Hoeveel groeperingen in Islam?

Islam betreft 73 groeperingen waarvan 72 een andere pad dan dat van de Profeet (ﷺ) volgen. De overblijvende groep is Ahlu Sunnah, ook wel bekend als de groep die zich op de waarheid bevindt. Doordat de groeperingen allemaal in geloofsleer verschillen, is dit waarom er zo veel sekten zijn.

Overgeleverd 'Abdullah bin' Amr:
dat de Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: "De Benu Israel splitsten zich in 72 groepen, en mijn Ummah zal opsplitsen in 73 groepen. Ze zijn allemaal in het vuur behalve één. " Hij (Abdullah bin 'Amr) vroeg: "En welke is die Oh Boodschapper van Allah?" Hij (ﷺ) zei: "Wie mij volgt en mijn metgezellen."
Jami` at-Tirmidhi 2641
Geclassificeerd als Hasan door Tirmidhi.

Hoe zijn de sekten ingedeeld?

De 73 sektes zijn onder vier grote groepen onderverdeeld. Al deze sektes vallen onder de moslimgroepen. Er zijn van de 73 groeperingen maar één groep (Ahlu Sunnah) die zich op de waarheid bevindt. De vrome voorganger 'Abdullah ibn Mubarak verteld hier meer over.

Abdullah ibn Mubarak zei: "De fundament van de groepen binnen de Ummah (moslimgemeenschap) die niet van Ahlu Sunnah zijn, zijn ingedeeld in vier. De vier groepen zijn: Shi'a, Khawarij, Qadariyyah en Murji'ah. Shi'a sekte is ingedeeld in 22 groepen. Khawarij sekte is ingedeeld in 21 groepen. Qadariyyah sekte is ingedeeld in 16 groepen en Murji'ah sekte is ingedeeld in 13 groepen (samen maakt dit 72 groeperingen die het hellevuur zullen betreden vanwege de innovaties in leer). De sekte Jahmiyyah maakt geen deel uit van deze vier groepen (en zijn dus ongelovig in beginsel)." [Ibanatu Al-Kubra van Imam Ibn Battah, nummer 295]

Bekijk stroming:

Asha'irah

Aqeedah van de Asha'irah (Ash'aries)
 1. Ze zeggen dat Allah geen letterlijke Handen Heeft
 2. Ze zeggen dat Allah overal is

Ash'aries zeggen dat Allah geen Handen Heeft.

Ash'aries nemen de Eigenschappen van Allah niet letterlijk maar figuurlijk. Ze zeggen: "Allah bedoelt met Handen niet Handen, maar Hij bedoelt dat Hij vrijgevig en gul is". Dit is de extreme Aqiedah van Asha'irah. Ze nemen de Uiterlijke Eigenschappen van Allah niet letterlijk.

Zij achten Allah niet met de achting die Hem toekomt, terwijl Hij op de Dag der Opstanding de aarde volledig in Zijn greep heeft, en de hemelen in Zijn RechterHand opgerold zullen zijn. Verheerlijkt is Hij, en Verheven boven alles wat zij als deelgenoten aan Hem toekennen!
Koran 39:67

- Abdur-Rahman Bin Al-Qasim ( 191 H.) is de metgezel van Imam Malik en hij zei: "Het is niet toegestaan voor iemand om Allah te beschrijven behalve met datgene waarmee Hij Zichzelf Beschreef in de Koran, en iemand kan Allah niet Zijn twee Handen vergelijken, noch Zijn Gezicht met wat dan ook, maar hij moet zeggen: 'Hij (Allah) Heeft twee Handen zoals Hij Zichzelf beschreef in de Koran, en hij Heeft een Gezicht zoals Hij Zichzelf beschreef'. Hij moet stoppen bij wat Allah over Zichzelf beschreef in het Boek (Quran), er is geen gelijkenis met Hem, noch een soortgelijke, Hij is Allah la ilaha illa huwa (geen godheid is aanbidding waard behalve Hij) zoals Hij Zichzelf beschreef. "
(Overgeleverd door Ibn Abi Zamanin in “Usool As-Sunnah” (pagina.75))

Abdur-Rahman Bin Al-Qasim is de metgezel van Imam Malik en hij verteld hier dus dat een moslim de Eigenschappen van Allah letterlijk moet nemen, dus wat de Ash'aries doen is niet van de juiste Aqeedah. Ze nemen figuurlijk wat Allah over Zichzelf Verteld.

Ash'aries zeggen dat Allah overal is.

Ash'aries geloven dat Allah overal is. Dit is een deel van hun Aqeedah (geloofsleer). Zo geloven ze dat Allah in een gebouw kan zijn, op straat etc. A'udhu billah. Het is niet van de Majesteit van Allah om in Zijn creatie te zijn. Allah is te groot voor Zijn creatie, daarom is het fout wat de Ash'aries geloven.

Zeker, jullie Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft Geschapen en toen boven de Troon Vestigde, alle dingen besturend. Geen bemiddelaar zonder Zijn toestemming. Hij is Allah, jullie Heer; aanbidt Hem dus (alleen). Laten jullie je niet vermanen?
(10:3 Quran)

Al-Darimi zei:

De moslims zijn het er allemaal over eens dat Allah op Zijn Troon is, boven de hemelen.
Naqd Al-Darimi 3ala Al-Mirisi 1/340

Wij weten, zonder twijfel, dat Allah op Zijn Troon is, boven Zijn hemelen, zoals Hij Zichzelf Beschreven heeft, gescheiden van Zijn schepping.
Al-Radd 3ala Al-Jahmiyya van Al-Darimi p.36

Allah verheven is Hij, op Zijn Troon, boven Zijn hemelen, los van Zijn schepping, en wie Hem niet als zodanig kent, kent de god die hij aanbidt niet.
Al-Radd 3ala Al-Jahmiyya van Al-Darimi p.39

Ibn Abi Shayba (297 H.) zei:
De gehele creatie heeft een consensus dat bij het aanroepen van Allah, zij hun handen naar de hemel rijzen. En als Allah op aarde was, zou de creatie hun handen niet naar de hemel rijzen, omdat Hij dan met met hen hier zal zijn. Er zijn verschillende overleveringen dat Hij de Troon heeft Geschapen en Zich daarop (dus met Zijn Essentie) heeft Gevestigd.
Al-Arsh p.291 van Ibn Abi Shayba

Allah is op Zijn Troon, boven de hemelen. Los van Zijn schepping. Dit is de weerlegging op Ash'aries die zeggen dat Allah overal is.

Murjiah

Aqeedah van de Murjiah
 1. Emaan stijgt niet en daalt niet
 2. Emaan is slechts in het hart en in uitspraak, en acties maken er geen deel van.

Emaan stijgt niet en daalt niet

En als er een soerah neerdaalt, zeggen sommigen van de hypocrieten: “Wie van jullie is hierdoor in zijn geloof gegroeid?” Voor degenen die geloven, bevordert het hun geloof en zij verheugen zich.
(al-Tawbah 9:124)

Maar voor degenen in wiens harten er een ziekte is: bij hen stapelt dit (nieuw) ongeloof op hun ongeloof en zij zullen als ongelovigen sterven.
(al-Tawbah 9:125)

Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die als Allah genoemd wordt, vrees voelen in hun hart en als Zijn Verzen voor hen gereciteerd worden laten zij hun geloof toenemen; en zij leggen hun vertrouwen in hun Heer.
(Anfaal 8:2)

En Wij hebben geen anderen dan Engelen aangesteld als bewakers van de Hel. En Wij hebben hun aantal slechts vastgesteld als een beproeving voor de ongelovigen en opdat de mensen aan wie het Boek gegeven is overtuigd zullen zijn. En opdat degenen die geloven zullen toenemen in geloof ...
(Muddaththir 74:31)

En opdat Hij de hypocrieten moge testen, en tegen hen werd gezegd: “Kom, vecht voor de zaak van Allah of verdedig jullie zelf (tenminste).” Zij zeiden: “Als we geweten hadden dat er gevochten zou worden, dan waren we je zeker gevolgd.” Op die dag stonden zij dichter bij het ongeloof dan bij het geloof, met hun mond zeggend wat niet in hun harten was. En Allah heeft alle kennis over datgene wat zij verbergen.
(Aali `Imraan 3:167)

Awzaaie werd gevraagd over of Emaan kan toenemen. Hij antwoordde: 'ja het kan zo hoog als de bergen worden, en het kan afnemen tot er helemaal niets van over blijft'.
(Sharh Usul I'tiqaad Ahlu Sunnah wa Al-Jama'a van Al-Laalkaaie 5/1030)

Hieruit kunnen we zien dat Emaan stijgt en daalt.

Emaan is slechts in het hart en in uitspraak, en acties maken er geen deel van

Weerlegging van deze dwaling:

Imam Shafi (rahimahullah) zei:
"het is met de ijma van de sahaba, tabi'een en na hun dat Emaan woorden, daden en geloof in het hart is"
(Sharh Usool I'tiqaad 5/956)

Al Ajurree zei: "Het is overgeleverd van de profeet salla Allahu 'alayhi wa salam, een groep sahaba en velen van de Tabi'een dat Emaan bestaat uit bevestiging van het hart, uitspraken en daden. Wie dit niet zegt is ongelovig."
(Al Shariah 2/636)

Murjiah zeggen dat Emaan slechts in het hart bevindt en dat daden er geen deel van uit maken, maar dit is niet juist. Het is de consensus van de Salafu Saliheen dat Emaan bestaat uit geloof in het hart, daden en woorden.

Ibn Mas'ud radiyAllahu 'anhu zei:
"Wie niet bidt, heeft geen religie."
(Al Musannaf 7719 van Ibn Abi Shaybah)

Sa'eed ibn Jubayr radiyAllahu 'anhu zei:
"Degene die opzettelijk het gebed mist, heeft niet geloofd."
(Ta'dhim Qadr Salaat 919 van Al Marwadhi)

'Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Aas radiyAllahu 'anhu zei:
"Wie het gebed verlaat, heeft geen religie."
(As-Sunnah 1395 van Al Khallal)

Imam Ahmad zei:
"Degene die gelooft dat het nalaten van: het gebed, zakaat, vasten en het verrichten van hajj; geen ongeloof is omdat een persoon deze verplichtingen accepteert, deze persoon ongelovig is.
(As-Sunnah volume 3 pagina 568 van Al Khallal)


Salaf saliheen over de Murjiah

Imãm Sa’eed bn Jubayr (rahimahullah) zei: "De Murji’ah zijn de Joden van de Qiblah"
(Ibn Battah p. 168)

Abdullah bin Al-Mubarak zei: "En wie heeft de religie corrupt gemaakt behalve de koningen en de geleerden van het kwaad. En Ibrahim Al-Nakhaie zei: “hun fitna (d.w.z van de Murjiah) is gevaarlijker voor de Ummah dan de fitna van de Azariqa (een extreme groep van de Khawarij). En Al-Zuhri zei: “er is geen bid’ah die schadelijker is voor de mensen dan de Irjaa (geloof van de Murjiah)”.
(Al-Ibana Al-Kubra van Ibn Battah 2/885 nummer 1222)

Khawarij

Aqeedah van Khawarij
 1. Emaan daalt niet
 2. Moslim die grote zonde doet is ongelovige

Emaan daalt niet

En opdat Hij de hypocrieten moge testen, en tegen hen werd gezegd: “Kom, vecht voor de zaak van Allah of verdedig jullie zelf (tenminste).” Zij zeiden: “Als we geweten hadden dat er gevochten zou worden, dan waren we je zeker gevolgd.” Op die dag stonden zij dichter bij het ongeloof dan bij het geloof, met hun mond zeggend wat niet in hun harten was. En Allah heeft alle kennis over datgene wat zij verbergen.
(Aali `Imraan 3:167)

Al-Awzaaie werd gevraagd over of Emaan kan toenemen. Hij antwoordde: ja het kan zo hoog als de bergen worden, en het kan afnemen tot er helemaal niets van over blijft.
(Sharh Usul I'tiqaad Ahlu Sunnah wa Al-Jama'a van Al-Laalkaaie 5/1030)

Hieruit kunnen we zien dat Emaan daalt. Bij hen was hun Emaan zwak en het was dichter bij ongeloof. Dit toont dus aan dat de Emaan zo zwak kan worden dat iemand dichter bij ongeloof kan komen.

Moslim die grote zonde doet is ongelovig

Waarlijk, Allah vergeeft het niet als er met Hem deelgenoten worden aanbeden, maar daarnaast vergeeft Hij wat Hij wil, en iedereen die Allah deelgenoten toekent, heeft zeker een afschuwelijke zonde begaan.
(Koran 4:48)

Khawarij zeggen dat een grote zonde ongeloof is. Allah zegt dat Hij alles vergeeft (ook grote zondes) behalve grote Shirk. Allah kan dus een persoon vergeven die alcohol heeft gedronken. Alcohol drinken maakt iemand dus niet ongelovig. Khawarij geloven van wel. Ze spreken de Quran tegen.


Salafu Saliheen over de Khawarij

Abu Ghalib heeft verteld dat Abu Umamah zei: "De Khawarij zijn de ergste van het verslagenen die worden gedood onder de hemel, en de beste van het verslagenen zijn degenen die door hen zijn gedood. Khawarij zijn de honden van de hel. Die mensen waren moslims maar zij werden ongelovigen. " Ik zei: "O Abu Umamah, is dat uw mening?" Hij zei: "Ik hoorde het van de Boodschapper van Allah."
(Ibn Majah Volume 1, Boek 1, Hadith 176)

Al Khallal rahimahullah vermeldt dat Imam Ahmad rahimahullah heeft gezegd over de Khawarij:
Verkoop geen voedsel of kleding aan hen en koop niet van hen. En hij zei: De Khawarij zijn afvalligen, een slecht volk.
As-Sunnah 1/155 van Al-Khallal

Imam Ahmad werd gevraagd over de Kharijieten? Hij zei: Spreek niet tot hen en bid geen Djanazah voor hen.
As-Sunnah 1/101 van Al-Khallal

Shia

Aqeedah van Shia
 1. Ze schelden de metgezellen uit. Iedereen behalve Ali r.a en Husayn r.a en Fatima r.a
 2. Dua doen naar Ali r.a vinden ze goed.
 3. Ze geloven hun 11 imaams kennis hebben over de ongeziene.

Ze schelden de metgezellen uit

O vrouwen van de Profeet! Jullie zijn niet als andere vrouwen, als jullie Allah vrezen. Wees daarom niet minzaam (verleidelijk) in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreek op een eerbare manier.
(33:32 Koran)

Hieruit kunnen we zien dat het niet toegestaan om de vrouwen van Mohammed (ﷺ) te haten. Allah Zegt dat de vrouwen van Mohammed (ﷺ) beter zijn dan de andere gelovige vrouwen. Ze hebben dus de een grote status bij Allah.

Door ze uit te schelden en te haten laat iemand zien dat ze de vrouwen niet zien in grote status. Ze spreken zo dus Allah tegen. De vrouwen van Mohammed (ﷺ) mogen niet uitgescholden worden door de moslims. Als iemand hen haat dan pleegt diegene Kufr.

Dua doen naar Ali r.a vinden ze goed

Als jullie hen aanroepen dan horen zij jullie aanroep niet, en als zij jullie horen, zullen zij niet kunnen antwoorden. En op de Dag der Opstanding zullen zij jullie aanbidding van hen verwerpen. En niemand brengt jou op de hoogte behalve Hij Die Alwetend is.
(Surah Fatir, 14)

Zeg: “Ik roep alleen mijn Heer aan en ik vereenzelvig niemand met Hem.”
(Surah Al-Jinn, 20)

Hieruit leren we dat een moslim niemand anders behalve Allah kan aanroepen (dua). Dua's moeten alleen gericht zijn naar Allah en niet naar een ander. Als iemand dua doet naar een ander dan heeft die grote shirk gepleegd en is die dus uit het geloof gegaan. Aanbidding is alleen voor Allah. Dua valt onder aanbidding. Dus de aanbidding (dua) moet direct naar Allah worden gedaan.

Ze geloven dat hun 11 imaams kennis hebben over de ongeziene.

Zeg: “Niemand in de hemelen en op de aarde kent het onzichtbare behalve Allah, noch kunnen zij voorzien wanneer zij zullen herrijzen.”
(al-Naml 27:65)

En bij Hem zijn de sleutels van het onzichtbare, niemand kent die behalve Hij. Hij weet wat er op het land is en in de zee; er valt nog geen blad of Hij weet ervan. Er is geen graankorrel in de duisternissen van de aarde, noch iets" vers of droogs of het is in een duidelijke verklaring genoteerd.
(al-An'aam 6:59)

Hieruit kunnen we zien dat geen enkel persoon de ongeziene weet. Alleen Allah weet dat. Dus de geloof dat shia hebben over de 11 imaams dat ze ongeziene kennen is vals.


Soefisme

Aqeedah van Soefies
 1. Ze doen dua naar de doden van vrome personen onder hen.
 2. Ze zeggen dat Allah overal is

Ze doen dua naar de doden van vrome personen onder hen

A'isha rapporteerde: Umm Habiba en Umm Salama maakten een melding voor de Boodschapper van Allah (ﷺ) van een kerk die ze in Abessinië hadden gezien en die afbeeldingen in zich hadden. De Boodschapper van Allah (ﷺ) zei: Wanneer een vrome persoon onder hen (onder de religieuze groeperingen) sterft, bouwen ze een plaats van aanbidding op zijn graf en decoreren het dan met dergelijke afbeeldingen. Zij zouden de ergste schepselen zijn op de Dag des Oordeels in de Ogen van Allah.
(Sahih Muslim 528)

Als jullie hen aanroepen dan horen zij jullie aanroep niet, en als zij jullie horen, zullen zij niet kunnen antwoorden. En op de Dag der Opstanding zullen zij jullie aanbidding van hen verwerpen. En niemand brengt jou op de hoogte behalve Hij Die Alwetend is.
(Surah Fatir, 14)

Zeg: "Ik doe niet meer dan mijn Heer aan te roepen (dua), en ik geef geen partner (valse god) aan Hem."
(Surah Al-Jinn, 20)

Hieruit kunnen we zien dat de Aqeedah van Sufi's vals zijn. Ze doen dua naar iemand anders naast Allah. Terwijl Allah de Enige is die dua's kan antwoorden.

Ze zeggen dat Allah overal is

Zeker, jullie Heer is Allah, Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen en toen boven de troon verheven is, alle dingen besturend. Geen bemiddelaar zonder Zijn" toestemming. Dat is Allah, jullie Heer; aanbidt Hem dus (alleen). Laten jullie je niet vermanen?
(10:3 Quran)

Ibn Abi Shayba (297 H.) zei:
De gehele creatie heeft een consensus dat bij het aanroepen van Allah, zij hun handen naar de hemel rijzen. En als Allah op aarde was, zou de creatie hun handen niet naar de hemel rijzen, omdat Hij dan met hen hier zal zijn. Er zijn verschillende overleveringen dat Hij de Troon heeft Geschapen en Zich daarop (dus met Zijn Essentie) heeft Gevestigd.
Al-Arsh p.291 van Ibn Abi Shayba

Allah is boven Zijn Troon. Dit is meteen de weerlegging op Soefies die zeggen dat Allah overal is. Er zijn zelfs overleveringen die aangeven dat Allah op Zijn Troon is, zittend. En Hij is uniek van Zijn schepping.

Madkhaliyah

Aqeedah van Madkhali's
 1. Ze excusseren een persoon die claimt onwetend te zijn van grote Shirk
 2. Ze zien mensen die regeren met andere wetten dan dat van Allah, als gelovigen

Ze excusseren een persoon die claimt onwetend te zijn van grote Shirk

Zoals er wordt uitgelegd in de pagina van grote Shirk, kent grote Shirk geen onwetendheid in een situatie waarin de persoon bewust is van zijn of haar daad.

Voorbeeld hiervan is: Een man aanbidt een standbeeld (grote Shirk), terwijl hij bewust is van zijn daad. Deze man claimt onwetend te zijn van dat het aanbidden van een standbeeld grote Shirk is. Dit klinkt niet zo logisch, omdat elk persoon grote Shirk herkent vanwege de Fitrah (natuurlijke aanleg).

Elk persoon heeft een Fitrah waarmee hij of zij, altijd grote Shirk kan herkennen en weet dat alleen Allah aanbeden moet worden. Zoals de profeten nooit hun volkeren hebben geëxcuseerd, moeten de moslims dat dus ook niet doen.

Iedereen herkent grote Shirk. Het kan niet zo zijn dat iemand daar onwetend over is. Wie zijn of haar Fitrah gebruikt, weet dat het onlogisch is dat iemand onwetend zou kunnen zijn van grote Shirk.

Noem hen bij (de namen van) hun vaders, dat is juister (en rechtvaardiger) in het Gezicht van Allah. Maar als jullie hun (echte) vaders niet kennen (noem hen dan) jullie broeders in geloof (waarin jullie werden samengebracht) of jullie vrienden. En er rust geen zonde op jullie als jullie (onbewust) een fout begaan, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen. En Allah is Vergevingsgezind, Genadevol.
(33:5 Quran)

Een moslim wordt niet bestraft van onbewuste daden. Het is wel een zonde wanneer een daad, opzettelijk word gedaan. Allah is vergevend en barmhartig.

Wanneer een persoon grote Shirk begaat en vervolgens komt te overlijden terwijl hier geen vergeving voor is gevraagd, dan zal Allah diegene niet vergeven. Allah ziet het niet als fout wanneer een persoon grote Shirk begaat en er onbewust van is.

Zo is een persoon die dronken is niet bewust van zijn daden. Allah straft degene die bewust is van de daad zonder er vergeving van te hebben gevraagd, en dan is er geen excuus.

Ze zien mensen die regeren met andere wetten dan dat van Allah, als gelovigen

Allah Zegt in de Quran dat het oordelen met andere wetten dan die van Hem, ongeloof is en dat de persoon ongelovig is.

En wie niet oordeelt naar wat Allah Heeft geopenbaard, dan zijn het degenen die de ongelovigen zijn.
(5:44 Koran)

En wie niet oordeelt naar wat Allah Heeft geopenbaard, dan zijn het degenen die de boosdoeners zijn.
(5:45 Koran)

En wie niet oordeelt naar wat Allah Heeft geopenbaard, dan zijn het degenen die de opstandig ongehoorzaam zijn.
(5:47 Quran)

Zoals je kunt zien in dit vers, heeft Allah het over het oordelen. Oordelen doet een rechter, en wetgeven/regeren doet een regeerder. We kunnen dus zien dat het vers niet gaat over het wetgeven.

Khawarij gebruiken dit vers om takfir te verrichten op mensen die zondes plegen. Ze geloven dat eenieder die Allah ongehoorzaam is, dat hij of zij een ongelovige is.

Imam al-Aaajuri zei:
En waarvan de Huroeri's (Sekte binnen Khawarij) volgen uit het dubbelzinnige is de uitspraak van Allah: {En wie niet oordeelt naar wat Allah heeft geopenbaard, zijn de ongelovigen} en zij lezen ermee {Dan degenen die niet geloofden in hun heer stelt gelijk (anderen in aanbidding met hem)} Dus als ze zien dat de imaam op een andere manier oordeelt dan de waarheid (vanwege corruptie), zeggen ze: "Hij heeft niet geloofd, en wie niet gelooft, stelt gelijk aan zijn Heer, daarom zijn die imaams Mushrikien." Daarom rebelleren ze en doen wat je hebt gezien, omdat ze taw'eel maken van deze Ayah."
al-Shariah (1/341)

Het argument van Kufr duna Kufr

De Madkhali's zeggen dat dit vers niet gaat over grote ongeloof maar kleine ongeloof. Het bewijs dat ze hiervoor geven is een gezegde van Ibn 'Abbas radiyAllahu 'anhu waarin er werd verhaald dat hij zei dat het vers spreekt over kufr duna kufr (ongeloof kleiner dan ongeloof oftewel kleine ongeloof) in een specifieke situatie.

Deze situatie is wanneer een Islamitische rechter in een land dat regeert met de wetten van Allah, oordeel geeft gebaseerd op corruptie en omkoping. Wanneer hij dit doet, dan is dat inderdaad kleine ongeloof.

De interpretatie die de Madkhali's geven is dus niet toepasselijk bij een situatie waarbij de rechter oordeelt met elke wet die hij maar wilt.

De Salafu Saliheen geloven dat het kleine ongeloof is als een Islamitische rechter, die oordeel geeft in een land waar word gereregeerd met de wetten van Allah, oordeel geeft op basis van corruptie en omkoping.

Ibn Mas'oud radiyAllahu 'anhu zei:
"Onrechtvaardigheid in oordeel is ongeloof en Al-Suht [omkoping]."
(As Sunnah 1426 van Al Khallal (sahih))

Het wetgeven met andere wetten dan die van Allah

We zien dus dat het vers en de interpretatie voor een specifieke situatie, niet eens gaat over het regeren oftewel het wetgeven. Het vers gaat over het oordelen, en de interpretatie die word aangehaald, gaat over oordelen. Oordelen doet een rechter, en wetgeven/regeren doet een regeerder.

Hoe zit het dan nou eigenlijk met de regeerder die wetgeeft met andere wetten dan die van Allah? We weten dat niemand het recht heeft om wetten te maken, behalve Allah. Wanneer iemand een recht van Allah tot zich neemt, dan pleegt diegene grote Shirk en grote ongeloof. Een persoon die het recht van Allah tot zich neemt, kan nooit moslim zijn.

Daarnaast is het gekend bij de geleerden dat het wetgeven met andere wetten dan die van Allah, grote Shirk en grote ongeloof is. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van Ibn Kathir en Ibn Taymiyyah over het wetgeven met andere wetten dan die van Allah.

Ibn Taymiyyah zei:
"Wanneer een persoon halal maakt wat haram is, of haram maakt wat halal is, of de Shari'ah vervangt met wat anders, dan is hij een ongelovige volgens de consensus van de geleerden in Fiqh."
(Majmu al-Fatawa, 3/267)

Ibn Taymiyyah zei ook:
"De Shari'ah is onthuld van Allah, het bestaat uit de Quran en Sunnah van Zijn boodschapper. Niemand van de creatie mag het verlaten, en elk persoon die dat wel doet is een ongelovige."
(Majmu a-Fatawa, 11/262)

Ibn Kathir zei:
"Wie de Shari'ah verlaat, die werd geopenbaard aan Muhammad Ibn Abd-Allah, en de wetgeving neemt van iets anders, is ongelovig. Dus hoe zit het met degene die de wetgeving van 'Yasiq' (de wet van de Tartaren die Sharia-regels vermengde met verzonnen regels) neemt en deze ervoor plaatst ?! Wie dat ook doet, hij is ongelovig, volgens de ijmaa van de moslims."
(Al-Bidaayah wa'n-Nihaayah, 13 / 118-119)

Zo kun je dus zien dat de Madkhali's geen sterke tegenargument hebben, en dat zij de gezegde van Ibn 'Abbas gebruiken van 'Kufr duna Kufr' misbruiken. Ibn 'Abbas radiyAllahu 'anhu had het over het oordelen en niet het wetgeven.

Er is namelijk een groot verschil tussen die twee. Daarnaast hebben de geleerden bekend gemaakt dat het wetgeven met andere wetten dan die van Allah, grote ongeloof is.

Afsluiter met reminder

Ibn Battah (387 H.) zei:
"We zijn waarlijk gekomen in een tijd waarin slechts een klein aantal veilig is in zijn religie, en redding van dwaling moeilijk is geworden tot het punt dat het onmogelijk lijkt, behalve zij die door Allah zijn beschermd door kennis."
[Al-Ibanah 1/366 van Ibn Battah]

Abu Athari schrijft over basisprincipes binnen de Islam. Hij zet zijn kritische en goed onderzochte wijze in om kennis van de eerste drie moslim generaties te verspreiden.

Heb je vragen over de Islam?

Zit je met vragen die bij het lezen van onze pagina's bij je op zijn gekomen? Of heb je algemene vragen waar je graag antwoord op wilt krijgen? We staan voor je klaar en geven je binnen 48 uur antwoord.

Mijn vraag stellen