Allah beter leren kennen

In de Quran en Sunnah krijgen we veel te weten over wie Allah is en wat Zijn Eigenschappen zijn. Dit is een grote gunst voor de Ummah. We komen te weten over wie Allah is, en dat zal ons meer liefde moeten geven voor Hem.

Herkennen we Zijn Eigenschappen puur en alleen middels de Quran en Sunnah, of kunnen we Hem ook herkennen door onze Fitrah (natuurlijke aanleg)? In dit artikel lees je alles over de Kenmerken van Allah en wat de juiste interpretatie ervan is.

Hoe ziet Allah eruit?

Om te weten hoe Allah eruit ziet, dienen we te kijken naar de bronnen die afkomstig zijn van de Quran en Sunnah. Deze zullen ons dan duidelijk aangeven wat Zijn Uiterlijke Kenmerken zijn. Zo is er aangegeven dat Allah beschikt over:

  • Zijn Ogen
  • Zijn Handen
  • Zijn Vingers
  • Zijn Voeten
  • Zijn Gedaante

Hoe Allah uitziet kunnen we niet weten vanuit onze natuurlijke aanleg. Dat komt omdat het geen kennis bevat over de Uiterlijke Eigenschappen van Allah. We dienen altijd terug te keren naar de bronnen om verzinningen en leugens te voorkomen.

De Ogen van Allah

Het is overgeleverd dat Allah Ogen heeft. Zijn Ogen zijn niet te vergelijken met Zijn creatie, noch dienen die figuurlijk geïnterpreteerd te worden, omdat de Salafu Saliheen Zijn Eigenschappen letterlijk namen zonder enige interpretatie.

Overgeleverd 'Abdullah:
Ad-Dajjal werd genoemd in de aanwezigheid van de Profeet. De Profeet (ﷺ) zei: "Allah is niet verborgen voor jou; Hij is niet eenogig", en wees met zijn hand naar zijn oog, terwijl hij eraan toevoegde: "Al-Masih Ad-Dajjal is blind in het rechteroog, en zijn oog ziet eruit als een uitpuilende druif."
(Sahih al-Bukhari 7407)

Ad-Dārimi zei:
“De uitleg van de uitspraak van Allah's Boodschapper, 'Voorwaar, Allah is niet eenogig' is dat Hij de Alziende is die twee Ogen heeft, niet zoals de eenogige [Dajjal]."
(An-Naqd ‘alā Bishr Al-Mareesee, p.48)

Zeggende: “Leg hem in een kistje en leg het in de rivier, dan zal de rivier het op een oever laten stranden en daar, zal een vijand van Mij en een vijand van hem, hem nemen.” En Ik voorzag je van Mijn liefde zodat je onder Mijn Ogen opgevoed zou worden.
(20:39 Koran)

De Handen van Allah

We zullen nooit in staat zijn om te weten hoe Zijn Handen uitzien, daarom dienen we ons daar ook niet in te verdiepen. De vrome voorgangers interpreteerden die door het letterlijk te nemen zonder af te vragen hoe het is of waarom het zo is. Het is dus een innovatie om je te verdiepen in de hoedanigheid van Zijn Handen, want die zijn niet beschreven.

(Allah) zei: "O Iblies! Wat weerhoudt je om voor degene die Ik met Mijn beide Handen geschapen heb, neer te knielen? Ben jij te trots of ben jij één van hen die hoog verheven is?”
(38:75 Quran)

Hoe Zijn Handen geïnterpreteerd dienen te worden

Abdur-Rahman Bin Al-Qasim [de metgezel van Imam Malik] zei:
"Het is niet toegestaan voor iemand om Allah te beschrijven behalve met datgene waarmee Hij Zichzelf Beschreef in de Quran. Iemand kan Allah Zijn twee Handen niet vergelijken, noch zijn Gezicht met wat dan ook. Hij moet zeggen: 'Hij (Allah) heeft twee Handen zoals Hij Zichzelf Beschreef in de Quran, en Hij heeft een Gezicht zoals Hij Zichzelf Beschreef'. Hij moet stoppen bij wat Allah over Zichzelf Beschreef in de Quran, er is geen gelijkenis met Hem, noch een soortgelijke, Hij is Allah la ilaha illa huwa (niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Hij)."
(Overgeleverd door Ibn Abi Zamanin in “Usool As-Sunnah” pagina 75)

De Vingers van Allah

In de Ahadith zien we dat de profeet (ﷺ) zegt dat Allah Vingers heeft. De juiste methodologie is om Zijn Eigenschappen letterlijk te nemen. Wanneer er verteld wordt dat Hij Vingers heeft, dien je te zeggen dat het zo is zonder dat je Zijn Vingers vergelijkt met die van de creatie. Hij is namelijk uniek en niets of niemand lijkt op Hem.

Abdullah b. Amr b. al-'As meldde dat hij de Boodschapper van Allah (ﷺ) hoorde zeggen:
Voorwaar, de harten van alle zonen van Adam zijn tussen de twee Vingers. Hij draait dat naar welke richting Hij maar wil. Toen zei Allahs’s Boodschapper (ﷺ): Oh Allah, de Draaier van de harten, keer onze harten naar Uw gehoorzaamheid.
(Sahih Muslim 2655)

De Voeten van Allah

Ook deze lijken niet op Zijn creatie. Hij is uniek en niets of niemand lijkt op Hem. Het is niet bevoegd om te vragen hoe Zijn Voeten eruitzien, want dat is een innovatie en elke innovatie is dwaling.

Ibn Abbas radiyAllahu ‘anhu zei: “De Kursi (voetenbank), is de plaats van de twee Voeten."
(Al-‘Arsh nummer 61 van Ibn Abi Shaybah)

Abu Musa al-Ash'ari radiyAllahu ‘anhu zei: "De Kursi (voetenbank), is de plaats van de twee Voeten."
(Al-‘Arsh nummer 60 Ibn Abi Shaybah)

De Gedaante van Allah

Zijn Gedaante is niet netals die van ons, noch lijkt het op die van ons. Het geloven dat Allah een Gedaante heeft is wat juist is, en het figuurlijk interpreteren van Zijn Gedaante is van ongeloof. Deze Eigenschap dient letterlijk genomen te worden net als al de andere Eigenschappen.

Overgeleverd door Ibn 'Abbas:
dat de Profeet ﷺ zei: "Mijn Heer, gezegend is Hij en de Allerhoogste, kwam naar me toe in de beste Gedaante. Dus zei hij: 'O Mohammed!' Ik zei: 'Hier ben ik, mijn Heer, en ik sta tot uw dienst.' Hij zei: 'Waar houdt de meest verheven groep zich mee bezig?' Ik zei: '[Heer] Ik weet het niet.' Dus plaatste Hij Zijn Hand tussen mijn schouders, totdat ik de koelte tussen mijn borst voelde, dus ik wist wat er tussen het oosten en het westen was. Hij zei: 'O Mohammed!' Ik zei: 'Hier ben ik oh mijn Heer, en ik sta tot uw dienst.' Hij zei: 'Waar houdt de meest verheven groep zich mee bezig?' Ik zei: 'In de handelingen die de rangen verhogen en de handelingen die verzoening doen, en bij het registreren van de voetstappen naar de jama’ah, heeft Isbagh Al-Wudu in moeilijkheden, en wacht hij op de Salat na zijn Salat. En wie over het gebed waakt, hij zal in goedheid leven en sterven op goedheid, en zijn zonden zullen op die Dag zijn alsof zijn moeder hem baarde.''
(Sunan Tirmidhi 3234 (Hasan))

Abu ‘Eesa At-Tirmidhi gaf als commentaar op deze hadith:
“Het uiterlijk van Allah, is in de droom van de profeet (ﷺ) benoemd, en de benoeming van het plaatsen van Zijn Hand waarop de profeet (ﷺ) koelte voelden op zijn borst is benoemd in deze hadith. Het is onmogelijk voor ons om te weten hoe de Gedaante van Allah is en hoe Zijn Hand eruitziet.”
(Commentaar op hadith 3234)

Wat we van Allah zonder enige bronnen weten

We hebben allemaal een Fitrah die ons is Ingeschapen. Dat hebben we gekregen om Allah te herkennen. Zelfs wanneer we geen toegang tot de Quran of Ahadith hebben. Dit is een grote gunst voor iedereen die geen religie kent. Zo kan een persoon die in de bergen leeft, altijd Allah herkennen en Hem alleen aanbidden.

Allah is Alziende, Alhorende en Alwetende

Hij bezit deze Attributen en wij weten dit automatisch vanuit onze Fitrah. Middels logische beredering komen we erachter dat De Schepper zulke Attributen moet bezitten. Ook Vertelt Allah in de Quran hierover.

Iedereen die een beloning in dit leven wenst: het is bij Allah dat de beloning voor dit wereldse leven en het Hiernamaals is. En Allah is de Alhorende, Alziende.
(Quran 4:134)

En laat hun woorden jou niet bedroeven, want alle macht en eer behoort aan Allah. Hij is Alhorend, Alwetend.
(Quran 10:65)

... En Allah is zich niet onachtzaam van wat jullie doen.
(Quran 2:85)

De Daden van Allah

Alles wat Hij doet, behoort tot Zijn Eigenschappen. Zo weten we via bronnen dat Allah in de laatste deel van de nacht Nederdaalt naar de laagste hemel. Hoe Hij dit doet, weten we niet, maar we dienen Zijn Daden te accepteren zonder ons af te vragen hoe Hij het doet.

Aantal voorbeelden waarbij Allah iets doet:
  • Het Nederdaling (Nuzool)
  • Het Herrijzen (Istiwa)
  • Het Spreken
  • Het Lachen

Nederdaling (Nuzool) van Allah

De profeet (ﷺ) zei dat Allah Nederdaalt in elke laatste derde deel van de nacht. Hoe Hij Nederdaalt? Allahu a'lem. Het is ook niet juist om je dat af te vragen aangezien de vrome voorgangers dit vermeden.

Abu Huraira leverde over dat Allah's Boodschapper (ﷺ) zei:
“Onze Heer, de Gezegende en de Verhevene, Daalt elke nacht af naar de laagste hemel wanneer een derde van het laatste deel van de nacht over is, en Zegt: Wie smeekt Mij om hem te antwoorden? Wie vraagt Mij, dat ik hem kan geven? Wie vraagt Mij om vergeving zodat Ik hem kan vergeven?”
(Sahih Muslim Boek 6, Hadith 201)

Ahlu Sunnah geloven dat Allah Nederdaalt in de letterlijke zin. Ze geloven dat Hij Beweegt. De hoedanigheid van Zijn Beweging is slechts gekend bij Hem alleen. Jahmiyyah geloven dat Allah niet Beweegt in de letterlijke zin, daarom hebben de vrome voorgangers hen als ongelovigen verklaart. Ze ontkennen zo wat Allah aan Zichzelf heeft toegeschreven.

Fudhayl ibn ‘Iyadh zei:
Als een Jahmi (volger van Jahmiyyah sekte) tegen je zegt: ”Ik geloof niet in een Heer die Beweegt vanuit Zijn plaats” zeg dan tegen hem: “Ik geloof in een Heer die handelt zoals Hij wil.”
(Khalq af’al al ‘Ibaad 1/36 van Bukhari)

Istiwa (Herrijzen) van Allah

Het herrijzen van Allah is besproken door velen van de vrome voorgangers. Het wordt in de letterlijke zin begrepen, en dat is de juiste methodologie in het geloven van Zijn Eigenschappen. Zo Zegt Allah in de Quran:

Hij is Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft Geschapen waarna Hij Zich op de Troon zetelde. Hij kent wat de aarde ingaat en wat er weer uitkomt, en wat uit de hemel neerdaalt en wat er in opstijgt. En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn. En Allah is de Alziende over wat jullie doen.
(Quran 57:4)

Imam Tirmidhi zei:
"De Kennis van Allah, Zijn Vermogen en Zijn Soevereiniteit is overal. En Hij is op Zijn Troon zoals Hij Zichzelf Beschreef."
al-Jāmi’ al-Kabīr 5/327

Al-Darimi zei:
“De moslims zijn het er allemaal over eens dat Allah op Zijn Troon is, boven de hemelen.”
Naqd Al-Darimi 3ala Al-Mirisi 1/340

“Wij weten, zonder twijfel, dat Allah op Zijn Troon is, boven Zijn hemelen, zoals Hij Zichzelf beschreven heeft. Gescheiden van Zijn schepping.”
Al-Radd 3ala Al-Jahmiyya van Al-Darimi p.36

“Allah verheven is Hij, op Zijn Troon, boven Zijn hemelen, los van Zijn schepping, en wie Hem niet als zodanig kent, kent de God die hij aanbidt niet.”
Al-Radd 3ala Al-Jahmiyya van Al-Darimi p.39

Allah Spreekt

Zoals we al weten, is de Quran, de Spraak van Allah. Het zijn Zijn Woorden en daarom is de Quran ongeschapen. Allah Spreekt naast de Quran ook, en Hij Spreekt met geluid. De vrome voorgangers geloven dat Allah Spreekt met geluid en dat is de juiste methodologie.

Imam Ahmad zei:
“Jahmiyyah verwerpen dat Allah Spreekt met geluid en wie dit doet is ongelovig. Zij (d.w.z. De Jahmiyyah) willen de betekenis voor de mensen verdraaien. Voorwaar, we vertellen de Ahadith over de Eigenschappen van Allah precies zoals ze komen.”
(As Sunnah nummer 534 van Abdullah ibn Ahmad)

Allah Lacht

Deze Eigenschap is niet zoals de gelach van Zijn creatie. Zo nemen we het letterlijk dat Allah Lacht. Hoe Hij dat doet, Allahu A'lem. Daar horen we ons ook niet in te verdiepen aangezien de Salaf Saliheen dit niet deden.

Op gezag van Abu Huraira, is gerapporteerd dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
God Lacht om de twee mannen van wie de één de ander doodt; beiden zullen het paradijs binnengaan. Zij (d.w.z. de metgezellen) zeiden: Hoe (worden ze gedood), oh Boodschapper van Allah? Hij zei: Eén wordt gedood (op de weg van Allah) en gaat het Paradijs binnen. Dan vergeeft God de ander en leidt hem naar de Islam; dan vecht hij in de weg van Allah en sterft als martelaar.
(Sahih Bukhari Boek 33, Hadith 190)

Interpretatie van Zijn Eigenschappen, letterlijk of figuurlijk?

Sufyan Ibn 'Uyaynah zei:
“Alles waar Allah Zichzelf mee beschreef in de Koran, de interpretatie ervan is de recitatie, zonder (te vragen) hoe, en zonder Hem te vergelijken (met de schepping).”
(Kitab As-Sifat” van Ad-Daraqutni (p.70))

Awza'i zei: “Ik vroeg az-Zuhri en Makhul over de verzen die het over de Eigenschappen van Allah hebben. Ze zeiden door het te laten staan hoe het er staat.”
(Sharh Usool I'tiqaad 3/340, Dhammul-Kalaam 18)

Awza'i zei ook:
"De verzen die over de Eigenschappen van Allah hebben moet je laten staan hoe het er staat, zonder te vragen 'hoe’.”
(Sharh Usool I'tiqaad nummer 875)

Al-Waleed Ibn Muslim zei:
“Ik vroeg Malik ibn Anas, Awza'i, Layth Ibn Sa'd en Sufyan Ath Thawri moge Allah hen genadig zijn, over de overleveringen die het hebben over de Attributen van Allah. Ze zeiden allemaal: "Laat het hoe het is zonder te vragen 'hoe'."
(Sharh Usool I'tiqaad pagina 118)

De juiste interpretatie

Zoals je hebt kunnen zien, nemen de vrome voorgangers van de Islam, alle Eigenschappen van Allah letterlijk. Zo houden zij de leer aan van de Sahaba. Dat is de juiste methodologie. Alles wat niet overeen komt met wat de Sahaba geloofden, is valsheid met betrekking tot Aqeedah zaken. Wie de juiste begrip wilt aanhouden, moet terugkeren naar wat de vrome voorgangers geloofden.

Tot slot

'Abdullah bin' Amr overleverde:
dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Wat de beni Israel overkwam, zal mijn Ummah stap voor stap overkomen, zoals er iemand zou zijn die gemeenschap zal hebben met zijn moeder in de openbaarheid, er iemand van mijn Ummah zou zijn die dat zal doen, inderdaad, de beni Israel (joden) splitsten zich in tweeënzeventig sekten, en mijn Ummah zal opsplitsen in drieënzeventig sekten. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één. " Hij (‘Abdullah bin ‘Amr) zei: "En welke is het O Boodschapper van Allah?" Hij zei: "Wie mij volgt en mijn metgezellen."
Jami` at-Tirmidhi 2641
Geclassificeerd als goed door Tirmidhi.