Verrichten van takfir is een fundament om Tawheed te praktiseren. Dit is omdat een persoon onderscheid moet kunnen maken tussen een moslim en een ongelovige. In Tawheed leren we dat het belangrijk is om te weten wat Shirk inhoudt en welke voorbeelden er allemaal zijn. Hieruit kunnen we een persoon oordelen op basis van wat Allah er over heeft Gezegd.

Ibrahim 'alayhi salam | Algemene takfir

Ibrahim 'alayhi salam was een profeet die het oordelen het best en meest praktiseerde. Hij was degene die het regelmatig deed bij de mensen om zich heen. Hij leefde namelijk in een tijd waar mensen standbeelden aanbaden. Dit is duidelijke Shirk in Tawheed Uluhiyyah, want alleen Allah heeft het recht om aanbeden te worden. Ibrahim 'alayhi salam oordeelde de mensen om zich heen als ongelovigen, omdat hij wist wat de situatie was. Hij wist dat de meeste mensen shirk pleegden, dus hij verrichtte algemene Takfir op zijn volk.

Ibrahim 'alayhi salam deed algemene Takfir.
  1. Ibrahim 'alayhi salam zei tegen zijn vader: "ik zie jou en jouw volk in duidelijke dwaling"
  2. Ibrahim 'alayhi salam zei tegen zijn volk: "er is tussen ons (moslims) en jullie (ongelovigen) haat en vijandschap totdat jullie in Allah alleen geloven"
  3. Ibrahim 'alayhi salam zei tegen zijn vrouw Sarah: "Heel de wereld is ongelovig, behalve jij en ik"

De bewijzen hiervoor zijn:

En [vermeld, o Mohammed], toen Ibrahim tegen zijn vader Azar zei: "Neem jij afgoden als goden? Inderdaad, ik zie jou en jouw volk in duidelijke dwaling ."
(6:74 Quran)

Ibrahim 'alayhi salam zag de gehele volk als ongelovigen. Dit is één van de duidelijke bewijzen dat Ibrahim 'alayhi salam algemene Takfir verrichtte, terwijl er ook iemand kon zijn die moslim tussen hen was. Hij oordeelde niet gebaseerd op elk persoon, want dat weet hij niet. Hij oordeelde gebaseerd op wat hij wist van zijn volk, namelijk dat zij massaal Shirk pleegden. Hierdoor oordeelde hij iedereen als ongelovigen vanwege de realiteit.

Er is al een uitstekend patroon voor je geweest in Ibrahim en degenen die met hem waren, toen ze tegen hun volk zeiden: "Inderdaad, wij zijn van jullie gescheiden en van wat jullie aanbidden anders dan Allah. We hebben jullie ontzegd, en er is verschenen tussen ons en jullie vijandigheid en haat voor altijd, totdat jullie in Allah alleen geloven "over de gezegde van Ibrahim tot zijn vader over vergeving:" Ik zal zeker vergiffenis voor je vragen, maar ik heb geen macht om iets voor jullie te doen behalve Allah, op U zetten wij ons vertrouwen, en naar U zullen wij terugkeren en naar U is de bestemming.
(60:4 Quran)

Ibrahim 'alayhi salam zei tegen zijn volk dat: hij gescheiden is van hen en wat zij aanbidden naast Allah en er haat naar hen is totdat zij Allah alleen aanbidden. Ibrahim 'alayhi salam ontzegde hen en onderscheed zichzelf van hen. Hij nam afstand van hen en wat zij aanbaden naast Allah.

Er zijn mensen die zeggen dat Ibrahim 'alayhi salam hen niet oordeelde als ongelovigen.
Argumenten die ze gebruiken:
Ibrahim 'alayhi salam zag ze niet als ongelovigen, want hij zei niet dat hij ze ziet als ongelovigen.


Het antwoord hierop is niet ingewikkeld. Ibrahim 'alayhi salam zei tegen ze: "er zal tussen ons en jullie haat en vijandschap zijn totdat jullie in Allah alleen geloven." Deze uitspraak toont aan dat Ibrahim 'alayhi salam haat naar hen toe had. Kan iemand haat en vijandschap hebben naar een moslim? Nee, dat is niet mogelijk. Haat en vijandschap is alleen voor de ongelovigen. Kan Ibrahim 'alayhi salam zijn volk zien als neutraal (geen moslim of geen ongelovige)? Nee, want Ibrahim 'alayhi salam zei dat er haat en vijandschap is naar hen toe. Of iemand is moslim of iemand is ongelovig. Er is geen tussenweg, want Allah heeft die tussenweg niet gemaakt. Uit deze uitspraak van Ibrahim 'alayhi salam zien we duidelijk dat hij hen oordeelt als ongelovigem, omdat haat en vijandschap alleen voor ongelovigen is, en niet voor moslims.


Abu Huraira verteld:

Ibrahim vertelde geen leugen behalve bij drie gelegenheden. Tweemaal omwille van Allah toen hij zei: "Ik ben ziek", en hij zei: "(ik heb dit niet gedaan), de grote afgod heeft het gedaan." De (derde was) dat Ibrahim en Sarah (zijn vrouw) op reis gingen , toen ze voorbij (het grondgebied) gingen van een tiran. Iemand zei tegen de tiran: "Deze man (dat wil zeggen Ibrahim) wordt vergezeld door een zeer charmante dame." Dus hij stuurde Ibrahim naar hem en vroeg hem over Sarah, zeggende: "Wie is deze dame?" Ibrahim zei: "Zij is mijn zuster." Ibrahim ging naar Sarah en zei: "O Sarah! Er zijn geen gelovigen op het oppervlak van de aarde behalve jij en ik. Deze man vroeg me naar jou en ik heb hem verteld dat jij mijn zuster bent, dus spreek mijn verklaring niet tegen."

(Sahih al-Bukhari Volume 4, Book 55, Hadith 578)

Ibrahim 'alayhi salam zei tegen zijn vrouw dat de hele aarde ongelovig is behalve hijzelf en zij. SubhanAllah. Als je het verhaal van Ibrahim 'alayhi salam kent, dan weet je dat Loet 'alayhi salam ook moslim was toen Ibrahim 'alayhi salam deze uitspraak deed. Zo niet, dan is het belangrijk om het verhaal van Ibrahim 'alayhi salam te leren. Ibrahim 'alayhi salam zag de hele wereld als ongelovig, is hij nu een extremist? We kunnen zien dat algemene Takfir niet extreem is om te praktiseren, aangezien het werd gepraktiseerd door Ibrahim 'alayhi salam. Algemene Takfir houdt niet in dat gelijk elk persoon ongelovig is, maar algemene Takfir is gebaseerd op wat de meerderheid is. Algemene Takfir is dus een fundament om te praktiseren, nadat iemand weet wat de situatie is van de mensen om zich heen. Ibrahim 'alayhi salam praktiseerde algemene Takfir, en elke moslim dient dat dus ook te doen.


Zayd ibn 'Amr | Algemene takfir

Zo heb je ook als voorbeeld een mooi verhaal in Islam. Deze man heet Zayd ibn 'Amr. Zayd ibn 'Amr was een man die leefde in de tijd van de profeet (ﷺ) voordat hij profeet werd. Zayd ibn 'Amr leefde met de profeet (ﷺ) in Mekka onder het volk Quraysh. Quraysh was een volk die leefden in Mekka. Meerderheid van Quraysh aanbaden standbeelden. De profeet (ﷺ) en Zayd ibn 'Amr waren ook van Quraysh, maar zij aanbaden geen standbeelden, omdat ze het niet logisch vonden om iets te aanbidden dat is gemaakt door mensen. Ze aanbaden Allah alleen en ze vermeden Shirk. De profeet (ﷺ) kende Zayd ibn 'Amr. Zayd ibn 'Amr wist dat hij alleen Allah moest aanbidden, Degene die alles heeft Gemaakt. Dit weet hij vanwege zijn Fitrah (natuurlijke aanleg). Hij aanbad Allah alleen en hij vermeed Shirk. Dit deed Zayd zonder enige Quran, Ahadith of geleerdes. Dat komt, omdat die nog niet bestonden in die tijd, want Islam was nog niet geïntroduceerd.


Verhaal van Zayd ibn 'Amr

Overgeleverd 'Abdullah Ibn' Umar (رضي الله عنه):
De Profeet (ﷺ) ontmoette Zaid Ibn 'Amr Ibn Nufail in de bodem van de vallei van Baldah voordat enige Wahy (Goddelijke Inspiratie) naar de Profeet (ﷺ) kwam (vóór profeetschap). Een maaltijd werd aan de Profeet (ﷺ) gepresenteerd, maar hij weigerde er van te eten. Toen werd het aan Zaid gepresenteerd die zei: "Ik eet niets dat u in de naam van uw stenen afgoden slacht, ik eet niets behalve de dingen waarop de naam van Allah is vermeld ten tijde van het slachten." Zaid Ibn 'Amr bekritiseerde de manier waarop de Quraysh hun dieren slachtte, hij zei constant: "Allah heeft de schapen geschapen en Hij heeft het water ervoor uit de hemel gestuurd, en Hij heeft het gras daarvoor van de aarde laten groeien maar je slacht het in een andere dan de naam van Allah. " Hij zei het altijd, want hij verwierp die gewoonte en beschouwde het als iets heel ergs wat ze deden.
(Sahih Bukhari 3826).

Zaid bin 'Amr bin Nufail ging naar Shaam en vroeg naar een ware religie. Hij ontmoette een Joodse religieuze geleerde en vroeg hem naar zijn religie. Hij zei: "Ik ben van plan je religie te omarmen, dus vertel me er iets over." De Joodse geleerde zei: "Je zult onze religie niet omhelzen tenzij je jouw aandeel in Allah's Woede ontvangt." Zaid zei: "Ik loop weg van Allah's woede en ik zal er nooit een beetje van verdragen als ik de macht heb om het te vermijden." Kun je me vertellen over een andere religie? " Hij zei: "Ik ken geen andere religie dan Hanief." Zaid vroeg: 'Wat is Hanief?' Hij zei: "Hanif is de religie van (de profeet) Ibrahim die geen Jood en geen Christen was. Hij aanbad niemand behalve Allah (alleen)." Toen ging Zayd naar buiten en ontmoette hij een Christelijke religieuze geleerde en vertelde hem hetzelfde zoals de bij de Joodse geleerde. De Christenlijke geleerde zei: "Je zult onze religie niet omhelzen, tenzij je een deel van Allah's vloek krijgt." Zaid antwoordde: "Ik probeer juist weg te lopen van Allah's vloek en ik zal nooit iets van Allah's vloek en woede kunnen dragen terwijl ik de macht heb dit te vermijden. Wilt u mij vertellen over een andere religie?" Hij antwoordde: "Ik ken geen andere religie behalve Hanief." Zaid vroeg: 'Wat is Hanief?' Hij antwoordde, Hanief is de religie van (de profeet) Ibrahim die geen Jood was en ook geen Christen was. Hij aanbad niemand anders behalve Allah (alleen)" Toen Zayd beide verklaringen hoorde over de religie van Ibrahim, verliet hij die plaats en toen hij naar buiten kwam, hefte hij beide handen op en zei: "O Allah! Ik maak U mijn Getuige dat ik op de religie van Ibrahim ben. "
(Sahih al-Bukhari 3827)

Zayd ging opzoek naar een religie en hij vond niks dat hij dacht dat de waarheid was, behalve Hanief: de religie van Ibrahim 'alayhi salam. Hij was geen Christen en hij was geen Jood. Hij had zijn eigen religie. En die hield in dat een persoon, Allah alleen moet aanbidden zonder enige partner toe te schrijven aan Hem. Dit vond Zayd de ware religie. Zayd trad de religie van Ibrahim 'alayhi salam binnen, en hij maakte Allah daar getuige van. Dit was het moment dat Zayd ibn 'Amr een religie vond.

Zayd ibn 'Amr deed algemene Takfir
  1. Hij zei tegen Quraysh dat ze ongelovigen zijn.

Asma bint Abi Bakr (dochter van Abu Bakr) verteld:
Ik zag Zayd ibn 'Amr bin Nufail met zijn rug tegen de Ka'ba staan en zei: "O volk van Quraish! Bij Allah, niemand onder jullie is op de religie van Ibrahim behalve ik." Hij bewaarde het leven van kleine meisjes: als iemand zijn dochter wilde doden, zei hij tegen hem: "Dood haar niet, want ik zal haar voor jou voeden." Dus hij zou haar nemen, en als ze netjes zou zijn opgegroeid, zei hij tegen haar vader: "Als je haar nu wilt, zal ik haar aan jou geven, en als je wilt, zal ik haar voor jou voeden."
Sahih al-Bukhari Boek 63, Hadith 54 (Hoofdstuk van de Ansar)

Zayd ibn 'Amr deed algemene Takfir op Quraysh. Hij wist dat ze in de meerderheid Shirk pleegden. Hij wist van de situatie af hoe de mensen waren. Hij zag dat de meesten Shirk pleegden en dat zij standbeelden aanbaden. Hij wist dat de profeet (ﷺ) een monotheist was. Hij kende de profeet (ﷺ) en daarom wist hij dat hij geen veelgodenaanbidder was. Zayd ibn 'Amr zei: "O Quraysh (gehele volk), niemand van jullie bevind zich op de pad van Ibrahim 'alayhi salam (gelovigen) behalve ik." Zayd ibn 'Amr wist dat de profeet (ﷺ) op de pad zat van Ibrahim 'alayhi salam, maar alsnog deed hij algemene takfir op Quraysh. Zo zien we dat algemene Takfir niet gelijk betekent dat elk persoon ongelovig moet zijn. Zayd oordeelde Qurash (algemeen), als ongelovigen. Ookal was de profeet (ﷺ) ook van het volk Quraysh.


Verhaal van Zayd ibn 'Amr (engels)

Samenvatting

Ibrahim 'alayhi salam deed algemene Takfir op zijn volk, en hij zei tegen ze dat er eeuwige haat en vijandschap is tussen hen, totdat ze Allah alleen aanbidden. Ibrahim 'alayhi salam is een groot en mooi voorbeeld hoe een moslim hoort te oordelen. Zowel persoonlijke Takfir als algemene Takfir. We vinden bewijzen terug waarin Ibrahim 'alayhi salam regelmatig oordeelde tussen de mensen. Oordelen is dus geen schande of iets slechts, en een moslim hoort het oordelen tussen de mensen dus ook niet te vermijden. Oordelen werd gedaan door Ibrahim 'alayhi salam, en dat zeer regelmatig.

Een moslim dient Ibrahim 'alayhi salam zijn religie te volgen en te praktiseren. Dit is een fundament die Allah aan de moslims heeft opgesteld, om zo de pure religie van Islam te kunnen volgen. Een persoon die niet oordeelt terwijl hij of zij de situatie kent van de mensen om zich heen, is geen gelovige in Islam. Iemand dient de Tawheed te weten, accepteren en praktiseren hoe Ibrahim 'alayhi salam dit heeft gepraktiseerd, en dat deed hij door te oordelen tussen de mensen op rechtvaardige manier. Ibrahim 'alayhi salam is dus een uitstekende voorbeeld zoals Allah hem in de Quran Beschreef.

Niet alleen oordeelde hij zijn volk op een algemene wijze, maar ook oordeelde Ibrahim 'alayhi salam de hele wereld als ongelovige. Hij wist wat de situatie van de mensen was in zijn tijd. Ookal was Loet 'alayhi salam moslim in die tijd, dat weerhield Ibrahim 'alayhi salam niet om algemene Takfir te verrichten op de wereld. Zo zien we dat algemene Takfir niet gelijk betekent dat elk persoon ongelovig is.Zayd ibn 'Amr is een held binnen Islam. Hieruit kunnen we leren dat iemand die geen Quran, Ahadith of geleerdes tot zijn beschikking heeft, nog steeds moslim kan zijn. Iedereen heeft namelijk een Fitrah (natuurlijke aanleg) gekregen van Allah. Door de Fitrah weet men dat er slechts één God is die aanbeden moet worden. De Fitrah herkent Allah, en het herkent Shirk. Alle voorbeelden van grote Shirk worden herkent.

Door de Fitrah te volgen zorgt een persoon ervoor dat hij of zij geleid wordt door Allah, en dat kunnen we terug zien in het verhaal van Zayd ibn 'Amr. Zayd herkende Shirk zonder kennis te hebben gehad van de Quran of Ahadith. Zayd wist dat het onlogisch is om een standbeeld te aanbidden. Zayd wist dat hij zijn Schepper moest aanbidden. Allah leidde hem en hij werd een held binnen de Islam. Er is geen excuus voor iemand in Shirk van onwetendheid.

Iedereen weet wat Shirk inhoudt en iedereen herkent het ook. Zelfs de mensen die ver weg leven in de bergen of ver weg van bronnen zoals: de Quran, Ahadith of geleerden. Zayd werd moslim zonder de Quran ooit te hebben gezien. Hij werd moslim in een tijd waar de meerderheid standbeelden aanbaden. Zayd deed algemene Takfir op zijn volk. Hij zag dat de meerderheid van de mensen om zich heen, standbeelden aanbaden. Hij zei tegen Quraysh: "Oh Quraysh, niemand bevind zich op de pad van Ibrahim 'alayhi salam behalve ik!". Hij oordeelde heel Quraysh als ongelovigen. Ondanks dat de profeet (ﷺ) lid was van het volk Quraysh. Dit betekent dus dat algemene Takfir niet gelijk inhoud dat elk persoon ongelovig is, en dus werd de profeet (ﷺ) niet als ongelovig geoordeeld, want Zayd ibn 'Amr deed algemene Takfir, gebaseerd op de meerderheid van de mensen.Deze twee mooie verhalen van grote personen binnen de Islam zijn een goeie voorbeeld voor een moslim, hoe de Tawheed gepraktiseerd dient te worden. Hieruit kunnen we leren dat het oordelen een plicht is voor elke moslim. Een plicht dat een fundament is in het praktiseren van de Tawheed. Een persoon praktiseert geen Tawheed als er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen een ongelovige en een moslim. Iemand praktisseert geen Tawheed als hij of zij een volk Shirk ziet begaan in grote aantallen, en vervolgens geen algemene Takfir verricht. Deze twee factoren van oordelen (persoonlijke en algemene) zijn dus van uiterst belang. Dit bepaalt dus ook of iemand Tawheed praktiseert of juist niet.
‹ Persoonlijke Takfir