Voorbeelden van Shirk

Tegenwoordig is ons omgeving helemaal vol met Shirk. Het lijkt gewoon alsof je het niet meer kunt voorkomen, want overal kom je het wel tegen. Of het nou op tv is of in advertenties. Je moet er maar van beschermd zijn.

Kennis van deze situaties is vereist om jezelf en je naasten ervan te kunnen beschermen. In dit artikel zul je alle situaties van Shirk terugzien die in overvloed is deze tijd.

Dragen van amuletten

kan foto niet laden

Er zijn mensen die geloven dat bepaalde objecten hen kunnen begunstigen of kunnen beschermen van het kwaad. Ze dragen het en halen het niet graag af van hun lichaam. Ze geloven zo dat deze objecten krachten hebben, krachten die eigenlijk alleen Allah heeft. Ze kennen zo partners toe aan Allah door de geloven dat de objecten voor dingen kunnen zorgen die alleen Allah kan.

Het dragen van deze objecten is grote Shirk, omdat je zo geen afstand neemt van iets dat het recht van Allah tot zich heeft genomen (Taghut oftewel afgoden). Deze objecten worden aanbeden naast Allah.

Waarom zijn amuletten grote Shirk?
 1. Deze objecten worden gedragen door mensen die geloven dat deze objecten bescherming of geluk kunnen schenken. Dit kan alleen Allah bieden aan wie Hij wil en niemand anders.
 2. Allah verbiedt de moslims om iets te maken te hebben met Taghut (iets of iemand die wordt aanbeden naast Allah). Moslims dienen Allah alleen te aanbidden en Taghut te verwerpen. In dit geval moeten de moslims deze objecten verwerpen door het niet te dragen, behalve als er sprake is van een geldig excuus zoals bedreiging op leven.

(1
Allah is jullie Beschermer en Hij is de Beste der Helpers.
(3:150 Koran)

Wij zullen angst veroorzaken in de harten van de ongelovigen, omdat zij anderen in de aanbidding tot Allah hebben verenigd, hiervoor heeft Hij hen geen gezag neergezonden Hun verblijfplaats is het Vuur en hoe slecht is de verblijfplaats van de onrechtvaardigen!
(3:151 Koran)

Waarlijk, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht.
(51:58 Koran)

(2
Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft, en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2: 256 Koran)

Iedereen die ongelovig aan Allah is nadat hij geloofd heeft, behalve die ertoe gedwongen wordt (bedreigd word op leven) en in wiens hart nog geloof is – maar wie zijn hart voor het ongeloof openstelde – over hen is de Wraak van Allah en voor hen is een geweldige bestraffing.
(an-Nahl 16:106)

Allah Zegt dat Hij De Voorziener is. Eén van de Namen die Allah bezit is Ar-Razzaaq (De Voorziener). Wat kan een: ketting, amulet of wat dan ook voor je voorzien, terwijl Allah De Voorziener is?

Stemmen op mens-gemaakte wetten

foto kan niet laden

Dit is de bekendste vorm van Shirk in het westen van de wereld. De menigte van de landen hebben nu een democratie. Het stemmen op mens gemaakte wetten is grote Shirk.

Waarom is stemmen grote Shirk?
 1. Alleen Allah mag wetten maken, want dat is Zijn recht. Hij bepaalt wat goed en fout is en niet andere mensen.
 2. De mensen maken halal wat Allah haram heeft verklaard. En wie diegene gehoorzaamt en Allah tegengaat, heeft grote Shirk gepleegd.
 3. Iemand neemt een kandidaat dan als bondgenoot/beschermer. En Allah beveelt de moslims in de quran om de ongelovigen niet als bondgenoten of beschermers te nemen. En wie dat doet, is één van hen.

(1 en (3
Wat jullie naast Hem aanbidden zijn slechts namen die jullie en jullie vaderen hebben gegeven, waarvoor Allah jullie geen gezag gegeven heeft. Het oordeel is voor niemand dan Allah. Hij heeft jullie bevolen niemand anders dan Hem te aanbidden, dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.”
(12:40 Quran)

(1 en (2
Adi ibn Hatim rapporteerde: Ik kwam naar de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, terwijl ik een kruis van goud om mijn nek had. Hij zei: "O Adi! Verwijder dit afgodsbeeld van jezelf! "Ik hoorde hem het vers reciteren van Surah At-Tawbah: "Ze hebben hun priesters en rabbijnen als goden naast Allah genomen. "(9:31) De Profeet zei: "Wat deze vers betreft, zij aanbaden hen, op een manier wanneer zij iets wettig voor hen maakten beschouwden zij het als wettig en wanneer zij iets onwettig voor hen maakten beschouwden zij het onwettig."
(Bron: Sunan At-Tirmidhi 3095 (Hasan Gharib))

Zo zie je dat het gehoorzamen van iemand die iets wettig verklaard wat Allah onwettig heeft verklaard en als die onwettig verklaard wat Allah wettig heeft verklaard. Dat als iemand die persoon gehoorzaamt in dat in plaats van Allah dat die dan grote Shirk hebben gedaan.

(3
O, jullie die geloven! Neem niet de Joden en de Christenen als bondgenoten, zij zijn bondgenoten van elkaar. En als één van jullie hen als "bondgenoot neemt, dan behoort hij zeker tot hen. Waarlijk, Allah Leidt het onrechtvaardige volk niet.
(5:51 Quran)

Hier staat dus ook weer duidelijk dat een moslim de ongelovigen niet als bondgenoten mag nemen. En doet een persoon dat wel? Dan is hij of zij één van hen (ongelovig).

Rechtbank

kan foto niet laden

Dit is een van de bekendste vormen van grote Shirk ter wereld. Alle landen hebben een rechtbank waarbij zij de wetten naast die van Allah gebruiken. Deze rechtbanken worden beheert door mens-gemaakte wetten. En daarmee oordelen is grote Shirk. Een moslim dient oordeel te zoeken bij de wetten van Allah.

Waarom is rechtbank grote Shirk?
 1. Oordeel zoeken bij Taghut is grote Shirk. Allah helpt diegene niet wanneer dat gebeurt.
 2. Rechtbank gebruikt andere wetten dan die van Allah.
 3. Hulp/bescherming zoeken bij een ongelovige.

(1 en (2 O, jullie die geloven! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen van jullie die een gezagspositie hebben. (En) als jullie over iets van mening verschillen, keer dan terug tot Allah en Zijn Boodschapper, als jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en gepaster voor de laatste bepaling.
(An-Nisa 4:59)

Hebben jullie degenen niet gezien, die beweren dat zij geloven in datgene wat geopenbaard is aan jou, en in wat vόόr jou is geopenbaard? Zij willen een oordeel (in hun geschillen) van de valse rechters, terwijl hun bevolen is deze te verwerpen, Maar shaytan wenst hun ver af te laten dwalen.
(4:60 Quran)

(3
O, jullie die geloven! Neem niet de Joden en de Christenen als bondgenoten, zij zijn bondgenoten van elkaar. En als één van jullie hen als "bondgenoot neemt, dan behoort hij zeker tot hen. Waarlijk, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.
(5:51 Quran)

Advocaten komen op voor mensen die oordeel zoeken bij de Taghut. Iemand die te maken heeft met mens-gemaakte wetten, heeft het geaccepteerd in daden. Ga je naar de rechtbank dan accepteer je dat je oordeel zoekt bij een Taghut (iemand die word aanbeden naast Allah). In dit geval is de Taghut de rechter. Hij of zij oordeelt met wetten die mensgemaakt zijn. En wie niet oordeelt met Allah Zijn wetten is ongelovig. Wat is er beter dan de wetten van De Almachtige?

Magie

foto kan niet laden

Magie is grote Shirk, omdat iemand die het praktiseert hulp nodig heeft van de Shaytan. Iemand vraagt dan aan de Shayateen om magie te uitbeoefenen. Dus het is een fundament van magie om hulp te krijgen van de Shaytan. En wie dit praktiseert of erin gelooft en het mooi of leuk vind, heeft grote Shirk gepleegd.

Waarom is magie grote Shirk?
 1. Iemand dient hulp te vragen aan de Shaytan om magie uit te beoefenen. Dit is grote Shirk, omdat moslims de Shaytan moeten verwerpen wegens het feit dat hij wordt aanbeden naast Allah. Shaytan is een Taghut.
 2. Het leuk of interessant vinden van daden waarbij Shayateen magie beoefenen, is grote Shirk. Moslims dienen de daden van Taghut te haten en te verafschuwen. Grote Shirk kan alleen vermijden worden wanneer een persoon de daad echt haat.

(1 en (2
Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft, en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2: 256 Koran)

En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt alleen Allah en vermijdt degene die overschrijdt. En er zijn er onder hen die Allah Geleid heeft en sommigen waarvoor de dwaling gerechtvaardigd was. Reis dus door het land en zie wat het einde was van degenen die (de Waarheid) ontkenden.
(16:36 Koran)

Waarzeggerij

kan foto niet laden

Een waarzegger claimt het ongeziene te kennen. Ze beweren de toekomst te zien en te weten wat je zal overkomen. Wanneer je een waarzegger gelooft zeg je eigenlijk dat hij de toekomst kent naast Allah. Moslims dienen niet te gaan naar de waarzeggers, want waarzeggers nemen het recht van Allah tot zich en zo behoren zij tot de Taghut. Ernaar toe gaan voor vragen zonder erin te geloven is nog steeds grote Shirk, want je hoort geen interesse te hebben in hun daden, noch hoor je dichterbij hen te komen. Zij behoren tot de mensen die de toekomst weten te kennen, en wie is er een grotere leugenaar dan zij.

Waarom is waarzeggerij grote Shirk?
 1. Waarzeggers claimen dat ze de toekomst weten en de ongeziene te kennen, maar dit kan alleen Allah.
 2. Moslims dienen Taghut te verwerpen en geen interesse in ze te hebben.

(1
Zeg: “Niemand in de hemelen en op de aarde kent het onzichtbare behalve Allah, noch kunnen zij voorzien wanneer zij zullen herrijzen.”
(al-Naml 27:65)

(2
Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft, en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2: 256 Koran)

En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt alleen Allah en vermijdt degene die overschrijdt. En er zijn er onder hen die Allah Geleid heeft en sommigen waarvoor de dwaling gerechtvaardigd was. Reis dus door het land en zie wat het einde was van degenen die (de Waarheid) ontkenden.
(16:36 Koran)

De doden aanroepen

kan foto niet laden

Het aanroepen van doden is extreem bekend in andere delen van de wereld. Zo kun je denken aan landen in Afrika en in Azië. Zij vragen de doden dan om gunsten en bescherming, terwijl deze aanroepingen alleen naar Allah gedaan mogen worden. De mensen die de graven aanbidden, bezitten een extreme liefde voor de persoon die zich in de graf bevindt. Zij zijn tot een niveau van liefde gekomen waarbij het gelijkwaardig of zelfs hoger is dan de liefde voor Allah. Zo kun je zien dat het aanbidden ook gebeurt in liefde.

Waarom is het vragen van gunsten en bescherming aan de doden grote Shirk?
 1. Een persoon die de doden aanroept, pleegt grote Shirk. Het aanroepen (Dua) is een vorm van aanbidding. Aanbidding kan alleen naar Allah gedaan worden. Dua naar een gestorven persoon doen is dus Shirk in Tawheed Uluhiyyah.
 2. Een persoon bezit een hoog niveau van liefde jegens de doden, tot een niveau dat het hoger of gelijkwaardig word aan de liefde voor Allah.

(1
Zeg: “Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem geen partners toe.”
(Surah Al-Jinn, 20)


(2
En van de mensheid zijn er die anderen naast Allah als deelgenoten aannemen. Zij houden van hen zoals zij van Allah houden. Maar degenen die geloven houden meer van Allah. Als degenen die onrecht pleegden zouden weten, wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in de bestraffing.
(2:165 Koran)

Dragen van Nike

kan foto niet laden

Nike wordt wel gezien door de bekendste merk in de wereld. Overal op straat zie je Nike trainingspakken, schoenen, shirtjes etc. Grote atleten worden gesponsord door Nike, en zo raken meer mensen verbonden met de merk. Denk bijvoorbeeld aan Raphael Nadal, Cristiano Ronaldo, Neymar etc. Maar hoe is de naam Nike tot stand gekomen en waar komt het vandaan?

Bronnen Nike ontstaan:
hier
en hier

Waarom is het dragen van Nike grote Shirk?
 1. Nike komt oorspronkelijk uit een Griekse godin die staat voor overwinning en snelheid. Zo is de merk ontstaan. Een Taghut heeft dus een oorsprong in deze merk. En elke moslim dient de Taghut te verafschuwen om moslim te kunnen zijn. Het is dus haram om Nike te dragen.


foto kan niet worden geladen
bron: klik hier

(1
Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft, en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2:256 Koran)

Iedereen die ongelovig aan Allah is nadat hij geloofd heeft, behalve die ertoe gedwongen wordt (bedreigd word op leven) en in wiens hart nog geloof is – maar wie zijn hart voor het ongeloof openstelde – over hen is de Wraak van Allah en voor hen is een geweldige bestraffing.
(16:106 Koran)

En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt alleen Allah en vermijdt degene die overschrijdt. En er zijn er onder hen die Allah Geleid heeft en sommigen waarvoor de dwaling gerechtvaardigd was. Reis dus door het land en zie wat het einde was van degenen die (de Waarheid) ontkenden.
(16:36 Koran)

Samenvatting

In deze pagina zijn er verschillende voorbeelden van grote Shirk naar voren gebracht met bewijzen uit de Quran en Sunnah. Deze Shirk voorbeelden komen dagelijks voor om ons heen. Een moslim dient zichzelf te beschermen van deze voorbeelden van Shirk, omdat het de grootste zonde is binnen de religie. Een persoon die één van deze voorbeelden heeft gedaan, dient vergeving te vragen aan Allah en zijn of haar religie te vernieuwen met van het leren, accepteren en praktiseren van de Tawheed om vervolgens de Shahada opnieuw uit te spreken.

Iemand dient dus heel de Tawheed onder de knie te hebben om weer de Islam binnen te treden. Dit is een belangrijke zaak die kan bepalen of iemand naar de hel of naar paradijs gaat, daarom is het dus belangrijk om de Tawheed helemaal te snappen en te praktiseren in je dagelijkse leven om zo niet in aanmerking te komen voor grote Shirk. Al deze voorbeelden van Shirk worden herkend door de Fitrah, dat het daadwerkelijk Shirk is. Het is niet anders dan logisch dat deze voorbeelden grote Shirk zijn en dus een moslim uit de religie haalt.

De bekendste grote Shirk voorbeelden op een rijtje: Stemmen, Rechtbank, Amuletten, Magie, Waarzeggerij, Aanroepen van doden en Nike dragen. Dat zijn de bekendste voorbeelden van Shirk in deze tijd. Al deze voorbeelden haalt een moslim uit de religie. Deze Shirk voorbeelden moeten dus zo goed mogelijk vermeden worden om er niet in te vallen. De uitleg waarom dit Shirk is, is gegeven bij de bijbehorende tussenkopjes.

Eenieder die afwist van de benoemde voorbeelden van Shirk en het heeft gedaan, is vervallen in grote Shirk. Een persoon kan keren naar Allah door oprechte vergeving te vragen en de Shahada uit te spreken na Tawheed te hebben begrepen, omdat kennis over Allah een voorwaarde is van de Shahada. Het is dus van belang om Tawheed eerst goed te begrijpen, voordat je uitgaat tot het keren naar de Islam. Zie meer over de voorwaarden van de Shahada

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om kennis van de eerste drie moslim generaties te verspreiden.

‹ Grote Shirk