Hoe kunnen we weten hoe Allah eruitziet?

In de Quran en Sunnah krijgen we veel te weten over wie Allah is en wat Zijn Eigenschappen zijn. Dit is een grote gunst de Ummah. We komen te weten over de Namen en Eigenschappen van Allah, en dat zal ons meer liefde moeten geven voor Hem.

Herkennen we Zijn Eigenschappen puur en alleen middels de Quran en Sunnah, of kunnen we Hem ook herkennen door onze Fitrah (natuurlijke aanleg)? In dit artikel lees je alles over de Kenmerken van Allah en hoe we ze moeten interpreteren.

Hoe ziet Allah eruit?

Zijn Eigenschappen bestaan uit twee: Uiterlijke Eigenschappen en Zijn Eigenschappen in Daden. Laten we gaan kijken naar Zijn Uiterlijke Eigenschappen.

  • Zijn Ogen
  • Zijn Handen
  • Zijn Vingers
  • Zijn Voeten
  • Zijn Gedaante

Hoe Allah uitziet kunnen we niet weten vanuit onze natuurlijke aanleg. Dat komt omdat onze natuurlijke aanleg geen kennis bevat over de Uiterlijke Eigenschappen die Allah bezit. Zo hebben we de bronnen nodig zoals de Quran en Sunnah om te achterhalen wat Zijn Uiterlijke Kenmerken zijn.

De Ogen van Allah

Het is overgeleverd dat Allah Ogen heeft. Zijn Ogen zijn niet te vergelijken met Zijn creatie, noch dienen Zijn Ogen figuurlijk geïnterpreteerd te worden, want de Salafu Saliheen namen Zijn Eigenschappen letterlijk aan zonder eigen interpretatie.

Overgeleverd 'Abdullah:
Ad-Dajjal werd genoemd in de aanwezigheid van de Profeet. De Profeet (ﷺ) zei: "Allah is niet verborgen voor jou; Hij is niet eenogig", en wees met zijn hand naar zijn oog, terwijl hij eraan toevoegde: "Al-Masih Ad-Dajjal is blind in het rechteroog, en zijn oog ziet eruit als een uitpuilende druif."
(Sahih al-Bukhari 7407)

Ad-Dārimi zei:
“De uitleg van de uitspraak van Allah's Boodschapper, 'Voorwaar, Allah is niet eenogig' is dat Hij de Alziende is die twee Ogen heeft, niet zoals de eenogige [Dajjal]."
(An-Naqd ‘alā Bishr Al-Mareesee, p.48)

Zeggende: “Leg hem in een kistje en leg het in de rivier, dan zal de rivier het op een oever laten stranden en daar, zal een vijand van Mij en een vijand van hem, hem nemen.” En Ik voorzag je van Mijn liefde zodat je onder Mijn Ogen opgevoed zou worden.
(20:39 Koran)

De Handen van Allah

Wij kunnen nooit weten hoe de Handen van Allah uitzien, daarom dienen we ons daar ook niet in te verdiepen. Hoe de vrome voorgangers het interpreteerden is door het letterlijk te nemen zonder je af te vragen hoe het is of waarom het zo is. Het afvragen hoe Zijn Handen uitzien en zich daar op richten is een innovatie omdat de Sahaba dat nooit deden.

(Allah) zei: “”O Iblies! Wat weerhoudt je om voor degene die Ik met Mijn beide Handen geschapen heb, neer te knielen? Ben jij te trots of ben jij één van hen die hoog verheven is?”
(38:75 Quran)

Hoe Zijn Handen geïnterpreteerd dienen te worden

Abdur-Rahman Bin Al-Qasim [de metgezel van Imam Malik] zei:
"Het is niet toegestaan voor iemand om Allah te beschrijven behalve met datgene waarmee Hij Zichzelf Beschreef in de Quran. Iemand kan Allah Zijn twee Handen niet vergelijken, noch zijn Gezicht met wat dan ook. Hij moet zeggen: 'Hij (Allah) heeft twee Handen zoals Hij Zichzelf Beschreef in de Quran, en Hij heeft een Gezicht zoals Hij Zichzelf Beschreef'. Hij moet stoppen bij wat Allah over Zichzelf Beschreef in de Quran, er is geen gelijkenis met Hem, noch een soortgelijke, Hij is Allah la ilaha illa huwa (niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Hij)."
(Overgeleverd door Ibn Abi Zamanin in “Usool As-Sunnah” pagina 75)

De Vingers van Allah

In de Ahadith zien we dat de profeet (ﷺ) zegt dat Allah Vingers heeft. De juiste methodologie is om Zijn Eigenschappen letterlijk te nemen. Wanneer er verteld wordt dat Allah Vingers heeft, dien je te zeggen dat het zo is en dat Zijn Vingers niet lijken op die van Zijn creatie. Hij is uniek en niets of niemand lijkt op Hem.

Abdullah b. Amr b. al-'As meldde dat hij de Boodschapper van Allah (ﷺ) hoorde zeggen:
Voorwaar, de harten van alle zonen van Adam zijn tussen de twee Vingers. Hij draait dat naar welke richting Hij maar wil. Toen zei Allahs’s Boodschapper (ﷺ): 0 Allah, de Draaier van de harten, keer onze harten naar Uw gehoorzaamheid.
(Sahih Muslim 2655)

De Voeten van Allah

De Voeten van Allah lijken niet op die van Zijn creatie. Hij is uniek en niets of niemand lijkt op Hem. Het is ook niet bevoegd om te vragen hoe Zijn Voeten eruitzien. Vragen naar hoe Zijn Voeten eruitzien, is een innovatie en elke innovatie is dwaling.

Ibn Abbas radiyAllahu ‘anhu zei: “De Kursi (voetenbank), is de plaats van de twee Voeten."
(Al-‘Arsh nummer 61 van Ibn Abi Shaybah)

Abu Musa al-Ash'ari radiyAllahu ‘anhu zei: "De Kursi (voetenbank), is de plaats van de twee Voeten."
(Al-‘Arsh nummer 60 Ibn Abi Shaybah)

De Gedaante van Allah

Allah heeft een Gedaante. Zijn Gedaante is niet netals die van ons, noch lijkt het op die van ons. Het geloven dat Allah een Gedaante heeft is wat juist is, en het figuurlijk interpreteren van Zijn Gedaante is van dwaling.

Overgeleverd door Ibn 'Abbas:
dat de Profeet ﷺ zei: "Mijn Heer, gezegend is Hij en de Allerhoogste, kwam naar me toe in de beste Gedaante. Dus zei hij: 'O Mohammed!' Ik zei: 'Hier ben ik, mijn Heer, en ik sta tot uw dienst.' Hij zei: 'Waar houdt de meest verheven groep zich mee bezig?' Ik zei: '[Heer] Ik weet het niet.' Dus plaatste Hij Zijn Hand tussen mijn schouders, totdat ik de koelte tussen mijn borst voelde, dus ik wist wat er tussen het oosten en het westen was. Hij zei: 'O Mohammed!' Ik zei: 'Hier ben ik oh mijn Heer, en ik sta tot uw dienst.' Hij zei: 'Waar houdt de meest verheven groep zich mee bezig?' Ik zei: 'In de handelingen die de rangen verhogen en de handelingen die verzoening doen, en bij het registreren van de voetstappen naar de jama’ah, heeft Isbagh Al-Wudu in moeilijkheden, en wacht hij op de Salat na zijn Salat. En wie over het gebed waakt, hij zal in goedheid leven en sterven op goedheid, en zijn zonden zullen op die Dag zijn alsof zijn moeder hem baarde.''
(Sunan Tirmidhi 3234 (Hasan))

Abu ‘Eesa At-Tirmidhi gaf als commentaar op deze hadith:
“Het uiterlijk van Allah, is in de droom van de profeet (ﷺ) benoemd binnen deze hadith, en de benoeming van het plaatsen van Zijn Hand waarop de profeet (ﷺ) koelte voelden op zijn borst is benoemd in deze hadith. Het is onmogelijk voor ons om te weten hoe de Gedaante van Allah en hoe Zijn Hand eruitziet.”
(Commentaar op hadith 3234)

Wat we van Allah zonder enige bronnen weten

Allah heeft ons allen een Fitrah Ingeschapen. Dat hebben we gekregen om Hem te herkennen. Zelfs wanneer we geen toegang tot de Quran of Ahadith hebben. Dit is een grote gunst voor iedereen die geen religie kent. Zo kan een persoon uit de bergen altijd Allah herkennen en Hem alleen aanbidden.

Allah is Alziende, Alhorende en Alwetende

Wij weten allemaal van onze Fitrah dat Allah deze Eigenschappen heeft. Dat komt vanwege onze Fitrah (natuurlijke aanleg). De aanleg die zorgt dat jij Allah herkent en erkent.

Iedereen die een beloning in dit leven wenst: het is bij Allah dat de beloning voor dit wereldse leven en het Hiernamaals is. En Allah is de Alhorende, Alziende.
(Quran 4:134)

En laat hun woorden jou niet bedroeven, want alle macht en eer behoort aan Allah. Hij is Alhorend, Alwetend.
(Quran 10:65)

... En Allah is zich niet onachtzaam van wat jullie doen.
(Quran 2:85)

De Daden van Allah

Alles wat Allah doet, behoort tot Zijn Eigenschappen. Zo weten we via bronnen dat Allah in de laatste deel van de nacht Nederdaalt naar de laagste hemel. Hoe hij dat doet weten we niet, maar we dienen Zijn Daden te accepteren zonder ons af te vragen hoe Hij het doet.

Aantal voorbeelden waarbij Allah iets doet:
  • Het Nederdaling (Nuzool)
  • Het Herrijzen (Istiwa)
  • Het Spreken
  • Het Lachen

Nederdaling (Nuzool) van Allah

De profeet (ﷺ) zei dat Allah Nederdaalt in elke laatste derde deel van de nacht. Hoe Hij Nederdaalt? Allahu a'lem. Het is ook niet goed om je dat af te vragen aangezien de vrome voorgangers dit vermeden.

Abu Huraira leverde over dat Allah's Boodschapper (ﷺ) zei:
“Onze Heer, de Gezegende en de Verhevene, Daalt elke nacht af naar de laagste hemel wanneer een derde van het laatste deel van de nacht over is, en Zegt: Wie smeekt Mij om hem te antwoorden? Wie vraagt Mij, dat ik hem kan geven? Wie vraagt Mij om vergeving zodat Ik hem kan vergeven?”
(Sahih Muslim Boek 6, Hadith 201)

Ahlu Sunnah geloven dat Allah Nederdaalt in de letterlijke zin. Ze geloven dat Allah dus Beweegt. De hoedanigheid van Zijn Beweging is slechts gekend bij Hem. Wij kunnen niet weten hoe Allah Nederdaalt. Het vragen hoe Allah Nederdaalt, is een innovatie en elke innovatie is dwaling. Zo heeft een vrome voorganger gezegd dat wie gelooft dat Allah niet Beweegt een ongelovige is.

Fudhayl ibn ‘Iyadh zei:
Als een Jahmi tegen je zegt: ”Ik geloof niet in een Heer die Beweegt vanuit Zijn plaats” zeg dan tegen hem: “Ik geloof in een Heer die handelt zoals Hij wil.”
(Khalq af’al al ‘Ibaad 1/36 van Bukhari)

Istiwa (Herrijzen) van Allah

Het herrijzen van Allah is besproken door velen van de vrome voorgangers. Het wordt in de letterlijke zin aangenomen, en dat is de juiste methodologie in het geloven van Zijn Eigenschappen. Zo zegt Allah in de Quran:

Hij is Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft Geschapen waarna Hij Zich op de Troon zetelde. Hij kent wat de aarde ingaat en wat er weer uitkomt, en wat uit de hemel neerdaalt en wat er in opstijgt. En Hij is met jullie, waar jullie ook zijn. En Allah is de Alziende over wat jullie doen.
(Quran 57:4)

Imam Tirmidhi zei:
"De Kennis van Allah, Zijn Vermogen en Zijn Soevereiniteit is overal. En Hij is op Zijn Troon zoals Hij Zichzelf Beschreef."
al-Jāmi’ al-Kabīr 5/327

Al-Darimi zei:
“De moslims zijn het er allemaal over eens dat Allah op Zijn Troon is, boven de hemelen.”
Naqd Al-Darimi 3ala Al-Mirisi 1/340

“Wij weten, zonder twijfel, dat Allah op Zijn Troon is, boven Zijn hemelen, zoals Hij Zichzelf beschreven heeft. Gescheiden van Zijn schepping.”
Al-Radd 3ala Al-Jahmiyya van Al-Darimi p.36

“Allah verheven is Hij, op Zijn Troon, boven Zijn hemelen, los van Zijn schepping, en wie Hem niet als zodanig kent, kent de God die hij aanbidt niet.”
Al-Radd 3ala Al-Jahmiyya van Al-Darimi p.39

Allah Spreekt

Zoals we al weten, is de Quran, spraak van Allah. Het zijn Zijn Woorden, en daarom is de Quran ongeschapen. Allah Spreekt naast de Quran ook, en Hij Spreekt met geluid. De vrome voorgangers geloofden dat Allah Spreekt met geluid en dat is de juiste methodologie.

Imam Ahmad zei:
“Jahmiyyah verwerpen dat Allah Spreekt met geluid en wie dit doet is ongelovig. Zij (d.w.z. De Jahmiyyah) willen de betekenis voor de mensen verdraaien. Voorwaar, we vertellen de Ahadith over de Eigenschappen van Allah precies zoals ze komen.”
(As Sunnah nummer 534 van Abdullah ibn Ahmad)

Allah Lacht

Het Lachen is een Eigenschap van Allah. Het is niet te vergelijken met hoe Zijn creatie lacht. De juiste manier van het interpreteren van Zijn Eigenschappen, is door het letterlijk te nemen en niets van Zijn Eigenschappen te interpreteren.

Op gezag van Abu Huraira, is gerapporteerd dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei:
God lacht om de twee mannen van wie de één de ander doodt; beiden zullen het paradijs binnengaan. Zij (d.w.z. de metgezellen) zeiden: Hoe (worden ze gedood), oh Boodschapper van Allah? Hij zei: Eén wordt gedood (op de weg van Allah) en gaat het Paradijs binnen. Dan vergeeft God de ander en leidt hem naar de Islam; dan vecht hij in de weg van Allah en sterft als martelaar.
(Sahih Bukhari Boek 33, Hadith 190)

Het begrip van de Salaf Saliheen over de interpretatie van Allah Zijn Eigenschappen

Sufyan Ibn 'Uyaynah zei:
“Alles waar Allah Zichzelf mee beschreef in de Koran, de interpretatie ervan is de recitatie, zonder (te vragen) hoe, en zonder Hem te vergelijken (met de schepping).”
(Kitab As-Sifat” van Ad-Daraqutni (p.70))

Awza'i zei: “Ik vroeg az-Zuhri en Makhul over de verzen die het over de Eigenschappen van Allah hebben. Ze zeiden door het te laten staan hoe het er staat.”
(Sharh Usool I'tiqaad 3/340, Dhammul-Kalaam 18)

Awza'i zei ook:
"De verzen die over de Eigenschappen van Allah hebben moet je laten staan hoe het er staat, zonder te vragen 'hoe’.”
(Sharh Usool I'tiqaad nummer 875)

Al-Waleed Ibn Muslim zei:
“Ik vroeg Malik ibn Anas, Awza'i, Layth Ibn Sa'd en Sufyan Ath Thawri moge Allah hen genadig zijn, over de overleveringen die het hebben over de Attributen van Allah. Ze zeiden allemaal: "Laat het hoe het is zonder te vragen 'hoe'."
(Sharh Usool I'tiqaad pagina 118)

De juiste interpretatie van Zijn Kenmerken

Zoals je hebt kunnen zien, nemen de vrome voorgangers van de Islam, alle Eigenschappen van Allah letterlijk aan. Zo houden zij de leer aan van de Sahaba. Dat is de juiste methodologie. Alles wat niet overeen komt met wat de Sahaba geloofden, is valsheid met betrekking tot Aqeedah zaken. Wie de juiste begrip wilt aanhouden, moet terugkeren naar wat de vrome voorgangers geloofden.

Tot slot

'Abdullah bin' Amr overleverde:
dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "Wat de beni Israel overkwam, zal mijn Ummah stap voor stap overkomen, zoals er iemand zou zijn die gemeenschap zal hebben met zijn moeder in de openbaarheid, er iemand van mijn Ummah zou zijn die dat zal doen, inderdaad, de beni Israel (joden) splitsten zich in tweeënzeventig sekten, en mijn Ummah zal opsplitsen in drieënzeventig sekten. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één. " Hij (‘Abdullah bin ‘Amr) zei: "En welke is het O Boodschapper van Allah?" Hij zei: "Wie mij volgt en mijn metgezellen."
Jami` at-Tirmidhi 2641
Geclassificeerd als goed door Tirmidhi.