

Weet dus dat er geen god is dan Allah, (vertrouw dus alléén op Hem) en vraag om vergiffenis voor jouw zonden en voor (de zonden van) de gelovige mannen en de gelovigen vrouwen. En Allah kent jullie bezigheden (op aarde) en jullie verblijfplaats (in het Hiernamaals).
(47:19 Koran)

En degenen die zij naast Hem aanroepen hebben geen macht voor bemiddeling; behalve degenen die van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben.
(43:86)

De eerste voorwaarde van de geloofsbelijdenis is om kennis te hebben over de uitspraak, want anders kan iedereen het zomaar uitspreken zonder ervan op de hoogte te zijn wat het inhoudt. Een persoon dient te weten wie Allah is en dat de profeet Mohammed (ﷺ) Zijn laatste profeet is.

2. Zekerheid

De gelovigen zijn degenen die geloven in Allah (als hun Heer), en in (Mohammed als Zijn profeet en) Boodschapper (door gehoorzaamheid te betonen) en daarna (aan dit geloof) niet twijfelen, maar zich met hun welvaart en hun levens voor de Zaak van Allah inspannen. Zij zijn de waarachtigen (die de titel ‘moe- minoen’ – ‘gelovigen’ toekomt).
(49:15 Koran)

De tweede conditie is om zeker te zijn van het feit dat Allah de enige God is en dat Mohammed (ﷺ) de laatste profeet is.

3. Acceptatie

Daarna zijn jullie (Joden) degenen geworden die elkaar doden en een deel van jullie (eigen volk) uit jullie woonplaatsen verdrijven, jullie steunen elkaar in zondigheid en vijandschap. En wanneer zij (andere Joden) als gevangenen tot jullie komen, dan kopen jullie hen vrij, hoewel hun uitbanning voor jullie verboden was. Geloven jullie dan in een deel van de geschriften en verwerpen jullie de rest? Er is geen beloning voor wie van jullie zo handelen, behalve schande in het leven van deze wereld en op de Dag der Opstanding zullen zij de zwaarste bestraffing toegewezen krijgen. En Allah is zich niet onachtzaam van wat jullie doen.
(2:85 Quran)

De derde conditie is het accepteren dat Allah de enige God is en dat Mohammed (ﷺ) Zijn laatste profeet is.

4. Overgave

Maar keer in berouw en in gehoorzaamheid, met een waar geloof tot jullie Heer en onderwerp je aan Hem, voordat de bestraffing over jullie komt waarna jullie niet geholpen worden.
(39:54 Quran)

En wie heeft er een betere godsdienst dan degene die zich (zuiver en alléén) aan Allah onderwerpt, de (oprechte) weldoener is en de godsdienst van Ibrahim ‘Hanifa’ volgt. En Allah heeft Ibrahim als boezemvriend genomen.
(4:125 Quran)

Bij jullie Heer, zij kunnen geen geloof hebben tot zij jou voor al hun geschillen tot hun rechter maken en bij zichzelf geen weerstand voelen in jouw beslissingen en zij aanvaarden (het dan) volledig.
(4:65 Quran)

De vierde conditie is overgave aan de wil van Allah door de bevelingen op te volgen via het Boek en via de authentieke overleveringen.

5. Eerlijkheid

En er zijn er onder de mensen die zeggen: “Wij geloven in Allah en de laatste dag” terwijl zij geen gelovigen zijn. Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, terwijl zij slechts zichzelf bedriegen en zij beseffen (het) niet. In hun harten is een ziekte en Allah heeft de ziekte doen toenemen. Er is voor hen een pijnlijke bestraffing, want zij hadden de gewoonte om leugens te vertellen.
(2: 8-10 Koran)

De vijfde conditie is dat een persoon eerlijk moet zijn in de uitspraak en het niet slechts doet om gezien te worden bij de mensen.

6. Zuiverheid

Waarlijk, Wij hebben het Boek aan jou (O Mohammed) in Waarheid neergezonden; aanbidt dus (alleen) Allah, Hem zuiver aanbiddend.
(39:2 Quran)

En hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem volgens 'Hanif'. En (ook) het gebed te verrichten en de zakaat te geven en dat is de juiste godsdienst.
(98:5 Quran)

De zesde conditie is om de religie geheel toe te wijden aan Allah en er zuiver in te zijn voor Hem alleen.

7. Liefde

En van de mensheid zijn er die anderen naast Allah als deelgenoten aannemen. Zij houden van hen zoals zij van Allah houden. Maar degenen die geloven houden meer van Allah. Als degenen die onrecht pleegden zouden weten, wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in de bestraffing.
(2:165 Quran)

De zevende en laatste voorwaarde is om Allah meer lief te hebben dan alles en iedereen. Niets mag met Hem op dezelfde niveau of hoger lief geworden zijn.

De boodschappers kwamen met Laa ilaha illa Allah

En Wij hebben geen enkele Boodschapper vόόr jou gezonden, of Wij openbaarden aan hem dat er geen andere god dan Ik is, aanbidt Mij dus.
(21:25 Koran)


Profeet Nuh 'alayhi salam
Voorwaar, Wij hebben Nuh naar zijn volk gestuurd en hij zei: “O, mijn volk! Aanbidt Allah! Jullie hebben geen andere god behalve Hem. Zeker, ik vrees voor jullie de bestraffing van de grote dag!”
(Koran 7:59)

Profeet Hud 'alayhi salam
En tot (het volk van) ‘Ad (stuurden Wij) hun broeder Hoed. Hij zei: “O, mijn volk! Aanbidt Allah! Jullie hebben geen andere god dan Hem. Zullen jullie (Allah) niet vrezen?”
(7:65 Koran)

Profeet Ja'koeb 'alayhi salam
Of waren jullie getuigen toen Ja'koeb de dood nabij was? Toen hij tegen zijn zonen zei: “Wat zullen jullie na mij aanbidden?” Zij zeiden: “Wij zullen jouw God aanbidden, de God van jouw vaderen, Abraham, Ismaël en Ishaaq, Eén God en aan Hem onderwerpen wij ons.”
(2:133 Quran)

Profeet Sjoe'aib 'alayhi salam
En tot (het volk van) Madyan (stuurden Wij) hun broeder Sjoe'aib. Hij zei: “O, mijn volk! Aanbidt Allah, jullie hebben geen andere god dan "Hem. Voorwaar er is tot jullie een duidelijk Teken van jullie Heer gekomen; geef dus de volle maat en het volle gewicht en benadeel de mensen niet met hun zaken en sticht geen onheil op aarde nadat het geordend is, dat is beter voor jullie als jullie gelovigen zijn.”
(7:85 Quran)

Profeet Salih 'alayhi salam
En (het volk van) de Thamoed stuurden Wij hun broeder Salih. Hij zei: “O mijn volk! Aanbidt Allah, jullie hebben geen andere god dan Hij. Hij Bracht jullie Voort uit de aarde en liet jullie daarop plaatsnemen, vraag dan vergeving van Hem en keer je tot Hem in berouw. Zeker, mijn Heer is dichtbij, Verhorend.”
(11:61 Quran)

Profeet Mohammed (ﷺ)
Zeg: “O, mensheid! Waarlijk, ik ben tot jullie gestuurd als de Boodschapper van Allah – aan wie het rijk van de hemelen en aarde toebehoort. Geen god is er dan Hij; Hij doet leven en Hij doet sterven. Geloof dus in Allah en in Zijn Boodschapper, de Profeet die niet kan lezen of schrijven, die in Allah gelooft en in Zijn Woorden, volg hem, zodat jullie Geleid zijn.
(7:158 Quran)

Profeet Mohammed (ﷺ)
Zeg: “Ik ben slechts een waarschuwer en er is geen god behalve Allah. De Ene, de Overweldiger.
(38:65 Quran)

Dit zijn de door Allah vastgestelde bepalingen en iedereen die Allah en Zijn boodschapper gehoorzaamt: Hij (Allah) zal hem het Paradijs binnenleiden, waar rivieren onderdoor stromen. Daar zullen zijn in verblijven en dat zal een groot succes zijn.
(64:13 Quran)