Wat zijn de Eigenschappen van Allah?

Om Allah te leren kennen dienen we Zijn Eigenschappen te kennen. De Eigenschappen van Allah kunnen we in drie factoren indelen.

 1. Essentiële Eigenschappen
 2. De Essentiele Eigenschappen hebben te maken met alle fundamentele Attributen die Allah via de Quran en Profetische overleveringen kenbaar heeft gemaakt. Het heeft bijvoorbeeld te maken met Zijn bestaan, Onsterfelijkheid en dat Hij niemand nodig heeft.

 3. Uiterlijke Eigenschappen
 4. Allah bezit verschillende Uiterlijke Kenmerken die Hij via de Quran en Profetische overleveringen heeft meegegeven. Dit is een gunst voor de Ummah die de Quran hebben gekregen.

 5. Zijn Daden
 6. De Daden van Allah zijn verschillend. Deze zijn via de Quran en Profetische overleveringen kenbaar gemaakt. Allah Herrijst, Daalt, Spreekt en meer. De moslims dienen deze Daden te weten wanneer ze hun liefde voor Hem willen vergroten.

In dit artikel kom je te weten wie Allah is door informatie van Zijn Attributen mee te krijgen. Ook krijg je te weten hoe we Zijn Eigenschappen dienen te begrijpen, volgens wat er van de geleerden is overgeleverd.

1. Essentiële Eigenschappen

Deze Eigenschappen kennen we zonder boeken of geschriften nodig te hebben. Moslims geloven dat Allah Zijn Essentie gekend is door de natuurlijke aanleg. De natuurlijke aanleg heet in het Arabisch: Fitrah.

Allah heeft eenieder de Fitrah ingeschapen om Hem te erkennen en te herkennen. Hierdoor kunnen de mensen die niet van religie afweten ook Allah kennen zoals Hij gekend wil worden.

Zijn Bestaan

Elke moslim weet van Allah Zijn Bestaan af. Dit komt door de logische redenering die eenieder heeft gekregen. Het betekent dat Allah moet bestaan voordat wij dat kunnen.

Zijn Eenheid

Moslims geloven in het concept dat Allah een is. Het geloof in de Eenheid van Allah duidt aan dat Hij geen partners heeft. Het geloof in Zijn Eenheid is dan ook het fundament in Islam.

Het is essentieel om in Islam Allah als Enige te aanbidden, Zijn Namen en Eigenschappen niet weg te geven en Zijn Heerschappij aan niemand toe te kennen. Dit concept staat ook wel bekend als Tawheed.

Zijn Uniekheid

In Islam is Allah met niets of niemand te vergelijken. Het wordt als ongeloof gezien wanneer een persoon Allah dan met de creatie vergelijkt. Dat heet in het Arabisch: Tashbeeh (vergelijken met creatie). Hij is Uniek in al Zijn Attributen.

Kennis over alles en iedereen

Het Islamitisch concept van dat Allah alles weet, houdt in dat Hij op de hoogte is van wat nog zal gebeuren, wat al is gebeurd en wat nu gebeurt. Hij is van alles op de hoogte en niets ontsnapt Zijn Kennis.

Er zijn enkele groeperingen waaronder Qadarisme die de Kennis van Allah ontkennen, omdat ze beweren dat Hij geen Kennis bevat van wat nog zal moet komen. Dit wordt in de Islam als ongeloof gezien, en zijn zo geen moslims.

Macht en Kracht

Allah bezit de Kracht over Zijn creatie. Als hij iets wilt laten gebeuren, dan heeft Hij daar alle controle over. Moslims geloven zo dat Allah de Macht en Kracht over alles en iedereen heeft. Hij zorgt voor de regen, zon, wind etc.

2. Hoe ziet Allah eruit?

Allah heeft ook Uiterlijke Eigenschappen. Niemand weet de hoedanigheid van zijn Uiterlijk, en Hij kan daardoor niet ingebeeld worden. Wel is er beschreven wat voor Uiterlijke Eigenschappen Allah bezit.

Er zijn verschillende groeperingen die daar een eigen invulling over hebben. Zo zijn er groepen als de Ashaa'irah die beweren dat Allah geen Uiterlijke Eigenschappen heeft en dat ze figuurlijk genomen dienen te worden.

In het Soennisme ligt het weer anders, namelijk dat Allah wel Uiterlijke Eigenschappen bezit en dat die in de Quran en Ahadith beschreven staan. Het wordt volgens hen letterlijk aangenomen zoals het er staat, zonder Allah met Zijn creatie te vergelijken. En dit is wat overéénkomt met wat de vrome voorgangers van de Islam geloven.

Er zijn ook groepen die beweren dat Allah ledematen heeft. Zij vergelijken De Schepper met de creatie en zien daar geen onderscheid. Dat is een vorm van extremisme in dit onderwerp. Want Allah zegt in de Quran:

En niets of niemand is met Hem vergelijkbaar.
Surah Al-Ikhlas vers 4

Hieronder krijg je te zien wat de Uiterlijke beschrijvingen van Allah zijn zoals dat in de Koran en Hadith is overgeleverd. En ook krijg je de uitspraken van de Salaf Saliheen (vrome voorgangers) te zien om de juiste interpretatie van Zijn Eigenschappen te waarnemen.

Wat voor Uiterlijke Eigenschappen Allah bezit zoals Hij Zichzelf beschreef:
 • Zijn Ogen
 • Zijn Handen
 • Zijn Vingers
 • Zijn Voeten
 • Zijn Gedaante

De Ogen van Allah

Het is overgeleverd dat Allah Ogen heeft. Zijn Ogen zijn niet te vergelijken met Zijn creatie, noch dienen die figuurlijk geïnterpreteerd te worden, omdat de Salafu Saliheen Zijn Eigenschappen letterlijk namen zonder enige interpretatie.

Overgeleverd 'Abdullah:
Ad-Dajjal werd genoemd in de aanwezigheid van de Profeet. De Profeet (ﷺ) zei: "Allah is niet verborgen voor jou; Hij is niet eenogig", en wees met zijn hand naar zijn oog, terwijl hij eraan toevoegde: "Al-Masih Ad-Dajjal is blind in het rechteroog, en zijn oog ziet eruit als een uitpuilende druif."
(Sahih al-Bukhari 7407)

Ad-Dārimi (vrome voorganger) zei:
“De uitleg van de uitspraak van Allah's Boodschapper, 'Voorwaar, Allah is niet eenogig' is dat Hij de Alziende is die twee Ogen heeft, niet zoals de eenogige [Dajjal]."
(An-Naqd ‘alā Bishr Al-Mareesee, p.48)

De Handen van Allah

Ja, Allah heeft Handen. Zijn Handen lijken niet op die van de creatie. Hij bezit twee Handen die totaal Uniek zijn. Het is binnen de Islam een daad van ongeloof om Zijn Uiterlijke Eigenschappen met die van de creatie te vergelijken. En het is een innovatie om te verdiepen in de hoedanigheid.

De Islamitische geleerden: vrome voorgangers, interpreteerden die door het letterlijk te nemen zonder af te vragen hoe het is of waarom het zo is.

(Allah) zei: "O Iblies! Wat weerhoudt je om voor degene die Ik met Mijn beide Handen geschapen heb, neer te knielen? Ben jij te trots of ben jij één van hen die hoog verheven is?”
(38:75 Quran)

Abdur-Rahman Bin Al-Qasim (vrome voorganger) zei:
"Het is niet toegestaan voor iemand om Allah te beschrijven behalve met datgene waarmee Hij Zichzelf Beschreef in de Quran. Iemand kan Allah Zijn twee Handen niet vergelijken, noch zijn Gezicht met wat dan ook. Hij moet zeggen: 'Hij (Allah) heeft twee Handen zoals Hij Zichzelf Beschreef in de Quran, en Hij heeft een Gezicht zoals Hij Zichzelf Beschreef'. Hij moet stoppen bij wat Allah over Zichzelf Beschreef in de Quran, er is geen gelijkenis met Hem, noch een soortgelijke, Hij is Allah la ilaha illa huwa (niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Hij)."
(Overgeleverd door Ibn Abi Zamanin in “Usool As-Sunnah” pagina 75)

De Vingers van Allah

In de Ahadith zien we dat de Profeet (ﷺ) zegt dat Allah Vingers heeft. Wanneer er verteld wordt dat Hij Vingers heeft, dien je te zeggen dat het zo is zonder dat je Zijn Vingers vergelijkt met die van de creatie. Hij is namelijk uniek en niets of niemand lijkt op Hem.

Abdullah b. Amr b. al-'As meldde dat hij de Boodschapper van Allah (ﷺ) hoorde zeggen:
Voorwaar, de harten van alle zonen van Adam zijn tussen de twee Vingers. Hij draait dat naar welke richting Hij maar wil. Toen zei Allahs’s Boodschapper (ﷺ): Oh Allah, de Draaier van de harten, keer onze harten naar Uw gehoorzaamheid.
(Sahih Muslim 2655)

De Voeten van Allah

Ook deze lijken niet op Zijn creatie. Hij is uniek en niets of niemand lijkt op Hem. Het is niet bevoegd om te vragen hoe Zijn Voeten eruitzien, want dat is een innovatie en elke innovatie is dwaling.

Ibn Abbas (vrome voorganger) zei:
"De Kursi (voetenbank), is de plaats van de twee Voeten."
(Al-‘Arsh nummer 61 van Ibn Abi Shaybah)

Abu Musa al-Ash'ari (vrome voorganger) zei:
"De Kursi (voetenbank), is de plaats van de twee Voeten."
(Al-‘Arsh nummer 60 Ibn Abi Shaybah)

De Gedaante van Allah

Zijn Gedaante is niet netals die van ons, noch lijkt het op die van ons. Het geloven dat Allah een Gedaante heeft is wat juist is, en het figuurlijk interpreteren van Zijn Gedaante is incorrect. Deze Eigenschap dient letterlijk genomen te worden net als alle andere Eigenschappen.

Overgeleverd door Ibn 'Abbas:
dat de Profeet ﷺ zei: "Mijn Heer, gezegend is Hij en de Allerhoogste, kwam naar me toe in de beste Gedaante. Dus zei hij: 'O Mohammed!' Ik zei: 'Hier ben ik, mijn Heer, en ik sta tot uw dienst.' Hij zei: 'Waar houdt de meest verheven groep zich mee bezig?' Ik zei: '[Heer] Ik weet het niet.' Dus plaatste Hij Zijn Hand tussen mijn schouders, totdat ik de koelte tussen mijn borst voelde, dus ik wist wat er tussen het oosten en het westen was. Hij zei: 'O Mohammed!' Ik zei: 'Hier ben ik oh mijn Heer, en ik sta tot uw dienst.' Hij zei: 'Waar houdt de meest verheven groep zich mee bezig?' Ik zei: 'In de handelingen die de rangen verhogen en de handelingen die verzoening doen, en bij het registreren van de voetstappen naar de jama’ah, heeft Isbagh Al-Wudu in moeilijkheden, en wacht hij op de Salat na zijn Salat. En wie over het gebed waakt, hij zal in goedheid leven en sterven op goedheid, en zijn zonden zullen op die Dag zijn alsof zijn moeder hem baarde.''
(Sunan Tirmidhi 3234 (Hasan))

Abu ‘Eesa At-Tirmidhi (vrome voorganger) gaf als commentaar op deze hadith:
“Het uiterlijk van Allah, is in de droom van de profeet (ﷺ) benoemd, en de benoeming van het plaatsen van Zijn Hand waarop de profeet (ﷺ) koelte voelden op zijn borst is benoemd in deze hadith. Het is onmogelijk voor ons om te weten hoe de Gedaante van Allah is en hoe Zijn Hand eruitziet.”
(Commentaar op hadith 3234)

3. Zijn Daden

We komen te weten wat de Daden van Allah zijn door ons in de Quran en Profetische overleveringen te verdiepen. Ook zijn er bepaalde daden die we vanuit onze natuurlijke aanleg (Fitrah) weten. Deze Eigenschappen zijn bijvoorbeeld dat Hij alles Ziet, Hoort en alles Creëert.

Iedereen die een beloning in dit leven wenst: het is bij Allah dat de beloning voor dit wereldse leven en het Hiernamaals is. En Allah is de Alhorende, Alziende.
(Quran 4:134)

En laat hun woorden jou niet bedroeven, want alle macht en eer behoort aan Allah. Hij is Alhorend, Alwetend.
(Quran 10:65)

... En Allah is zich niet onachtzaam van wat jullie doen.
(Quran 2:85)

Wat we vanuit de bronnen te weten krijgen

Alles wat Hij doet, behoort tot Zijn Eigenschappen. Zo weten we door bronnen dat Allah in de laatste deel van de nacht naar de laagste hemel Nederdaalt. Hoe Hij dit doet weten we niet, maar we dienen Zijn Daden te accepteren zoals ze naar ons komen.

Aantal voorbeelden waarbij Allah iets doet:
 • Het Nederdaling (Nuzool)
 • Het Herrijzen (Istiwa)
 • Het Spreken
 • Het Lachen

Nederdaling (Nuzool) van Allah

De profeet (ﷺ) zei dat Allah Nederdaalt in elke laatste derde deel van de nacht. Hoe Hij Nederdaalt? Allahu a'lem. Het is ook niet juist om je dat af te vragen aangezien de vrome voorgangers dit vermeden.

Abu Huraira leverde over dat Allah's Boodschapper (ﷺ) zei:
“Onze Heer, de Gezegende en de Verhevene, Daalt elke nacht af naar de laagste hemel wanneer een derde van het laatste deel van de nacht over is, en Zegt: Wie smeekt Mij om hem te antwoorden? Wie vraagt Mij, dat ik hem kan geven? Wie vraagt Mij om vergeving zodat Ik hem kan vergeven?”
(Sahih Muslim Boek 6, Hadith 201)

Ahlu Sunnah geloven dat Allah Nederdaalt in de letterlijke zin. Ze geloven dat Hij Beweegt. De hoedanigheid van Zijn Beweging is slechts gekend bij Hem alleen. Jahmiyyah geloven dat Allah niet Beweegt, en nemen het figuurlijk aan. Daarom hebben de vrome voorgangers hen als ongelovigen verklaart. Ze ontkennen zo wat Allah aan Zichzelf heeft toegeschreven.

Fudhayl ibn ‘Iyadh zei:
Als een Jahmi (volger van Jahmiyyah sekte) tegen je zegt: ”Ik geloof niet in een Heer die Beweegt vanuit Zijn plaats” zeg dan tegen hem: “Ik geloof in een Heer die handelt zoals Hij wil.”
(Khalq af’al al ‘Ibaad 1/36 van Bukhari)

Istiwa (Herrijzen) van Allah

Het herrijzen van Allah is besproken door velen onder de vrome voorgangers. Het wordt in de letterlijke zin begrepen, en dat is de juiste methodologie in het geloven van Zijn Eigenschappen.

Het is een essentiële punt van geloofsleer om te geloven dat Allah boven is. Boven Zijn hemelen en boven Zijn Troon.

Verschillende groeperingen, waaronder de Jahmiyyah, Asha'irah en Mu'tazilah geloven niet dat Allah Zich in letterlijke zin boven bevindt. Maar Allah maakt het middels de Quran duidelijk dat het wel zo is. Zo Zegt Allah in de Quran:

Hij is Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft Geschapen waarna Hij Zich op de Troon zetelde. Hij kent wat de aarde ingaat en wat er weer uitkomt, en wat uit de hemel neerdaalt en wat er in opstijgt. En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn. En Allah is de Alziende over wat jullie doen.
(Quran 57:4)

Imam Tirmidhi zei:
"De Kennis van Allah, Zijn Vermogen en Zijn Soevereiniteit is overal. En Hij is op Zijn Troon zoals Hij Zichzelf Beschreef."
al-Jāmi’ al-Kabīr 5/327

Al-Darimi zei:
“De moslims zijn het er allemaal over eens dat Allah op Zijn Troon is, boven de hemelen.”
Naqd Al-Darimi 3ala Al-Mirisi 1/340

“Wij weten, zonder twijfel, dat Allah op Zijn Troon is, boven Zijn hemelen, zoals Hij Zichzelf beschreven heeft. Gescheiden van Zijn schepping.”
Al-Radd 3ala Al-Jahmiyya van Al-Darimi p.36

“Allah verheven is Hij, op Zijn Troon, boven Zijn hemelen, los van Zijn schepping, en wie Hem niet als zodanig kent, kent de God die hij aanbidt niet.”
Al-Radd 3ala Al-Jahmiyya van Al-Darimi p.39

Allah Spreekt

Zoals we al weten, is de Quran, de Spraak van Allah. Het zijn Zijn Woorden en daarom is de Quran ongeschapen. Allah Spreekt naast de Quran ook, en Hij Spreekt met geluid. De vrome voorgangers geloven dat Allah Spreekt met geluid en dat is de juiste methodologie.

Imam Ahmad zei:
“Jahmiyyah verwerpen dat Allah met geluid Spreekt, en wie dit doet is ongelovig. Zij (d.w.z. De Jahmiyyah) willen de betekenis voor de mensen verdraaien. Voorwaar, we vertellen de Ahadith over de Eigenschappen van Allah precies zoals ze komen.”
(As Sunnah nummer 534 van Abdullah ibn Ahmad)

Imam Bukhari zei:
"De Stem van Allah niet lijkt op de stemmen van de schepping, omdat de stem van God wordt gehoord van een afstand zoals het van dichtbij wordt gehoord. En de Engelen zijn verbijsterd door Zijn Stem. Niets is gelijk aan Zijn Eigenschappen, en de creatie bevat geen Eigenschap van Hem.”
(Khalq Af'al al-'Ibaad pagina 92 van Bukhari)

Allah Lacht

Deze Eigenschap is niet zoals de gelach van Zijn creatie. Zo nemen we het letterlijk dat Allah Lacht. Hoe Hij dat doet, Allahu A'lem. Daar horen we ons ook niet in te verdiepen aangezien de Salaf Saliheen dit niet deden.

Op gezag van Abu Huraira, is gerapporteerd dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
God Lacht om de twee mannen van wie de één de ander doodt; beiden zullen het paradijs binnengaan. Zij (d.w.z. de metgezellen) zeiden: Hoe (worden ze gedood), oh Boodschapper van Allah? Hij zei: Eén wordt gedood (op de weg van Allah) en gaat het Paradijs binnen. Dan vergeeft God de ander en leidt hem naar de Islam; dan vecht hij in de weg van Allah en sterft als martelaar.
(Sahih Bukhari Boek 33, Hadith 190)

Hoe Zijn Eigenschappen begrepen dienen te worden

De correcte en juiste methodologie bij begrip van Allah's Attributen, is om het letterlijk te nemen. De letterlijke aanname is waar de metgezellen van de Profeet, en hun studenten achterstaan.

De Soenitische wijze hierin is dus om de leer van de metgezellen als bron te gebruiken. Alles wat daar niet in overeenkomt wordt zo vermeden.

Sufyan Ibn 'Uyaynah zei:
“Alles waar Allah Zichzelf mee beschreef in de Koran, de interpretatie ervan is de recitatie, zonder (te vragen) hoe, en zonder Hem te vergelijken (met de schepping).”
(Kitab As-Sifat” van Ad-Daraqutni (p.70))

Awza'i zei: “Ik vroeg az-Zuhri en Makhul over de verzen die het over de Eigenschappen van Allah hebben. Ze zeiden door het te laten staan hoe het er staat.”
(Sharh Usool I'tiqaad 3/340, Dhammul-Kalaam 18)

Awza'i zei ook:
"De verzen die over de Eigenschappen van Allah hebben moet je laten staan hoe het er staat, zonder te vragen 'hoe’.”
(Sharh Usool I'tiqaad nummer 875)

Al-Waleed Ibn Muslim zei:
“Ik vroeg Malik ibn Anas, Awza'i, Layth Ibn Sa'd en Sufyan Ath Thawri moge Allah hen genadig zijn, over de overleveringen die het hebben over de Attributen van Allah. Ze zeiden allemaal: "Laat het hoe het is zonder te vragen 'hoe'."
(Sharh Usool I'tiqaad pagina 118)

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om de correcte kennis te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen waar je graag een antwoord op wilt krijgen? Stel jouw algemene of specifieke vraag over de Islam. We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Vraag stellen