Voorbeelden van Shirk

Afgoderij is vandaag de dag niet echt meer te ontstappen. Je vindt het overal wel terug. Of het nou op straat is of op het internet. In dit artikel geven we je verschillende situaties van Shirk die er bekend mee staan.

1. Stemmen op mens-gemaakte wetten

Stemmen is Shirk | Fitrah Tawheed

Het stemmen wordt massaal gedaan. Elk contintent in de wereld is ermee bezig. Democratie is het meest gebruikte systeem van de wereld.

In Islam is het niet toegestaan voor de moslim om op mens-gemaakte wetten te stemmen. Dat komt omdat alleen Allah wetten bepaalt.

Het is een Eigenschap van Allah om wetten te maken. Zijn Eigenschappen mogen met niemand gedeeld worden. Het delen van een Eigenschap staat gelijk tot grote Shirk. Hij is alleen in het recht om wetten te maken, dus wie die rol met een ander deelt pleegt grote Shirk.

Redenen waarom stemmen Shirk is

  1. Alleen Allah mag wetten maken, want dat is Zijn recht. Hij bepaalt wat goed en fout is, en niet andere mensen.
  2. De mensen maken halal wat Allah haram heeft verklaard. En wie op hen stemt, is het eens met die standpunten.

(1
Wat jullie naast Hem aanbidden zijn slechts namen die jullie en jullie vaderen hebben gegeven, waarvoor Allah jullie geen gezag gegeven heeft. Het oordeel is voor niemand dan Allah. Hij heeft jullie bevolen niemand anders dan Hem te aanbidden, dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet.”
(12:40 Quran)

(1 en (2
Adi ibn Hatim rapporteerde: Ik kwam naar de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, terwijl ik een kruis van goud om mijn nek had. Hij zei: "O Adi! Verwijder dit afgodsbeeld van jezelf! "Ik hoorde hem het vers reciteren van Surah At-Tawbah: "Ze hebben hun priesters en rabbijnen als goden naast Allah genomen. "(9:31) De Profeet zei: "Wat deze vers betreft, zij aanbaden hen, op een manier wanneer zij iets wettig voor hen maakten beschouwden zij het als wettig en wanneer zij iets onwettig voor hen maakten beschouwden zij het onwettig."
(Bron: Sunan At-Tirmidhi 3095 (Hasan Gharib))

2. Dragen van amuletten

Amuletten dragen is Shirk | Fitrah Tawheed

Bepaalde objecten worden gedragen met de hoop dat het voor iets gaat zorgen. Of het nou gezondheid, financieel of andere zegeningen zijn. Deze objecten heten ook wel amuletten. Het dragen van deze amuletten is Shirk.

Wanneer iemand gelooft dat een bepaalde amulet genezende krachten heeft, dan is dit grote Shirk. Alleen Allah is De Genezer. Een amulet kan niets betekenen, omdat het niets kan.

Er zijn verschillende objecten die in het hedendaagse worden gedragen. Denk daarbij aan dat blauw oogje, hand van Fatima en meer.

Elke moslim dient de afgoden te verwerpen. Dat concept heet Kufr bi Taghut. Elke amulet die er maar is, mag niet gedragen of in geloofd worden.

Redenen waarom amuletten Shirk zijn

  1. Deze objecten worden gedragen door mensen die geloven dat het voor bescherming of geluk zorgt. Dit kan alleen Allah bieden aan wie Hij wil.
  2. Allah verbiedt de moslims om in de Taghut (iets of iemand die wordt aanbeden naast Allah) te geloven. Moslims dienen alleen Allah te aanbidden en de Taghut te verwerpen. In dit geval moeten de moslims amuletten verwerpen door het niet te dragen.

(1
Allah is jullie Beschermer en Hij is de Beste der Helpers.
(3:150 Koran)

Wij zullen angst veroorzaken in de harten van de ongelovigen, omdat zij anderen in de aanbidding tot Allah hebben verenigd, hiervoor heeft Hij hen geen gezag neergezonden Hun verblijfplaats is het Vuur en hoe slecht is de verblijfplaats van de onrechtvaardigen!
(3:151 Koran)

Waarlijk, Allah is de Voorziener, de Bezitter van sterke kracht.
(51:58 Koran)

(2
Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft, en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2: 256 Koran)

Iedereen die ongelovig aan Allah is nadat hij geloofd heeft, behalve die ertoe gedwongen wordt (bedreigd word op leven) en in wiens hart nog geloof is – maar wie zijn hart voor het ongeloof openstelde – over hen is de Wraak van Allah en voor hen is een geweldige bestraffing.
(an-Nahl 16:106)

3. Rechtbank oordeel zoeken

Oordeel zoeken bij rechtbank is Shirk | Fitrah Tawheed

Deze daad van Shirk komt ook best vaak voor. Overal in de wereld worden mensen aangeklaagd of zoeken ze oordeel bij de rechter. In Islam is dit verboden om te doen, tenzij de rechter met de Islamitische wetten oordeelt.

Redenen waarom oordeel zoeken bij rechtbank Shirk is

  1. Het niet verwerpen van een Taghut.
  2. Rechtbank gebruikt andere wetten dan die van Allah.

(1 en (2 O, jullie die geloven! Gehoorzaam Allah en gehoorzaam de Boodschapper en degenen van jullie die een gezagspositie hebben. (En) als jullie over iets van mening verschillen, keer dan terug tot Allah en Zijn Boodschapper, als jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en gepaster voor de laatste bepaling.
(An-Nisa 4:59)

Hebben jullie degenen niet gezien, die beweren dat zij geloven in datgene wat geopenbaard is aan jou, en in wat vόόr jou is geopenbaard? Zij willen een oordeel (in hun geschillen) van de Taghut, terwijl ze bevolen zijn deze te verwerpen, Maar Shaytan wenst hun ver af te laten dwalen.
(4:60 Quran)

4. Magie

Magie beoefenen is Shirk | Fitrah Tawheed

Wanneer we het over magie hebben waar je hulp van jinn nodig hebt, dan is dit een daad van grote Shirk. Om magie uit te beoefenen zijn rituelen voor nodig. Deze rituelen bevatten zaken en daden van ongeloof. Het is dus grote Shirk om magie uit te beoefenen.

Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft, en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2: 256 Koran)

En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt alleen Allah en vermijdt degene die overschrijdt. En er zijn er onder hen die Allah Geleid heeft en sommigen waarvoor de dwaling gerechtvaardigd was. Reis dus door het land en zie wat het einde was van degenen die (de Waarheid) ontkenden.
(16:36 Koran)

5. Waarzeggerij

Waarzeggerij is Shirk | Fitrah Tawheed

In Islam is het verboden om naar een waarzegger te gaan. Dat komt omdat een waarzegger beweert de toekomst te kennen. Het geloven van een waarzegger is grote Shirk. Niemand weet de toekomst, behalve Allah.

Redenen waarom waarzeggerij Shirk is

  1. Waarzeggers claimen dat ze de toekomst weten, maar dit kan alleen Allah.
  2. Moslims dienen Taghut te verwerpen en geen interesse in ze te hebben.

(1
Zeg: “Niemand in de hemelen en op de aarde kent het onzichtbare behalve Allah, noch kunnen zij voorzien wanneer zij zullen herrijzen.”
(al-Naml 27:65)

(2
Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft, en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2: 256 Koran)

En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt alleen Allah en vermijdt degene die overschrijdt. En er zijn er onder hen die Allah Geleid heeft en sommigen waarvoor de dwaling gerechtvaardigd was. Reis dus door het land en zie wat het einde was van degenen die (de Waarheid) ontkenden.
(16:36 Koran)

6. De doden aanroepen

De doden aanroepen is Shirk | Fitrah Tawheed

Deze voorbeeld van Shirk komt vaker voor in Azië en delen van Afrika. Het aanroepen van een lijk is grote Shirk. Dit komt omdat hij of zij je niet kan horen of kan beantwoorden. Alleen Allah mag aangeroepen worden. Du'a is een vorm van aanbidding die tot niemand toebehoort, behalve Allah.

Redenen waarom aanroepen van de doden Shirk is

  1. Een persoon die de doden aanroept, pleegt grote Shirk. Het aanroepen (Dua) is een vorm van aanbidding. Niemand verhoort Du'a behalve Allah.
  2. Een persoon bezit een hoog niveau van liefde jegens de doden, tot een niveau dat het hoger of gelijkwaardig word aan de liefde voor Allah.

(1
Zeg: “Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem geen partners toe.”
(Surah Al-Jinn, 20)


(2
En van de mensheid zijn er die anderen naast Allah als deelgenoten aannemen. Zij houden van hen zoals zij van Allah houden. Maar degenen die geloven houden meer van Allah. Als degenen die onrecht pleegden zouden weten, wanneer zij de bestraffing zien, (dan zouden zij weten) dat alle macht aan Allah toebehoort en dat Allah streng is in de bestraffing.
(2:165 Koran)

7. Afgoden niet verwerpen

Afgoden Shirk | Fitrah Tawheed

Afgoden worden wijdverspreid gepromoot. Of het nou in de vorm van automerken, kleding of reclamespotjes is. Het verwerpen van afgoden is een plicht in Islam. Een tekort daaraan staat gelijk tot Shirk en ongeloof.

En we begrijpen dat mensen niet altijd weten waar sommige merken voor staan. Als het duidelijk is, dan dient er wel afstand van genomen te worden. Het dragen van de merk Nike is grote Shirk wanneer iemand bewust is dat het van een afgod komt.

Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, het rechte Pad is duidelijk te onderscheiden van het pad dat doet afdwalen. Iedereen die niet in afgoden gelooft, en in Allah gelooft heeft een sterk houvast gegrepen dat nooit zal afbreken. En Allah is de Alhorende, de Alwetende.
(2:256 Koran)

Iedereen die ongelovig aan Allah is nadat hij geloofd heeft, behalve die ertoe gedwongen wordt (bedreigd word op leven) en in wiens hart nog geloof is – maar wie zijn hart voor het ongeloof openstelde – over hen is de Wraak van Allah en voor hen is een geweldige bestraffing.
(16:106 Koran)

En waarlijk, Wij hebben naar iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (verkondigend): “Aanbidt alleen Allah en vermijdt degene die overschrijdt. En er zijn er onder hen die Allah Geleid heeft en sommigen waarvoor de dwaling gerechtvaardigd was. Reis dus door het land en zie wat het einde was van degenen die (de Waarheid) ontkenden.
(16:36 Koran)

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen
‹ Grote Shirk